Synod of Wilno Diocese from 1744

The beginnings of the Vilnius bishopric date back to the end of the 14th century. In 1388, thanks to the efforts of Władysław Jagiełło, Pope Urban VI with a bull Romanus Pontifex established the Vilnius cathedral and episcopate, comming under Gniezno. The creation of the new Vilnius diocese was confirmed in 1421 by Pope Martin V. The founders of the parish in this area were kings, princes and nobility. By the mid-15th century, about 259 pastoral institutions were established within the Vilnius diocese. This diocese was one of the largest, therefore the parish network was relatively scattered here. The Piotrków Synod of 1542 asked the king to multiply the number of parishes. A significant expansion of the parish network in the diocese took place at the turn of the 15th and 16th centuries. At the beginning of the 16th century (before 1605), Bishop Benedict Wojna divided the diocese into deaneries; after 1605, there were 26 deaneries with 300 parishes in the diocese. In the middle of the century, there were 354 parishes in the diocese (including 52 abandoned).

Kolejnego rozgraniczenia parafii dokonał biskup Michał Jan Zienkiewicz na synodzie diecezjalnym w 1744 r. Był to ostatni synod okresu przedrozbiorowego i odbył się w Wilnie w dniach 10-12 lutego 1744 r. Wśród uchwał oraz mów synodalnych znalazł się artykuł noszący tytuł “On The Demarcation of The Parishes“. Podawał on wykaz dekanatów i parafii oraz wyszczególniał miejscowości leżące na obszarze tych ostatnich. Wymieniono 16 dekanatów i 510 parafii.

At the end of the publication there is a list of priests from particular parishes.

The original of the publication is in the University Library of Jerzy Giedroyć in Bialystok, and scans can be viewed on the website at Podlasie Digital Library.

Deaneries, parishes and towns were written by Grażyna Feltynowska.

Switch to table view (may load longer)

Vilnius deanery

Parishes and towns belonging to the Vilnius deanery:

Cudzeniszki

Barwaniszki, Baykany, Bezlepy, Bieniany, Bryndziszki, Buchowszczyzna, Cielezyszki, Cudzeniszki, Daniusze, Deynow, Grodzie alias Dziadowszczyzna, Haniew, Jenkanc, Jurszany, Kamienny Łog, Kiekżduny, Kiemiany, Klimance, Kulpiny, Łosza, Miedniki Aula, Mokrzyckie, Naramowszczyzna, Pieślewszczyzna, Pogiry, Polany, Raczki, Radziuny, Ramieyki, Rowne Pole, Rykszany, Rymuny, Słoboda, Suchodoły, Szarki, Wiesiełoycie, Windziuny, Wisztoki

Kiernów

Alexandryszki, Balciuliszki, Buywidy, Czyrki, Derkuszki, Drawcze, Dukszty, Dyrżany, Europa, Gieyszyszki, Grabiały, Kaukiszki, Kiernow, Kiernowka, Kmity, Komorowszczyzna, Krapiliszki, Kunigiszki, Lemuciany, Luliszki, Maluny, Maszeliszki, Meyłuny, Mitkiszki, Mołduniszki, Nawryszki, Oleiany, Oryany, Piworuny, Plikiszki, Poiodzie, Pokoliszki, Ponary, Posperze, Purwwy, Siemieniszki, Sutkuszki, Szeszany, Szylina, Tarwoniszki, Wiciuny, Wierkszany, Wierszuliszki, Wolaniszki, Zołotoruny

Korkożyszki

Aszkroyście, Berzy, Blizneli, Boierele, Bołosza, Bryży, Czerany, Drużyli, Guzy, Jasina, Kasperyszki, Kiegszany, Kłoczany, Kocielniki, Korkożyszki, Maguny, Merancy, Miciany, Mieczancy, Miłeykaycy, Muraszki, Nasilancy, Oboliny, Podbrodzie, Podubinki, Powiewiorka, Preny, Puyżany, Skirlany, Trebacia, Weyżeli, Worniany, Wyłkomuszy, Zułow

Kościół S. Stefana

Wilno

Kościół SS. Józefa i Nikodema

Wilno

Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow

Antokole Suburbium, Antowile, Florany, Gutderki, Hayduny, Kiwiszki, Koriany, Mackany, Rakanciszki, Snipiszki, Szcieniki, Szkoystery, Wikuciany, Wilno, Wiszupy

Ławaryszki

Cyrele, Dubniczki, Dziedaniszki, Dziekaniszki, Iszeryszki, Jazow, Koniuchy, Łabince, Ławaryszki, Ławaryszki wieś, Mickuny, Nowosiołki, Podieziorki, Pontuzy, Puścienicze, Rubienka, Rubno, Sacharki, Słobodka, Szylniki

Mejszagoła

Antakole, Antokole, Antoniuny, Barskuny, Białkuny, Bosakiszki, Brynkiszki, Brzeczewszczyszki, Bydliszki, Dukszty, Eycuny, Gaie, Gienie, Gładkiszki, Grycuny, Jaceniuny, Jurkiszki, Kaczergiszki, Kiemiele, Korwie, Kramiszki, Krywie, Kubyliszki, Kwoksze, Lawidance, Lewoniszki, Łaukiele, Ławrynaycie, Masiance, Mejszagoła, Miedzuki, Miegucie, Mieszluki, Musa, Paciunele, Pacuny, Paszkiewicze, Pawaserele, Pietrowszczyzna, Pomusie, Powidakumie, Puczyniszki, Razumyszki, Skruzdany, Stepary, Szaule, Szauliszki, Szepetyszki, Trzeciaki, Uliczela, Uzdelce, Wabalce, Zybany, Zyłance

Miedniki

Ancule, Biena, Bigirdy, Chowryłance, Golginiszki, Grygy, Gudzie, Haraburdziszki, Hupie, Kamienny Łoh Olechnowski, Kowale, Kule, Miedniki, Naskance, Popsen, Sawiczuny, Sirwidy, Skuie, Słoboda, Słoboszka, Swirany, Tumasy, Wolkagole, Wołkorabiszki, Zadoroscy, Zemeytele, Zemły, Zyburtany

Niemenczyn

Akawiciszki, Ażułowki, Balince, Bekiepury, Beniszki, Bezdany, Bilkiszki, Bityny, Błuźniance, Borunele, Botwiniszki, Brataniszki, Czakiszki, Czapkowszczyzna, Czarkiszki, Czerwony Dwor, Daniliszki, Dawksze, Deylidany, Dubuniszki, Gawksztany, Giciany, Giedroytele, Girnakale, Gryciuny, Grzybiany, Jauciawary, Jęczmieniszki, Kabiszzki, Karweliszki, Kiełnobrydzie, Kreywaraty, Kuna, Kunciszki, Kunka, Lubow, Łakie, Łapeykie, Łuciszki, Maciuny, Magierkiszki, Martyszuny, Maykuny, Mielany, Minkiele, Miszkince, Miszkinie, Nauiasiedzie, Niemenczyn, Panele, Papunzany, Paszanagały, Paszkaycie, Piłakoynie, Podkrzyże, Podziuny, Poiuny, Pokrayczyna, Ponasy, Posedniki, Punzany, Purnuszki, Raguny, Rezy, Rudowsie, Rychałowszczyzna, Sakiszki, Sklaruny, Smagury, Sobolewskie, Stagale, Stakinie, Stragielina, Strypuny, Sudenie, Sużany, Swiątniki, Szakaliszki, Szklaryszki, Tałeykie, Taraykance, Tatarance, Traszkuny, Tuszczawliszki, Udziaciszki, Wapsiszki, Waszkance, Waszkiszki, Weyna, Wilniszki, Woywodziszki, Załosa, Zardynie, Zukance, Zygmunty

