Rajgród

Access via Geneo search engine:

  • Births 1818-1858, 1890-1893 (updated: 1 September 2021)
  • Śluby 1754-1812, 1890-1927 (updated: 10 September 2021)
  • Zgony 1805-1852, 1890-1906 (updated: 11 September 2021)

Access via direct link:

AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1754-1785Parish
1772-1802Parish
1785-1799AD Łomża996287
1798-1802Parish
1802-1807AD Łomża996287
1807-1818AD Łomża996287
1818-1819Parish
1818-1825AD Łomża7997174
1808Parish
1809-1810Parish
1810-1811Parish
1812Parish
1813Parish
1814Parish
1815Parish
1816Parish
1817Parish
1818Parish
1819missing book
1820Parish
1821Parish
1824Parish7997174
1825Parish7997174
1824-1828Parish7997174
1828Parish
1829-1832Parish7997174
1833-1837Parish7997175
1835Parish
1835-1852Parish
1838-1845Parish7997175
1846-1850Parish7997175
1850-1855Parish7997176
1856-1858Parish7997176
1858-1862Parish
1863-1866Parish
1868-1870Parish
1869-1878Parish
1871-1875Parish
1876-1880Parish
1880-1883Parish
1883-1886Parish
1887-1890Parish
1890AP Łomża5/510/0/-/1
1890-1893AP Łomża5/510/0/-/2126
1894-1898AP Łomża5/510/0/-/3
1898-1901AP Łomża5/510/0/-/8
1901-1906AP Łomża5/510/0/-/9
1906-1910AP Łomża5/510/0/-/11
1911-1917AP Łomża5/510/0/-/19
1930Parish
1931-1938Parish
1936-1938Parish
1939-1942Parish
1942-1947Parishraptularz
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1754-1772AD Łomża996287201
1772-1799AD Łomża996287202
1797-1812AD Łomża996287204
1812-1825Parish
1808missing book
1809Parish
1810Parish
1810-1811Parish
1812Parish
1813Parish
1814Parish
1815Parish
1816Parish
1817Parish
1818Parish
1819Parish
1820Parish
1821Parish
1822Parish
1823Parish
1824Parish
1825Parish
1826-1832Parish
1833-1835Parish
1836-1848Parish
1849-1857Parish
1858-1864Parish948413
1864-1867Parish948413
1868-1876Parish
1877-1883Parish
1884-1890Parish
1890AP Łomża5/510/0/-/4230
1891-1899AP Łomża5/510/0/-/5231
1900-1911AP Łomża5/510/0/-/12232
1911-1922AP Łomża5/510/0/-/13
1922-1927AP Łomża5/510/0/-/14
1927-1937AP Łomża5/510/0/-/20
1938-1944Parish
1944-1947ParishDiary
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1762-1785Parish401
1785-1800Parish402
1798-1805Parish403
1805-1825AD Łomża996287404
1808-1809Parish405
1809-1810Parish406
1810Parish407
1811408missing book
1812Parish409
1813Parish948414410
1814Parish948414411
1815Parish948414412
1816Parish948414413
1817Parish948414414
1818Parish948414415
1819Parish948414416
1820Parish417
1821Parish418
1822Parish948414419
1823Parish420
1824Parish948414421
1825Parish948414422
1826-1834Parish948414423
1835-1852Parish948415424
1852-1866Parish425
1866-1868Parish426
1868-1872Parish427
1872-1876Parish428
1877-1881Parish429
1881-1885Parish430
1885-1889Parish431
1887-1890Parish432
1890AP Łomża5/510/0/-/6433
1891-1898AP Łomża5/510/0/-/7434
1898-1906AP Łomża5/510/0/-/10435
1906-1917AP Łomża5/510/0/-/16436
1917-1925AP Łomża5/510/0/-/17437
1925-1929AP Łomża5/510/0/-/18438
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1931-1946ParishD01raptularz
1939ParishD02
1940ParishD03
1941ParishD04
1942ParishD05
1943ParishD06
1944ParishD07
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1808-1810Parish502Spisy ślubów, zapowiedzi i zgonów
1830Parish503Księga ofiar na budowę plebanii
1838Parish505Spis parafian
1867-1880Parish507Dochody i rozchody parafii
1908-1917Parish510Pokwitowania ofiar na budowę kościoła
1928Parish514Pokwitowania ofiar na odbudowę kościoła
1928-19??Parish515Pokwitowania pokładnego
1934-1937Parish516Wydatki kościelne
1938-1943Parish517Dochody i rozchody parafii
1939Parish518Księga protokołów przedślubnych
1959-2004AP Łomża5/510/0/-/15519Akta zbiorowe małzeństw
1980-1999AP Łomża5/510/0/-/21520Akta zbiorcze do akt urodzeń z lat 1911-1917
1974-2000AP Łomża5/510/0/-/22521Akta zbiorowe do akt małżeństw z lat 1927-1937

