Statutory Bodies

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Statut stanowi, że Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i mogą brać w nim udział:

 • członkowie zwyczajni mający opłacone aktualne składki członkowskie – z głosem stanowiącym,
 • członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości zainteresowanych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Inne przypadki określa statut stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 • Uchwalanie budżetu.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i związków o podobnym profilu działania.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu przyjęcia i wykluczenia z grona członków.
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
 • Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczących działalności statutowej.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Statut Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny określa zadania i kompetencje Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia:
 • wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie planów- pracy i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia:
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia jest w następującym składzie:

 • Ryszard Józef Korąkiewicz- prezes zarządu
 • Urszula Wojewnik - członek zarządu
 • Jarosław Tananis - członek zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Statut Stowarzyszenia określa zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, składa się z trzech członków.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu:
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu:
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia:
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Obecnie Komisja Rewizyjna jest w następującym składzie:

 • Aneta Cich - przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Justyna Stolarska - członek komisji rewizyjnej
 • Sabina Filipkowska - członek komisji rewizyjnej
 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

en_USEnglish