Słownik terminologii „ochrzczenia” łac.-pol.

Oznaczenia:
(o) – litera dodawana do wyrazu
(-o) – litera wymieniana w wyrazie

Język łaciński Skrót Język polski
ablutus – obmyty
adimplevi – uzupełniłem
agnatus sum – urodzony po śmierci ojca
as(s)istens(-t)es – asystowali
asistantes vero – asystowali zaś
Assistentes fuere – Asystowali
as(s)istentibus Ass – przy asyście, asysta, asystowali
baptisata – ochrzczone
baptisatam – ochrzczoną
baptisati – ochrzczone
baptisatorum – ochrzczonych
baptisatum – ochrzczonym
baptis(-z)ata – ochrzczona
baptis(-z)atus – ochrzczony
baptisavi bvi – ochrzciłem
baptismi – chrzest
baptizatio Bapt. – chrzest, Chrzcił, chrzczący lub ochrzczone
bini nominis bin., bin nis. – dwojga imion względnie bliźnięta
caerimonias – ceremonię
Catholica Cath. – katolik, katolicka
Catholici – katolika
Catholicis – katolickich
cognomen – nazwisko
conceptus – poczęcie
Conjugibus – małżonków
Conjugum Legitimorum Conjugu Legitimoru, Conjug. Legit., C.Legi., | Conj. Legitt., C.Leg., CL, CC LL, CC LLegit, – prawnych małżonków, prawnie poślubionych
didymus – bliźniak
eorundem parentum – tychże rodziców
eorundem parentorum – tychże rodziców (forma niepoprawna)
eperit – porodziła
Evangelicae Confessionis Evang Confes – wyznania ewangelickiego
ex aqua tantum – tylko z wody
ex acqua – z wody
ex acqua baptiso – ochrzczone z wody
ex Judaismo conversam – z żydostwa nawróconą
ex Legitima Conjuge sua ex LC sua – z jego prawnej małżonki
Feminae – dziewczynki
Faeminam – płci żeńskiej
gemellus – bliźniak
gemellos – bliźniacze
geminus – bliźnięta, bliźniak
gemelli – bliźnięta
genita – urodziła się, urodzona (w znaczeniu córka)
genitus – urodził się, urodzony (w znaczeniu syn)
Haec proles – ta latorośl (to dziecię)
hujus prolis – tej latorośli (dopełniacz)
ignoratur ignorat – nie jest znany
ignoto – nieznanego
Illegitimi Thori Illeg. Thori – z nieprawego łoża
impositum – nadano, nadając
Incerte(-i) – z nieznanego
Incerti Patris – nieznanego ojca
lautus – obmyty (w sensie sakralnym)
Legitima Leg. – prawowita
Legitimi Thori Leg. Thori – z prawego łoża
Legitimi(-u)s Legit. – prawnych
Legitimorum conjuguni Legito Conjug lub LC – prawnych małżonków, prawnie poślubionych
Legitimorum conj(-i)ugum Legitiru Conj(-i)ugum, Legi(-t) Conj., Legitt. conjugum – prawnych małżonków
levans – “unoszący”, “trzymający” [nad chrzcielnicą]. Określenie stosowane czasem w akcie w opozycji do “assistens” – grupy (czasem pokaźnej) pozostałych świadków ceremonii chrztu świętego
Levantes de Sacro Fonte – Nad Świętym Źródłem trzymali… (jako interpretacja)
Levantes fuere – trzymającymi (do chrztu) byli
levantibus LL – gdy (do chrztu) trzymali (imiesłów zastępujący tradycyjny zwrot “Patrini fuere”
locus nativitatis – miejsce urodzenia
lustratio – ofiara oczyszczalna
Masculi – chłopcy
materna – matka chrzestna
matrina – matka chrzestna
nata Nat., n. – urodzona (dziecko w znaczeniu córka; czyli “z domu”)
nata est – urodziła się
natae – urodzonej
natales – pochodzenie, stan
natam – urodzone
nati – urodzenie
nati sunt – urodziły się
nativitas – urodzenie
nativus – urodzony
natorum – urodzonych
natos – urodzonych
natus Nat. – urodził się, urodzony (dziecko w znaczeniu syn)
natum – urodzonego
nomen – imię (ogólnie)
Nomen et cognomen testium(?) – imię i nazwisko świadków
nomina Nma – imiona
nominata – nazwana
nominatus – nazwany
nomine Nme, Nne, nne z kreską nad środkowym “n” – imieniem
nominibus – dwojga imion
nothus – dziecko nieślubne
origo – narodziny, pochodzenie
oriundus – pochodzący
ortus – urodzenie
peperit – Urodziła
Patrini – Rodzice chrzestni
Patrini fuere Parini fuere, PF – Rodzicami chrzestnymi byli
Patrini fuerunt – Rodzicami chrzestnymi byli (Łacińskie słowo fuerunt to 3 osoba liczby mnogiej czasu przeszłego dokonanego (tryb oznajmujący) – od słowa być)
patrinis – rodziców chrzestnych
Patrinus – Rodzic chrzestny
partus – urodzony
per matrimonium subsequens legitimatus – uznany za prawe dziecko przez późniejsze małżeństwo rodziców
pregnata – ciężarna
progenitus – dziecko pierworodne
purgatus – oczyszczony
renatus – nowo-ochrzczony, np. dla osoby niewierzącej
restitutio naturalium – uznanie nieślubnego dziecka
sponsor fidei – ojciec chrzestny
spurius – z nieznanego ojca, bękart, bastard
suplevi caremonias – uzupełniłem ceremonię
susceptor – ojciec chrzestny
susceptrix – matka chrzestna
Tempus natalium – czas urodzenia
testimonium – świadectwo
testimonium ortis et baptismi – metryka (świadectwo) urodzenia i chrztu, (zapis o chrzcie)
trigemini – trojaczki
vitae habilis – noworodek zdolny do życia
vulgo quaesitus – nieślubne dziecko
1. natum – urodzonego jako pierwszego (czytaj primo natum)
2. natum – urodzonego jako drugiego (czytaj secundo natum)