Par. Św. Jana

Wilno

Podbrzezie

Daściance, Grasztele, Kataniszki, Łynkance, Miktuszki, Okmiana, Pieleniszki, Pikieliszki, Podbrzezie, Pomusze małe y wielkie, Poreyście, Radziuki, Warniszki, Wingis, Wisołowka

Rudniki

Macele, Mikaszuny, Popiszki, Rudnia, Rudniki, Rudniki Dwór, Sokołow

Rudomino

Boreykowszczyzna, Ciundzie, Czekany, Czerniekieydzie, Dołobiany, Dowbiny, Dukiele, Dusieniaty, Halina, Haydukaycie, Jarmoliszki, Jezierszczyzna, Jodziszki, Korzyść, Kotki, Kowale, Mereślany, Miguny, Mikuciszki, Morozy, Niedźwiedzie, Niemieża, Ogrodniki, Okmianiszki, Okołoty, Petesza, Piktakieny, Popowszczyzna, Porudominie, Prudziszcze, Prydany, Rownepole, Rudomino, Skibiszki, Slepa Korzyść, Szkodziszki, Tabernis., Tatarka, Tatary, Tataryszki, Tereszyszki, Wołkowszczyzna, Zarzeczany, Ześciuny, Zyburtany

Rykonie

Arklany, Czarna, Czupunniszki, Junkszany, Kiena, Kiena Monialium, Kijany, Kisielewszczyzna, Kule, Lipki, Motusaczka, Pułbeczki, Rykonie, Sawiczuny, Swierany, Trybiły, Wierzbuszki, Woyczany, Zadorosce, Zadworce, Zakience, Zbrozkowszczyzna, Zepance

Szumsk

Działuny, Gieybele, Kosina mała y wielka, Mizniuny, Polanki, Polany, Szule, Szumsk

Turgiele

Anczorowszczyzna, Ażewicze, Bahdziule, Barkuszki, Boiary, Buyki, Czotyrki, Czynumszczyzna, Durnie, Gierdzieiowce, Gołembszczyzna, Jacuny, Jankuny, Jaszuny, Kamionka, Karole, Kiwance, Konwaliszki, Krosza, Kunigiszki, Kurmelany, Merecz, Misiuczany, Naruny, Niegibuny, Nowosiołki, Podstawki, Pomieruczanie, Puzyryszki, Rukance, Rutkowszczyzna, Sciurciszki, Stara wieś, Swirance, Szostaki, Taboryszki, Tołokańce, Turgiele, Turowszczyzna, Widrance, Williszki, Wołokiniki, Woycieszuny, Zacharyszki, Zemoytuszki, Złowkty, Zodow, Zołtuny

Werki

Awizenie, Babiny, Bednary, Białuny, Bołtupie, Burgule, Buywidziszki, Eytminy, Gieglowce, Gieneyciszki, Gieydwidzie, Grykienie, Gulbiny, Jerusalem, Kapliczniki, Krawczuny, Krekieliszki, Legało, Lipeyki, Łoycie, Malinowcy, Nowe siołko, Oszkienie, Pelikany, Pikuciszki, Podworze, Podziekaniszki, Ponaryszki, Poszyle, Pukiance, Pustołowki, Rosteniany, Rzesza, Sołdenie, Suderwa, Syllerance, Szuksztule, Szylany, Werki, Wydawciszki, Zameczek, Zuiany

Pobojsk deanery

Parishes and towns belonging to the Pobojsk deanery:

Bolniki

Andrzeiowszczyzna, Antołowse, Antopłasztoka, Awizele, Bolniki, Bołundzie, Czereszyszki, Daypkuniszki, Dragowdzie, Karalunce, Kibildzie, Kiłdysze, Kozliszki, Kozociszki, Krumiszki, Martyniance, Perkale, Pieszkiewicz, Płasztoka, Połumeny, Rutance, Sadowszczyzna, Sokołowszczyzna, Uzusienis, Wanogie, Wargule, Werboły

Dubinki

Baciance, Barczys, Barzdzuny, Bijuciszki, Bortkieliszki, Burnance, Byłduny, Daubary, Deyledyszki, Drusie, Dubinki, Dwoylince, Giedreytele, Giedrowie, Goweykie, Goyzewcy, Grodzie, Gudeykie, Jakubance, Jankunce, Kalniszki, Kierule, Kieydanele, Kieymiszki, Kozaki, Kreywe, Kreywiszki, Kuże, Leony, Liczuny, Lipniewicze, Łabeyciszki, Ławnikance, Łokszany, Meyrance, Muraliszki, Naragas, Naszuny, Omulsk, Pakirnie, Paszkance, Piwary, Powzle, Purwiniszki, Romance, Rowbiszki, Rowby, Sawidance, Skoryniki, Skrablince, Smeyle, Sniegie, Sololance, Sutrance, Sydabre, Szydeygie, Tałeykie, Tomkiewicze, Trumpakoie, Tumance, Turliszki, Warance, Wimuncie, Woytkuny, Zadawoynie, Zamuszki-Sokolnicy, Zawacki

Giedrojcie

Giedrojcie, Gieydele, Koniuki, Krawiołaydzie, Kubiliszki, Kupryszki, Liciuny, Okmiana, Poroyście, Poszyle, Puśnia, Rudaki, Rydwaniszki, Szlagieryszki, Szudegie, Wedory, Weykucie, Zdaniszki

Inrturki

Bebrusy, Boiarele, Bunwiance, Czeydy, Inturki, Korkozyszki, Kotryszki, Kukuciszki, Łobonary, Łokaie, Ormiany, Serbeła, Sowidance, Stagnis Cesarka, Zeymiana

Malaty

Antadure, Antałoki, Antapuncie, Bebrusy, Bimbiry, Boreykie, Ciulany, Ciwile, Daniszki, Drusancy, Eyciety, Eydeycie, Eywilcie, Gaylusze, Giecie, Giełbany, Inkietry, Janiszki, Jocie, Jodeny, Kabele, Kabeliszki, Kalize, Kaułaki, Kijele, Kowaluszki, Kozakiszki, Kraweły, Kulany, Lelunce, Lewaniszki, Liliszki, Łałuycie, Łaumiany, Łele, Makile, Malaty, Mielunce, Mieluncy, Mile, Minducie, Miszkiszki, Mitkiamy, Możeyki, Możeykie, Munduny, Naliszki, Nareykiszki, Odemeny, Ozeliszki, Papiszki, Pauzale, Pieciule, Purweny, Puszyny, Putyszki, Rudylce, Rymucie, Skorynekiszki, Skrabule, Skuduciszki, Smilgie, Speciuny, Staszki, Strakiany, Styrnie, Suginty, Szauksztakiszki, Szesztakiszki, Szeyki, Szławele, Szyłeykiany, Talica, Untadury, Wanagiszki, Worniszki, Zagory, Zaiezierce, Zamakiele, Zasianki, Zury