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Rajgród, osada miejska nad jez. Rajgrodzkiem, przed 1867 r. miasteczko, pow. szczuczyński, gm. Przestrzele, par. Rajgród. Leży przy drodze bitej z Warszawy do Kowna, pomiędzy Grajewem a Augustowem, odl. 224 w. od Warszawy, 31 w. od Szczuczyna, 17½ w. od Grajewa, 3 w. od granicy pruskiej. Osada zajmuje półwysep wchodzący w jezioro, na krańcu półwyspu wznosi się nasyp (grodzisko), zwany Górą zamkową, czworokątny u szczytu, mający 390 kroków obwodu. R. posiada kościół paraf. drewniany, kościół ewang. reformowany, synagogę, szkolę począt., urząd gm., st. poczt., aptekę, 217 dm., 3916 mk. (1932 męż., 1984 kob.). Do osady należy 2696 mr. ziemi. Odbywa się tu 6 jarmarków. Ludność przeważnie żydowska, trudni się drobnym handlem, którego główny artykuł stanowią ryby wędzone (sielawy i węgorze). Około r. 1280 Narymunt, ks. litewski, wkroczył na Podlasie i zająwszy kraj cały, dał go za udział bratu Trojdenowi. Ten dla zabezpieczenia granic od Prusaków i Mazurów, wzniósł gród warowny nad jeziorem. W akcie rozgraniczenia Podlasia (ziemi wizkiej i goniądzkiej) z Litwą w 1358 r. (Kod. Maz., 73), R. wymieniony jest jako punkt graniczny wraz z rzeką Nettą. Czy zamek Rongart, wzniesiony wedle Wiganda w 1360 r. przez Kazimierza W. i zburzony wkrótce przez Krzyżaków, można uważać za Rajgród, jest rzeczą wątpliwą. Zdaje się że R. należał do Litwy i był własnością książęcą, nadaną następnie kniaziom Glińskim. Gdy głośny w dziejach kniaź Michał za zdradę został ukarany konfiskatą, rajgrodzkie dobra 1509 r. nadane zostały przez Zygmunta I Mikołajowi Radziwiłłowi, woj. wileńskiemu. W ciągu XVI w. ststwo rajgrodzkie występuje w regestrach poborowych bądź oddzielnie, bądź tez jako „tenuta“, łączona ze ststwem augustowskiem. W 1580 r. dochód z obu oceniony na 2967 zł. gr. 25, kwarta zaś oznaczona 593 fl. 17 gr. W 1593 r. wyznaczono ststwo rajgrodzkie na gwarancyą oprawy dla Anny, żony Zygmunta III (ob. Podlasie, t. VIII, 417). W 1616 r. zostaje ststwo w ręku Piotra Dulskiego a w 1632 r. na akcie elekcyi Władysława IV podpisał się Krzysztof Dulski, rajgrodzki i augustowski starosta (Vol. Leg., III, 145 i 365). Lustracya z r. 1664 wspomina, iż na starostwie rajgrodzkiem zabezpieczono posag królowej Maryi Ludwiki; obejmowało wtedy miasto R. z folw. i wsie: Dręstwo, Krocówka, Indziki, Czarnylas, Kosówka, Miecze, Kosiły, Chmiele, Barszcze i dwa lasy, zw. Rybczyna i Bełza. W 1674 r. ststą raj grodzkim jest Jan Kazimierz Tedwin, podkomorzy derpcki (Vol. Leg., V, 131). Król Jan III przywilejem 1679 r. potwierdza nadane przez Annę z Radziwiłłów Kiszczynę prawo magdeburskie i różne swobody dla tego miasta. W 1771 r. posiadali je Dominik Medeksza, podkomorzy