Logo JZI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2019

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksująch księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:

Prezes: Ryszard Korąkiewicz
Członek Zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek Zarządu: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Marek Bartoszewicz
Członek: Aneta Chilmon
Członek: Sabina Filipkowska

NIP 8461664363
REGON 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2019 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 26 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2019 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. W dniu 13 stycznia 2019 roku, w ramach stowarzyszenie włączyło się po raz kolejny w działania WOŚP. Tym razem w Bibliotece Miejskiej w Augustowie Pokazaliśmy prezentację pt. „Spotkanie z genealogią regionu”, nasze wystąpienie trwało prawie 1,5 godziny i spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wystawiliśmy również stoisko z książkami z naszego wydawnictwa, część środków uzyskanych ze sprzedaży przekazaliśmy na WOŚP.
 2. W dniu 07 marca 2019 roku mieliśmy spotkanie ze Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Augustowie, gdzie przedstawiliśmy prezentację o genealogii.
 3. W dniu 11 maja 2019 r. stowarzyszenie prezentowało swoje wydawnictwa na III Dniu Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku. Wydarzenie to miało na celu prezentację oraz promocję regionalnego rynku wydawniczego, na stoiskach poszczególnych 19 wydawnictw można było również kupić książki. Głównymi organizatorzy targów to: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury.
 4. W dniach 24-26 maja 2019 r. w Kryłatce odbył się VIII zjazd JZI. Odbyło się walne zebranie stowarzyszenia, na którym m.in. zostały omówione plany dalszej działalności.
 5. W maju 2019 roku w Archiwum Państwowym w Suwałkach zostały sfotografowane księgi metrykalne parafii Augustów, które nie są dostępne na stronie „Szukaj w archiwach”
 6. W maju 2019 roku członkowie stowarzyszenia odczytali zatarty napis na pomniku w Czarniewie, poświęconym walkom POW w 1919 roku. Odczytany tekst został umieszczony na nowej tablicy wykonanej w zakładzie kamieniarskim w Sztabinie. Również w tym miesiącu zostały wykonane projekty 5 tablic na szlak „Śladami naszych przodków”. Koszt druku poniosło stowarzyszenie JZI.
 7. 9 czerwca 2019 roku miał miejsc rajd rowerowy szlakiem historyczno-przyrodniczym „Śladami naszych przodków” tworzonym wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”. W trakcie rajdu została uroczyście odsłonięta tablica na pomniku w Czarniewie, poświęconym walkom POW w 1919 roku.
 8. W lipcu 2019 roku stowarzyszenie opracowało i wydało 2 pozycje książkowe: „My ze Sztabina” autorstwa Elżbiety Konopka i Andrzeja Sobotko, oraz na nowo opracowane wydanie z 1933 roku książki autorstwa ks. Jakuba Rółkowskiego „Trzydzieści lat mojego pasterzowania w parafii sztabińskiej”.
 9. 25 sierpnia stowarzyszenie brało udział w „I Jarmarku Brzostowskiego” w Sztabinie”. Na przygotowanym przez organizatorów stoisku można było zapoznać się z naszymi wydawnictwami, jak również je zakupić. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
 10. We wrześniu i październiku 2019 roku stowarzyszenie JZI przystąpiło do projektu „Trzy sąsiadki Netty: Czarna Hańcza, Biebrza, Rospuda” pod hasłem „Rzeki łączą, a nie dzielą”. Projekt został sfinansowany w większości ze środków UE, a organizatorem i pomysłodawcą był augustowskie Stowarzyszenie „W sercu puszczy”. Współorganizatorzy to: Augustowskie Placówki Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”, Jamiński Zespół Indeksacyjny, Suwalska Organizacja Turystyczna. Projekt miał na celu na celu poznanie kultury naszych przodków, sąsiadów i wspólne działanie na rzecz współpracy i kultury. Punkty projektu to:
 • 14 września – Wycieczka wszystkich grup do Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego (organizator Suwalska Organizacja Turystyczna)