Muśniki

Bieluszyszki, Boroszczyzna, Bortkuszki, Breykiszki, Cwieciszki, Czabiszki, Dawance, Dowboryszki, Drozdy, Drykszany, Grygalunce, Jeniance, Jodance, Juchniance, Kayminey, Kayminy, Koyrance, Kozliszki, Leszczuny, Lewaniany, Luliszki, Łabunow, Łopielance, Łukiszki, Łukoynie, Miczuki, Montyniany, Muśniki, Olechniszki, Pigosze, Podworance, Pomusze, Pomusze Villa, Posadniki, Poszyrwincie, Preniele, Preny, Skietery, Skrydeły, Tauczule, Turłaiszki, Uzublendzie, Użyszele, Wiłeykiszki, Windeyki, Winksanobroście, Wybrańce, Zarnowogi, Zwirble

Nidoki

Butkuny, Daysteniszki, Ginele, Grazance, Jodausie, Jodziony, Juchniance, Lintwary, Masznie, Miasiulance, Nidoki, Notoki, Paszkance, Pimpie, Popowszczyzna, Rymeysie, Sausze, Siemeniszki, Skoczunki, Skoczuny, Słoboda, Wiłeysie

Owanta

Antolcze, Ażubule, Bireciszki, Boiary, Bolniki, Eywilcie, Geydamance, Geygoły, Jodkiszki, Junczany, Kłobinie, Koniuchy, Kowale, Krzywce, Kurynciszki, Lasance, Łoycie, Matieiuny, Migiszki, Miszkinis, Ostupy, Owanta, Pauzole, Pelakasie, Pieszkiszki, Powiryncie, Runance, Rutance, Smolściszki, Szmutyszki, Szpule, Szunakance, Trokinie, Trumpance, Tryberze, Wiewiersie, Witkuny, Woyszniuny, Zybecie

Pobojsk

Antokole, Bagdysze, Baksztany, Biluny, Bispingiszki, Botrkuny, Bugiance, Dowmonciszki, Dziewiałtow, Gauciuny, Gauluny, Gaweniany, Giegżny, Giełwany, Girgzdzie, Gołwacie, Grauzecie, Iszczoryszki, Jacuny, Jaczany, Jaskaudzie, Jogwiły, Jordany, Jotkiszki, Junkiły, Kałakiemce, Kiełony, Kisieliszki, Knizłowka, Koczergiszki, Krzczeniszki, Kukcie, Kulniszki, Lenarty, Logiszki, Luliszki, Luteryszki, Łyszkow, Mauciuńce, Maygiszki, Megucie, Mielany, Mikołajuny, Milewszczyzna, Miluki, Miteliszki, Możeykiszki, Naceliszki, Naruyszyszki, Niewierance, Olany, Olechniszki, Oszkaragie, Pietraszuny, Piple, Poboysk, Podworyszki, Pokolniszki, Popreniszki, Posadniki, Posylgiszki, Powidzie, Pożyrnow, Praniaki, Preny, Rogowka, Rudziance, Sadunce, Samotanie, Sargulce, Saule, Skauminele, Skauminy, Skopiszki, Słobodka, Staurygola, Swidance, Szarkaycie, Szatłunce, Tatarowie, Towtkiszki, Uliczniki, Urniaże, Uzugumbie, Warkolce, Wierzkunie, Wieszkuny, Wodziuliszki, Woytkuny, Woytkuszki, Wozgieniszki, Zobliszki, Zubele, Zukle, Zuwunty, Zwigany, Zyrnow

Skiemiany

Antoxcie, Antoxciele, Azany, Ażunowieście, Bałtence, Bijenkie, Buywidy, Dyktory, Dziesuciszki, Gabryeliszki, Gieczany, Gikany, Gudele, Gudzyszki, Janance, Janidzie, Jaszkany, Kalwele, Klikuny, Kliwiany, Komaryszki, Kurkle, Liweykie, Łobeykie, Łukownica, Maczany, Makile, Malducue, Małunce, Miszkinie, Nagurkiszki, Piktokumpie, Poieziorce, Polance, Połuknele, Poseylce, Romeykie, Sieluny, Skiemiany, Smułkie, Wielikuny, Wildziszki, Zagi, Zodziszki, Zołuszki

Szeszole

Beywidzie, Binkuszki, Boreysze, Broniec, Buntkuny, Dumne, Gurstany, Inszyszki, Jonele, Juzdziany, Kieukle, Kuziły, Labeyki, Lawsze, Leoniszki, Limany, Łomiany, Łowzgdańce, Łukiany, Medyle, Meszkinwietys, Miegucie, Mieszkowszczyzna, Miszniuny, Mosieniszki, Pilance, Porzesze, Pozusie, Putkuny, Rogowszczyzna, Rosaliszki, Rubikaynie, Serafiniszki, Skole, Skrypetyszki, Sudaki, Szeszole, Tołucie, Uncziuny, Wazguny

Szyrwinty

Barzdzie, Bredance, Ciciuny, Daciuny, Druże, Giełupy, Gumbele, Karaliszki, Kwaksze, Łapsze, Miegucie, Olany, Piktalis, Poblyndzie, Pory, Powaserele, Puszkańce, Staszkuniszki, Szeszole M.D. Jelinski, Szeszole MD Mikulicz, Radecki, Szeszole MD Szumski, Szyrwinty, Togale, Uliczeła, Wiciuny, Wiessy, Wiessy Aula, Wiłeykiszki, Zyndule

Upniki

Daugielance, Dogielany, Dworzany, Gawieniany, Gudance, Gurny, Jurkance, Kiernowiszki, Kieyzany, Kryżłowki, Logayły, Łakiany, Łapszy, Mankuny, Mątrymiszki, Menderyszki, Opeikiszki, Padeygi, Paszylei, Pogiełaże, Pokulniszki, Poszyrwincie, Powple, Ratowty, Ryzgance, Samantany, Sliże, Słobodka, Solenniki, Upniki, Wieprze, Wołkowszczyzna

Widzieniszki

Ambrożyszki, Antomaki, Bastuny, Batanie, Biały dwor, Bikance, Boreyki, Buciszki, Cesarka, Czyniekiszki, Czyzyszki, Dauboryszki, Daugudzie, Dawenie, Denawagie, Doubusze, Druskie, Eyginie, Gayluny, Gielegole, Giełuże, Gientuciszki, Gorszwiance, Grabosty, Grodzie, Isadance, Jukiance, Karaliszki, Kiekutany, Kowalniszki, Kozliszki, Kuwenie, Lasance, Lelkance, Łazarze, Łoumiany, Łukaszuny, Meyłuny, Nasance, Oszkinie, Pikciuny, Podgraboście, Podwarance, Popiszki, Pumpucie, Puśnia, Romeysie, Rutyszki, Ryngiele, Sauginie, Skiery, Sujunie, Szaudynie, Szołtoborszczyzna, Szylniki, Uliczela, Uzuszety, Widzieniszki, Wiliacze, Worniszki, Wozele, Zaścianki, Zwiniance