kowieński, wraz z żoną An­ną z Wil­cze­w­skich, którzy zeń opłacali kwarty złp. 1298 gr. 18, a hyberny złp. 1096 gr. 29; jednakże już na sejmie warszawskim w r. 1775 Stany Rzpltej nadały te dobra narodowe w emfiteutyczne posiadanie Rydzewskiemu, podstolemu wizkiemu, wraz z wójtostwem (Vol. Leg., VIII, 141). D. 22 maja 1831 r. generał rossyjski Sacken, uważając pozycyą R. jako klucz wdztwa augustowskiego i Litwy, zajął miasto z korpusem 7000 żołnierzy, umocniwszy wzgórze zamkowe bateryą z 14 dział oraz ostrokołem. Dnia 28 nadciągnął Dembiński w przedniej straży korpusu Giełguda, a po zaciętej walce opanował tę pozycyą. Sacken cofnął się do Augustowa (Puzyrewski, Wojna 1831 r., str. 264; Pam. Dembińskiego, I, 270). Jako punkt pograniczny R. był rynkiem handlowym na produkty litewskie a głównie futra, które do R. sprowadzane, rozchodziły się ztąd po całem Mazowszu. Kościół katol. drewniany, p. w. Narodz. N. M. P., założony był podobno wraz z parafią w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła. Obecny zbudowany w r. 1764 przez Jana Olszewskiego, proboszcza, a poświęcony dopiero w r. 1820 przez Augusta Marciejewskiego, sufrag. augustowskiego. R. par., dek. szczuczyński (dawniej wąsoski), ma 6073 dusz (w 1885 r.). Opis i rysunek grodziska w R. podał Al. Osipowicz w Tygod. Illustr. z 1867 r. (Nr. 384). W 1859 r. dobra rządowe R. miały ogólnej rozl. mr. 20,330. Z tego w 1841 r. nadano na prawach majoratu radcy tajnemu Czetyrkinowi dobra Netta, składające się z fol. Netta mr. 1083, Borsuki rur. 223, Bargłówka mr. 830, lasu mr. 1426; probostwo Netta mr. 177; osady: Choszczowskie mr. 39, Choszczewo trzciane mr. 58, Stare Nowiny mr. 35; wsie: Netta mr. 2593, Borsuki mr. 351, Czarnybród mr. 55, Naddawki mr. 45, Borki mr. 54, Sosnowo mr. 42, Karpa mr. 102, Lipowo mr. 158, Pieńki mr. 124, Piekutowo mr. 292, Stare Nowiny mr. 150, Pruchnowo mr. 117, Bargłówka mr. 648. W ogóle wydzielono na majorat Netta mr. 8621. W r. 1844 dołączono do majoratu Pruska i Tajno generał-majorowi Zabołockiemu 2 jeziora: Tajno mr. 306, Dręctwo mr. 424, razem mr. 730. Pozostała część dóbr obejmowała mr. 10,797. W skład jej wchodziły: mto Augustów; folw.: Bargłów mr. 239, Augustów mr. 279; osady: Bargłów Kościelny mr. 275, Zalaskowy Kąt mr. 71, Kanałowa Sosnowo mr. 8, Probostwo rur. 105, odpadek Karpa mr. 741. Pod szosą, rzeką i kanałem 62 mr. Wsie: Bargłów Kościelny mr. 1179, Bargłów Dworny mr. 1626, Brzozówka mr. 1421, Rudka Nowa mr. 1495, Budka Stara mr. 1114, Jeziorki mr. 1652, Uścianki mr. 461, Cerkasowizny mr. 142, Chojnów (rozl. niewykazana), wybraniectwo Rudka mr. 108. Leśnictwo rządowe R. ma obecnie 27,214 mr. obszaru.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.