 • 21 września – Raczki. Punkty programu: Raczkowskie Archiwalia – małe miasteczko w dolinie dumnej rzeki Rospudy” – spotkanie z Marcinem Halickim połączone z prezentacją zdjęć. „Kartoflisko” – warsztaty slow-foodowe. Panie z koła gospodyń wiejskich uczą robić kartacze. Krótka wycieczka nad Rospudę. Wspólny obiad z wykonanych własnoręcznie kartaczy. (organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach)
 • 13 października – Jaziewo. Punkty programu:
  • Wycieczka do Jagłowa, Jamin, zwiedzanie „Muzeum wsi w Jaziewie.
  • Prezentacja zdjęć „Czas utrwalony na starych fotografiach”. (JZI)
  • „Odkrywamy historię i przywracamy pamięć” – działania Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”.
  • „Śladami naszych przodków” – warsztaty genealogiczne Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.
  • Poczęstunek. (organizatorzy JZI i SILB)
 • 19 października, finał programu – Stanica Wodna Swoboda. Punkty programu:
  • Wycieczka na śluzę Swoboda na Kanale Augustowskim.
  • Prelekcja Łukasza Faszczy.
  • Panel Dyskusyjny „Niebieskie drogi Suwalszczyzny”. Prowadzący: Łukasz Faszcza. Paneliści: Marcin Halicki, Ryszard Korąkiewicz, Beata Żukowska, Beata Chełmicka-Bordzio, Małgorzata Kunda.
  • Poczęstunek.
  • Projekcja filmów „Płyną tratwy” i „Rodzina człowiecza”
  • Ognisko połączone z warsztatami plastycznymi i wspólnym śpiewaniem.
 1. We wrześniu 2019 roku stowarzyszenie wydało reprint 2 tomowej książki prof. Knuta-Olofa Falka z 1941 roku „Wody Wigierskie i Huciańskie. Studium toponomastyczne”. Obszerny wstęp do reprintu napisał były współpracownik profesora prof. Terho Paulsonn.
 2. 18 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, w cyklu spotkań „W dolinie kultur dawnych” odbyła się promocja książki „Wody Wigierskie i Huciańskie” Knuta-Olofa Falka, zorganizowana przez „Raczkowskie Archiwalia i JZI. Książki cieszyły się dużym zainteresowaniem.
 3. Również w tym miesiącu stowarzyszenie zorganizowało coroczne jesienne spotkanie w kwaterze agroturystycznej „U Renaty” w Danowskich. Oprócz omówienia dalszej działalności, zespół zorganizował wycieczkę do Muzeum w Suwałkach i do stanowiska archeologicznego w podsuwalskiej Szwajcarii. (Cmentarzysko Jaćwingów i pozostałość baraków po Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej)
 4. 1 grudnia 2019 r. w Jaminach odbyło się finałowe spotkanie w ramach projektu „Ścieżki Życia”. Projekt sfinansowany se środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” w Jaminach przy współpracy Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego. JZI wykonało projekty 6 plansz z archiwalnych zdjęć, tematycznie ułożonych w tytułowe ścieżki życia. Opisy na planszach autorstwa JZI, a zdjęcia również z archiwum stowarzyszenia. Został wydany również film dokumentalny ze wspomnieniami najstarszych osób z gminy Sztabin.
 5. W listopadzie 2019 roku stowarzyszenie opracowało i wydało kolejną pozycję książkową pt. „Jak o drewnie i budownictwie w augustowskim mówiono’ autorstwa Barbary Salwockiej.
 6. W listopadzie 2019 roku stowarzyszenie wydało tomik wierszy. Jest to praca zbiorowa, autorzy: Irena Batura, Krystyna Walicka, Celina Mieńkowska, Bożena Klimaszewska, Jan Saczko, Leonarda Szubzda, Piotr Waldemar Wiśniewski, Józefa Drozdowska, Anna Moczek, Barbara Gałczyńska, Urszula Sieńkowska-Cioch, Czesław Kowalewski, Krystyna Gudel.
 7. W grudniu 2019 roku zostały sfotografowane wszystkie dostępne księgi metrykalne i nie metrykalne parafii Klimówka.
 8. Praktycznie w całym roku 2019 zostały wykonane dodruki (niekiedy kilkukrotne) większości pozycji wydanych w wydawnictwie JZI.
 9. Przez cały rok, stowarzyszenie prowadziło opracowania w postaci indeksów, z pozyskanych materiałów z następujących parafii: Augustów, Jeleniewo, Krasnopol, Janówka, Bargłów, Klimówka, Suwałki, Wigry.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes: Ryszard Korąkiewicz
Członek Zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek Zarządu: Urszula Wojewnik

Twardy Róg, 25.05.2019

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.