Żmujdki

Antotylce, Klepsze, Kunigiszki, Miedziaty, Perkale, Rundzie, Wołowa, Wołtuny, Zmuydki

Oszmiana deanery

Parishes and towns belonging to the Oszmiana deanery:

Daniuszów (filia parafii Soły)

Daniuszów

Gierwiaty

Bobrowniki, Chlituszki, Czechi, Czerniszki, Gieluny, Gierviaty, Giry, Golczuny, Goygole, Grodzie, Gudziniki, Jacyny, Jakintany, Maćki, Miciuny, Popiszki, Puchowicze, Rymdziuny, Sawiczuny, Sokołoycie, Sweylany, Szaterniki, Waszkuny, Zawielce

Graużyszki

Baranowicze, Batuki, Cieniewicze, Dworowszczyzna, Dziurany, Gierowicze, Graużyszki, Hanczany, Hołynka, Liszkowce, Maciuki, Miedziki, Podokupe, Sienkienięta, Waszkiele, Wieziekience, Zemosław

Krewo

Krewo

Łosk

Hankiewicze, Horodce, Horodeczno, Jurewszczyzna, Koszczelicze, Krzywsk mały, Krzywsk wielki, Łosk, Skrzyplewo, Sokolniki, Tople, Wysokie, Zaprudzie wielkie y małe, Zurowszczyzna

Narwiliszki

Baranowicze, Dewlany, Dorzyłudy, Klewica, Narwiliszki, Pieckany, Roszkuciany, Sobolunce, Urlenięta

Olszany

Bałwaniszki, Biwiciszki, Bohdanow, Bołhowszczyzna, Boruny, Bukały, Chołchowszczyzna, Cieniukowszczyzna, Cimochy, Czurki, Dorgiszki, Drahlowce, Dworzyszcza, Dziarmiki, Dziesiętniki, Ganowszczyzna, Gieysztuny, Goreczkowszczyzna, Gory, Hołoblewszczyzna, Hromokowszczyzna, Jachimowszczyzna, Kaiecienięta, Kamionka, Karłowszczyzna, Koraby, Kozłowszczyzna, Krywula, Kurowszczyzna, Ligi, Łojowszczyzna, Łokuciowszczyzna, Łuzyszcze, Makuły, Małyszkowszczyzna, Markienięta, Michałowszczyzna, Mieszkuciszki, Narciuki, Naruszowce, Norszty, Nowosiady, Olszany, Paszkiszki, Pierszchayły, Piotrowicze, Pleszywe, Poklewie, Polsza, Rodziewicze, Roginczenięta, Rusaki, Rymowicze, Sakowszczyzna, Sieliszcze, Siemierniki, Siencitowszczyzna, Sokocienięta, Suhłobiszki, Szałciny, Szopowały, Tarasowszczyzna, Trzecieszenięta, Wołowiki, Wosznaryszki, Woytkowszczyzna, Zynkowszczyzna

Ostrowiec

Adamowicze, Babincy, Bilkiszki, Blikany, Bobany, Dauszyszki, Debessy, Dobrzyczki Małe, Drewienniki, Dubniczki, Dziaginiow, Gaługury, Gudele, Gudohaie, Hermaniszki, Ignatowo, Intrupie, Kamionka, Kiełoycy, Kompiany, Lipniszki, Lulewszczyzna, Mackany, Male, Mieszkucie, Mikle, Mikszany, Olginiany, Ostrowiec, Pałusz, Polany, Porokicie, Proniuny, Słobodka, Starosiele, Stępkowszczyzna, Szmigle, Szneliszki, Tołociszki, Traygi, Truchaniszki, Trzecieniszki, Wielkawieś, Witki, Wowerany, Woysznaryszki, Zadworniki

Oszmiana

Bierwienciszki, Bohuszki, Bołdubia, Bortele, Chorążyszki, Dauszyszki, Dworzec, Golgieniszki, Hawryłancy, Horodniki, Hryncy, Jagielowszczyzna, Jelkancy, Jurszany, Klimancy, Kołotuny, Koziany, Krzemieszowo, Kuckuny, Łayłubka, Łodwikowszczyzna, Łubianka, Montwiliszki, Mozeykow, Naruszewiczowka, Nbierdniki, Noskancy, Nowopole, Nowosiady, Olany, Olkiewicze, Oszmiana, Oszmianka, Pawłowszczyzna, Pikuny, Polany, Poleniki, Poniateczna, Powtele, Ptołminow, Radziuny, Regale, Siemiony, Słoboda, Stodolniki, Strzelczyki, Suchodoły, Szwaby, Świętyduch, Tarasy, Ugleywy, Ukropiszki, Wasiewcy, Waszkieniki, Wołockowszczyzna, Zadwornoki

Smorgonie

Biała, Chodaki, Chwiecewicze, Gawucewicze, Hlinno, Hordzieiewicze, Hryszkowszczyzna, Karawaie, Keidzienięta, Kołpieia, Korzenie, Koty, Krasno, Lewkow, Łatyhoł, Łyczniki, Maciulany, Masłowienięta, Myssa, Naroty, Okropianka, Olenice, Perebrynowicze, Połubeczki, Ponizie, Przewoz, Sażony, Sierbow, Słapsne, Słobodka, Smołaka, Smorgonie, Stymonie, Suckow, Sukniewicze, Swietlany, Szołudzki, Szułowicze, Tryleszno, Wasilewicze, Woronowicze, Woydzienięta, Zalesie, Zawiele

Soły

Ambrosy, Borzdobohaciszki, Dokurniszki, Dorgiszki, Dowszyszki, Driahowce, Iwaszkowce, Jawdziewicze, Kaczuny, Kołany, Kropiwno, Kuszlany, Łopocie, Łubianka, Medryki, Mizany, Narbutowszczyzna, Nieścienienta, Osipany, Pociewicze, Raczuny, Rudziszki, SikuniaPakoszowsczyzna, Soły, Swigrany, Swirszczyzna, Trokiele, Usikury, Wasiuki, Wiłeykowiczy, Wiszniowka, Wyzowszczyzna, Zaiezierze

Surwiliszki

Baranowicze, Batuki, Czeniewicze, Dorze, Gancarze, Gierowicze, Maciuki, Miedziki, Podoukupie, Słobodka, Surwiliszki, Szkuciany, Wieżykiemce, Woszkiele

Traby

Bakszty, Bokszyszki, Cieniukowszczyzna, Czartowy Stupień, Dowgidziszki, Eygirdy, Gierduszki, Jałostyszki, Kucki, Poiakunie, Rydzewszczyzna, Sienkienięta, Suraciszki, Traby

Worniany

Bobrowniki wielkie y małe, Bolniki, Budziwoły, Chroły, Czerniszki, Czyzowszczyzna, Dubniki, Gieluny, Gosza, Goszanente, Hryckaycie, Jurczuny, Kaczanowszcyzna, Kiernowicze, Kuliszki, Łynkiszki, Opieniany, Sienkance, Symonele, Szylinki, Tarasowszczyzna, Worniany, Worona cum Capella, Woronka mała, Wysoki Dwor, Zabieliszki

Żuprany

Ankudy, Antonowszczyzna, Barance, Bayciule, Chockuny, Dokurniszki, Fiedziewicze, Gaydzie, Gudzienięta, Kirkliszki, Kisielow, Kleie, Kuciewicze, Kuszlany, Laskowszczyzna, Łatowicze, Łuciszki, Mikuciany, Niezdraczuny, Nowosiołki, Petrule, Raczkiany, Skiłondziszki, Stymonie, Szczepany, Szumiliszki, Tarłowszczyzna, Wiebrowicze, Wieczkoyny, Wotoycie, Zamościany, Żuprany

Świr deanery

Parishes and towns belonging to the Świr deanery:

Bystrzyca

Boiary, Bołosza, Boreyszuny, Buywidze, Bystrzyca, Czechy, Gozdzikiany, Gryszkoycie, Kineliszki, Koniuchy, Litwiany, Łankiszki, Male, Nidziany, Niekraszany, Opuszyny, Pilwiszki, Podkipiany, Preny, Punżany, Słobodka, Swirany, Telaszany, Trokienniki, Wilkince, Woydaciszki, Zusiny

Kobylnik

Biedunki, Boiary, Chwalewicze, Cierluki, Ciuksze, Czechy, Czećwierć, Czećwierć Plebańska, Daszki małe y wielkie, Dubonie, Grzybowszczyzna, Heybowszczyzna, Horanie, Humienniki, Huszczy, Jakowicze, Jasiew, Jaskołdowszczyzna, Jazguny, Jeyny, Juszkowszczyzna, Karabany, Kiemsy, Kobylnik, Koziniec, Kozły, Kraski, Krzywonosy, Kupa, Kuźmicze, Leski, Linkowszczyzna, Łapince, Maciasy, Maracze, Michale, Mikitki, Momiszki, Okieły, Olszewski, Orsy, Podolanie, Pomosze, Regalia, Roskosz, Rudoszany, Sidorowicze, Siemionowszczyzna, Skakuny, Swirany, Szuściccy, Szwakszty, Szydłowicze, Szyszki, Wierenki, Wołaie, Zary

Komaje

Ciabuty, Cucki, Czerniata, Dombrowszczyzna, Dziakiszki, Jarzewo, Komaie, Łukowszczyzna, Maćkowicze, Mularze, Nahowszczyzna, Ockiewicze, Raduta, Romaszkiewicze, Rosaliszki, Rybszczyzna, Surwiliszki, Swirki, Syrynczany, Szwakszty

Kościeniewicze

Kościeniewicze

Kurzeniec

Boradzin, Charewicze, Hołuby, Hubsk, Jackiewicze, Kasusta, Kniehinin, Kostyki, Kulbaczyn, Kurzeniec, Paszkowszczyzna, Podhorodyszcze, Porsa, Rabuń, Sawin, Turowszczyzna, Wileyka

Łyntupy

Aleksandrya, Bachdaniszki, Baykowszczyzna, Białydwor, Boierzyszki, Bołduk, Bołokiczki, Ciwuniszki, Czopaniszki, Czortowskok, Domucie, Dowieczyszki, Dworzec, Dziadarakowszczyzna, Dziwłany, Gayluny, Gierucie, Gudeliszki, Guygi, Hlebiszki, Jananiszki, Janów, Jeckuny, Karklincy, Kisiele, Klemaszowszczyzna, Kluszczany, Kowala Karczma, Kowale, Kulbaczyszki, Łasiszki, Łokciany, Łyntupie, Masleniki, Mikułki, Mościany, Neykuny, Nizyliszki, Offeryszki, Ołkina, Pieleka, Piergodziszki, Pieszkowcy, Pilim, Podziemianka, Polchuny, Polesie, Popieleka, Pustelnik, Rapiszki, Roczany, Roganiszki, Romaniszki, Rudnia, Rudziszki, Skrutuczyszki, Sobołki, Struna, Sucharzyszki, Swirduny, Swirpliszki, Switeliszki, Szaudzieniszki, Szczerbiszki, Szudowce, Szykszniszki, Tomiszki, Troszczany, Trubuciszki, Widły, Wieliczki, Wirdaszyszki, Woyszkuny, Zaki, Zarnosieki, Zbaniszki, Zielonki

Miadzioł

Bielewszczyzna, Bruły, Brusy, Bucie, Chodosy, Chominowy Uhoł, Cierniatycze, Czuczelicze, Hatowicze, Horby, Iwanki, Kurowica, Lachowicze, Macki, Miadzioł, Nahawki, Niekasieck, Ostrow, Pozarcy, Rożki, Samsonowo, Słobodka, Smycz, Sokołowo, Stachowce, Stary Miadzioł, Swatkowszczyzna, Szklenikowo, Trydany, Uzła Mała, Uzła Wielka, Weteczata, Wisztordy, Zakubile, Zucun

Michaliszki

Bortniki, Ewiano, Goża, Kacienowicze, Kirele, Łabudzik, Maćkieły, Markuny, Michaliszki, Mielniki, Mieszkany, Palestyna, Pobole, Podwilance, Podworance, Szulniki, Turły, Wełeykuny, Widziunce, Zaborce

Niestaniszki

Badziułki, Budziłki, Bujaki, Chociłowicze, Chojeckowszczyzna, Czyże, Dubki, Korabki, Korobki, Krzywonosy, Kupla, Łoza, Łytoycie, Nidroszla, Niestaniszki, Podstarzynie, Polany, Radziuszy, Rudaki, Rymszenięta, Stanczenienta, Stracza, Supronięta, Surgowszczyzna, Szymanele, Śnicienienta, Wyholenięta, Zabłocie, Zienowiszki

Postawy

Antuchy, Aułasy, Barany, Batwołowszczyzna, Burwiakow, Cielaki, Cuszyłow, Czerenki, Czople, Czorty, Dackionce, Daszki, Dołha Pacowska, Dołża, Dziaski, Dziewietnie, Firkowszczyzna, Heybowszczyzna, Hłodowo, Hrycki, Janki, Jankowicze, Juchnowo, Kaduszki, Karsiewicze, Karyłowicze, Kozki, Kubarki, Kuszyce, Lesanowo, Lipnickie, Lipniki, Łaskiszki, Łohwince, Mankowicze, Męczeniata, Michnicze, Osieninki, Pachowki, Paraski, Pazdziurki, Pietraki, Piotrowszczyzna, Poharcy, Połoyki, Postawy, Przewoźniki, Ptaszniki, Romelki, Rusaki, Sawicze, Siwce, Sołożyn, Soroczyn, Soroki, Stary Dwor, Suniakowo, Symonki, Szabanowo, Szauki, Szyrki, Wasiliny, Wołki, Wołocki, Wołozyno, Woroniec, Zabłocie, Zaki

Świr

Bohaćki, Bolkowszczyzna, Borysy, Buyki, Chaćki, Chałapy, Chmyłki, Chociłki, Choniewicze, Chwalewicze, Chwiedziewicze, Czerwiaki, Dubniki, Dubowo, Dubrowlany, Dzierdziszki, Eymuciany, Giry, Grumbienięta, Heymuciany, Iwaszkiewicze, Janukowicze, Kluczatki, Kołodno, Konsienięta, Korki, Korniahy, Koryby, Kowzany, Kucki, Kurkule, Leonowicze, Łuczawicze, Łukaszewicze, Łukszy, Łuszczyki, Michniczy, Micienienta, Milewszczyzna, Mularze, Necki, Nereyszy, Niewiarowicze, Noroty, Oleszki, Orszewicze, Ostrowlany, Podzborze, Potrebiczy, Rakowszczyzna, Sielatki, Sielewicze, Sieniucie, Sioniki, Słapy, Sławczenięta, Słobodka, Spiahło, Stara wieś, Starłyby, Stowpienięta, Stracza, Surwiły, Swayginie, Szemiotowszczyzna, Szyłaki, Szyrmei, Świr, Tolaie, Tuszcza, Uski, Wankowszczyzna, Warzszylki, Wiencewicze, Wiszniew, Wnuki, Wołodzki, Woronce, Zaiezierze, Zaświrz, Zawidzinięta, Znachary

Świranki

Babieże, Barany, Białawoda, Bocirmy, Bruchaniszki, Buyki, Bylinskie, Duda, Dułki, Hadziłuny, Jasień, Koreniata, Kurnickie, Łosie, Mużyły, Podolce, Polany Gosiewskich, Rodzie, Rudzianiec, Ryteń, Sawiszki, Scypiny, Sorocze, Staszkieły, Świranki, Tomki, Turowie, Zagorne, Zaścieniki

Wojstom

Abramowszczyzna, Bielewicze, Bobowiki, Bohłaie, Czerniaty, Drozdy, Dubatowki, Dybunki, Dziewiętnie, Giry, Hanniki, Hanuta, Horkole, Hruzdzienica, Jałażycy, Jarmolice, Kławsucie, Komaryszki, Kosice, Krunie, Kulesze, Kuźmiszki, Lemiesze, Leszczynięta, Łokacze, Maciewicze, Miłuycie, Mordasowo, Muła, Narocz, Nowosiołki, Ostrowiec, Owieczki, Podlipie, Pogorzelszczyzna, Popowce, Racewicze, Rentka, Rodkiewicze, Ruskie sioło, Sielce, Sieliszcze, Siemionki, Spiahlica, Szczany, Szostaki, Uhlany, Urzecze, Uszakow, Uszuwce, Wojstom, Woydzienie, Zabłocie, Zamoście

Zadziewie

Ananicze, Borodzin, Chocilki, Cuciszki, Daszki, Drobysze, Duki, Dworzany, Irepciszki, Jacewicze, Kowale, Koyry, Kozlonki, Krewnie, Kuropole, Kurty, Litwinki, Macuty, Mamule, Moskaliszki, Mozeyki, Narucie, Olechniszki, Olsza wielka y mała, Rodzie, Rokity, Rubież, Rudzie, Rybszczyzna, Sawaniszki, Siwcy, Skirele, Sołowie, Spory, Spory Mnieysze, Spory Większe, Turły, Wołodźki, Zadziewie, Zahacze

Żodziszki

Andzreiowce, Bitki, Buiance, Dziewiętni, Eyćwiły, Kasło, Kopacze, Koziarniki, Kurcze, Nichwiedy, Nowosiołki, Piłowoycie, Podowoyki, Podstarzynie małe, Podstarzynie wielkie, Ponizany, Pracuły, Raczuszdyzna, Rodzkiewicze, Serwatki, Sokolce, Swinka, Szyczynięta, Topalszczyzna, Urbanowicze, Ussowieszczyzna, Zodziszki, Zusie

Lida deanery

Parishes and towns belonging to the Lida deanery:

Białohrud

Bancewicze, Białohrud, Chadziuyki, Dupczany, Dzitryki, Kulbaki, Machowicze, Mosiewicze, Nowiny, Olszewo alias Rubiki, Orna, Porzeczuny, Repniki, Szczytniki, Tarnowszczyzna, Tukałowszczyzna, Zayki

Bielica

Bielica, Czaplowszczyzna, Giczgały, Iskoki, Jackiewicze, Klukowicze, Koniuszany, Korszaki, Krzywicze, Łoyki, Nowickowszczyzna, Pacuki, Piszczowce, Ruda, Sidirowce, Sielec, Smołocz, Smołoczy, Stoki, Zblany

Dylewo

Cieszeyki, Dylewo, Ewierbuty, Kosiłowce, Lebioda, Macioły, Meyry, Mońkowce, Papiernia, Piechury, Połuty, Rowy, Siemaszki, Siemiakowszczyzna, Stankiewicze, Tryznian, Zadworce, Zankiewicze

Iszczołna

Boiary, Girniki, Hałtuszki, Iszczołna, Iszczołniany, Jawaszowiec, Juciowce, Kiemiany, Kierele, Korabki, KościeniowSwierydy, Kozorcze, Krasna wieś, Maciowce, Mała wieś, Możeykow wielki y mały, Ogrodniczki, Pilczuki, Preycy, Sienkowszczyzna, Śliwowszczyzna, Talmowszczyzna, Uyty, Wialka Wieś, Zahały, Zaykowszczyzna, Ziemiance

Kamionka

Choniewicze, Głębokie, Jatwiesk, Juszki, Kamionka, Kłoczki, Korowicze, Krzywlany, Łopacicze, Milkowszczyzna, Milowce, Most, Oleszewicze, Piotrulowce, Pużynowce, Rewki, Rusinowce, Seweyki, Skorzyki, Soroczyce, Strzelce, Ściborowszczyzna, Wanelki, Worony, Zabłocie, Zagrodniki, Zaleśna, Zołobaty

Lack

Achramowce, Albinowce, Androszowce, Andruszewszczyzna, Apluyki, Bale, Bartosze, Borsuki, Borysowka, Byczkowszczyzna, Dogo, Domuciowce, Dowha, Dubrowlany, Dziębrów, Gieyście, Hapanowszczyzna, Ilkowce, Jakimowicze, Jatwiesk, Jelna, Jewłasze, Krasna, Krzywosiołki, Kucharze, Kułaki, Kurasiowszczyzna, Kuwerki, Kuźmy, Lack, Lackie Wysokie, Lesiszcze, Leyki, Macieyki, Malinnik, Nomeyki, Nowosady, Ogrodniki, Ostrowie, Pisarzewszczyzna, Podhayniki, Prutce, Puzowce, Rohacze, Romaniszki, Rycza Wielka, Sawicze, Sidorowszczyzna, Sinki, Skrahy, Spusa, Starodworce, Starowszczyzna, Szarhinie, Tapieliszki, Weykały, Woronki, Worony, Wyzgi, Zagunie, Zakonnienta, Zylice

Lida

Bałtucie, Barany, Berdowka DD Prokopowicz & Jodko, Berdowka Murata, Białundzie, Biskupcy, Bohdzie, Borki, Brądzienięta, Bronosy, Choruzance, Chwilanowce, Ciaby, Cieszki, Cwiermy, Cybory, Czechowce, Czerniki, Dauknie, Dąbrowna, Deynowo, Dokudow, Douhoie sieło, Dworczany, Gornie, Jancewicze, Jaskowce, Jeusiewicze, Jodki, Jundziłowszczyzna, Kaczanowo, Kasowszczyzna, Kiełby, Kiencie, Klepsowszczyzna, Koleśniszcze, Kopaczele, Korniłki, Kotyszki, Kozicze, Krupa, Kulbaki, Kureysowszczyzna, Lida, Łozowka, Łuczki, Mielki, Minoyty, Misury, Mołki, Nieciecza, Nieszykowszczyzna, Nowickie, Nowopruty, Ogrodniki, Olżewo, Ołtuszki, Onaczki, Ostrow, Ostrowla, Pagawie, Pałubniki, Paszki, Perepeczyce, Pieciukowce, Pieski, Piotry, Plasewicze, Plebance, Podbrzeźnie, Podupnie, Pogawie, Postawszczyzna, Prydybały, Prydybayłowszczyzna, Purście, Reklowce, Roślaki, Ryłowce, Siamsy, Skierkowo lub Skieikowo, Smołaki, Stecki, Suchwalna, Sukurcze, Szeybaki, Tatarce, Tokary, Trzeciakowce, Wielczki, Wierzchlida, Winkowszczyzna, Wismonty, Worniszki małe y wielkie, Zabłocie, Zapola

Nieciecz

Antonowce, Bobry, Boiary, Cacki, Chocianowce, Czaplice, Dzitryki, Falkowszczyzna, Hołdow, Jemąty, Karpieyki, Klukiewicze, Kromiewicze, Krzewicze, Lubor, Małysze, Nieciecza, Ogrodniki, Ossowa, Pacuki, Piszczowce, Porzecie, Radziwoniszki, Sierki, Taboła, Wielka wieś, Zadworce

Nowy Dwór

Brzozowce małe y wielkie, Daugirdy, Deynerowszczyzna, Gawdziszki, Glinkowszczyzna, Głębokie, Jachnowicze, Kulbaczyn, Mikulin, Nieniszka, Niepracha, Nowy Dwór, Ostryna, Plotki, Raczkowszczyzna, Szostaki, Widiwka, Zamościany

Ossowo

Bastuny, Bilance, Błotniszki, Bołcie, Bołtoniki, Cinigance, Daugiały małe y wielkie, Dziakowszczyzna, Golmonciszki, Grubiance, Horodna seu Ossow, Jonie, Koniuchy, Łopaciszki, Łopacizna, Niewosze, Ometowsczyzna, Piaciuny, Pielewszyszki, Podworance, Podzie, Pohorodna, Sakowicze, Saliszki, Sokoły, Stebuła, Tatary, Trumpiszki, Weykuncy, Wiekance, Zamoyryszki, Zaniunce, Zylanie

Różanka

Bohuszewczyzna, Dolina, Draznia, Dziakowce, Gierzgowka, Hłuszki, Janczuki, Kisiele, Kraśniki, Kryszylki, Łahody, Malewicze, Podbobra, Podrożanka, Potoka, Rączniki, Romanowskie, Rożanka, Starzyna, Szutowszczyzna, Turya, Wierzbilki, Woypiki, Zapole

Szczuczyn

Boryski, Buywicze, Dawludowszcztyzna, Dorgieiowce, Dukornowszczyzna, Hołownicze, Mikłasze, Mikołaykowszczyzna, Możelowce, Nowosiołki, Piotrowiczyzna, Rudkowicze, Sęczuki, Szczuczyn, Szczuczynek, Wity, Wołczki, Woźne

Wasiliszki

Boiary, Bojary, Dziechciary, Gronofel?, Haykowszczyzna, Hołosewicze, Kościeniew, Kozły, Niewisza, pars Lebiodcae, Perechody, Piaszczyna, Rozniatycze, Skiery, Starodworce, Szostakowce, Wasiliszki, Wołczynki, Wołczyny, Zadworzanie

Wawiórka

Abramiszki, Baranowce, Bernatowszczyzna, Brzozowka, Dragucie, Dzitwa, Dzitwa Kostrowicka, Dzitwa stara, Gierdziowce, Haykowszczyzna, Jatołciszki, Jusiewicze, Kasperowszczyzna, Kiełmucie, Kołomyskie, Kosowszczyzna, Koszczyce, Kotowicze, Krupiwicze, Kubelczyki, Kuldziuki, Lebiodki, Mantuny, Markucie, Mikiance, Mikuty, Misiewicze, Myto, Niedzielki, Orany, Oziele, Pielasa, Piorana, Pocieiana, Serafiny, Sewruki, Sielachi, Siemienki, Siesiulki, Słowaki, Szarkinie, Szymczuki, Talwoszowka, Wawiorka, Wierzchowiorki, Zabłotniki, Zaprudzie, Zieniewicze

Zabłocie

Bobrowniki, Chodziłonie, Haykowszczyzna, Jakubowce, Kieble, Kozakowszczyzna, Lebiodka, Nowosady, Piotrowszczyzna, Przewoża, Sieuruki, Surtowka seu Tataryszki, Szostaki, Tołoczkowce, Węzowszczyzna, Wołeysze, Zabłocie, Zaleszany

Żołudek

Andruszowszczyzna, Bielowce, Buciuły, Lipiczna cum Villis, Mociewicze, Wągi, Wołczki, Żołudek

Żyrmuny

Bielewicze, Biernucie, Bojary, Dziaki, Fiedżkowszczyzna, Gierwieniki, Gudele, Hancewicze, Kierbedzie, Kowaryki, Kowki, Mieyniewicze, Możeykowszczyzna, Noniszki, Nowy Dwor, Ozeliszki, Piatkowszczyzna, Rexcie, Skowrody, Stuki, Tatary, Towkinie, Uryny, Wielka wieś, Zyrmunki, Zyrmuny

Raduń deanery

Parishes and towns belonging to the Raduń deanery:

Bieniakonie

Bielużyszki, Bieniakonie, Bilance, Bile, Bolciniki, Brazelce, Butrymance, Curance, Czekance, Gierwiszki, Gocieniszki, Hince, Jonance, Jundzieliszki, Jurgance, Kiemiele, Kiżby, Klimiany, Koniuchi, Konwaliszki, Korzeniewcy, Kuzy małe y wielkie, Kwaty, Lenczyszki, Lepie, Litwica, Lybarty, Ławce, Łuszyszki, Miasiony, Pasole, Podegucie, Podworyszki, Remiezow, Rezy, Rościany, Stare Rakliszki, Stawidance, Strzelce, Warnikiele, Zabiegi, Zabłocie, Zawielidary, Zygi

Dziewieniszki

Beczany, Błazance, Byle, Chamuć, Deylidy, Dorniaki, Dzidziule, Dziewieniszki, Gieduny, Grybowszczyzna, Gudele, Guzyny, Jurgielany, Kizmy, Kowale, Krakuny, Kuziule, Łostowki, Masiuny, Maskałoyci, Miedzysargi, Milkuny, Nmizany, Paszki, Plusty, Podworancy, Pogawiany, Poginy, Powidancy, Probościszki, Rymoszy, Skockiszki, Skrayczany, Sloski, Stałgancy, Szaciły, Szarkoyci, Szudeyny, Utkance, Weyszuki, Zaguci, Zyżmy

Ejszyszki

Białopiotrowicze, Bieniuny, Bołądzie, Bortowty, Burnieyki, Buywidy, Chomicze, Czyzany, Dziczkance, Dzimitrowicze, Eyszyszki, Galmonciszki, Gieysmonty, Giniuncy, Gurdziszki, Hormany, Hronostaiszki, Jaczewicze, Jurkiszki, Jurszyszki, Jurzyszki, Kijucie, Koleszniki, Korklinie, Korkucie, Krupowiesy, Likance, Lubkiszki, Łowkiniszki, Macewicze, Mackiszki, Marcinkiszki, Mateykany, Michnokienie, Miezyszki, Mizance, Monkiewicze, Narkiewicze, Narkuny, Narkuszki, Noniszki, Nowiekiszki, Nowokonce, Nowydwor, Oncewicze, Onckiewicze, Pikiszki, Podzitwia, Poiedupie, Poniezdziele, Postoyki, Poturza, Pozgryndy, Rakliszki, Rymkuny, Sakowicze, Somorokowszczyzna, Songiniszki, Swiadzkiewicze, Tomkieliszki, Trabuszki, Wersoki, Wilkance, Woudagi, Woyświaty, Woyzboniszki, Wtowzginiany, Zagory, Zemoyliszki, Zomoytele, Zubiszki, Zwiniszki

Gieraniony

Czechy, Doynowa, Gieranony, Jaducie, Jagieły, Koczany, Kozary, Kulnie, Kuzmicze, Łuszniew, Mielechy, Mikszewicza, Nowianka, Opita, Raubowicze, Ryndziuny, Sloski, Suraż, Tryszoki, Tułanka, Zakrzewszczyzna, Zyle

Hermaniszki

Abramowszczyzna, Bartoszuny, Błażańce, Błotno seu Werenow, Bogatkowszczyzna, Bojary, Boleieniki, Bołsie, Cienigance, Dowkszany, Doynowa, Doynowka, Duciszki, Hermaniszki, Jundziliszki, Kletkiniki, Kodzie, Kołodzieżyki, Kondraciszki, Kowalewszczyzna, Kuchareycie, Łoszaki, Milunce, Ogrodniki, Osowa, Pieciuny, Polipnica, Porubiszki, Pożyżmie Nobilium, Ramucie, Romaszkance, Sobolewsczyzna, Stanisze, Szymkowszczyzna, Towzginiany, Tusomance, Wiekance, Woycieszany, Ziazie

Iwie

Alexandrowicze, Babinsk, Barastyny, Barow, Berezowiec, Berezyna, Beyraszy, Chowaszczyzna, Ciunowicze, Czapuń, Czerniewicze, Dąbrowka, Deylidy, Drabysze, Dunay, Dziamąty, Galunowicze, Garacz, Gawia, Hanczary, Helenow, Iwie, Jasłowicze, Jatołtowicze, Jurkowicze, Karpowicze, Kiawny, Koziewicze, Kozince, Krasowszczyzzna, Kruple, Kucele, Kwacze, Leluki, Leźniewicze, Lunienięta, Łosiowce, Ługomowicze, Łukaszyn mały, Matyasowszczyzna, Mikołajow, Misiukiewicze, Nowosiołki, Piesiewicze, Piotrowicze, Podberezie, Podzienięta, Pogawie, Rogowszczyzna, Sątaki, Sinohuby, Staniewicze, Starczenięta, Stryżenięta, Surłogi, Szeptuny, Szołomki, Szugucie, Szyłwa, Tatary, Tumszki, Ubielce, Urciszki, Wiguszki, Wiłczasze, Winkszniany, Zakościele, Zaleyki, Zboysk, Zubkowicze

Lipniszki

Berdowka, Białozorowszczyzna, Dereszy, Drewinniki, Dulki, Dzieszewicze, Falkowszczyzna, Galimszczyzna, Godebska, Jodkowicze, Kamienczany, Kładniki, Korewicze, Kowale, Kreczowszczyzna, Lipniszki, Maślikowce, Nackiewicze, Niekrasze, Ogrodniki, Poczernia, Pokoż, Rusaki, Sciganie, Sieniawszczyzna, Sienkowicze, Sontoki, Sudrogi, Szyłucie, Tatarszczyzna, Trypla Przedomska, Wirganie, Zabłocie, Zygmunciszki, Zyżma

Nacza

Aleszkiszki, Bielunce, Bortele, Byliniszki, Chorążyce, Czapliszki, Czepieluny, Czerance, Doynowa, Gaworskie, Gierwielance, Ginele, Hołodziszki, Jakowickie, Joczy, Jurance, Jurele, Kłonicy, Koledance, Koniawa, Koniawka, Kowale, Leśnistwo, Lewkiszki, Lubiancy, Łopaciszki, Marcinkańce, Mickance, Mizance, Mongiliszki, Nacza, Nowe Tatary, Pikiszki, Popiszki, Poraduń, Postawki, Powiłance, Puyszy, Puzele, Sołtaniszki, Strezunce, Szaury, Szumiaciszki, Talmonty, Tatarszczyzna, Tauciszki, Widiniance, Wilmonty

Raduń

Bartele, Bartoszuńcy, Butrymowicze, Chorążyce, Derzyniki, Deynowa, Drucminy, Druskiniki, Dubicze, Dubince, Gieysztowty, Girki, Horodziszcze, Huta, Jaćkuny, Jagłowiczy, Jankowiec, Janowicze, Januszyszki, Jatowty, Joczy, Juciuny, Kiemieyszy, Kiwance, Klayszy, Klącie, Koniawa, Koniawka, Koniuchy, Korgowdy, Kowale, Kozakowszczyzna, Krukli, Leluszy, Lipkunce, Lulance, Lunki, Maguny, Malewskie, Mantały, Marcinkańce, Marczygini, Michalczuny, Mickiszki, Milwida, Mozeyki, Naszkuncy, Nosowicze, Nowosady, Odzwierniki, Orla, Pacelunce, Palunce, Pałaszki, Paszkiewicze, Pidzitwie, Pielasa, Pietraszunce, Pilunce, Pliki, Pomiedz, Ponacza, Powłoka, Pusiawory, Raduń, Radziunce, Razucie, Romany, Rudnia, Rukance, Skilondzie, Skireyki, Składance, Słobodka, Smilginy, Sołtaniszki, Sopunce, Staniuncy, Straczuny, Surkonty, Talkunce, Wigance, Wilbiki, Wiłożence, Wołdociszki, Wołkiewicze, Woywunce, Zapaśniki

Sobotniki

Abramowszczyzna, Baradyny, Białynszczyzna, Bieżeńce, Bilmony, Bobrowicze, Boczeczniki, Borowiki, Brudniki, Ciecierniki, Czechowicze, Doniewicze, Dowłany, Dubrowlany, Girdziuny, Gudzienienta, Ilcewicze, Jakunki, Jakuń, Jaruszy, Kołwacie, Komiażewszczyzna, Kroszenienta, Kryliszki, Kudeyszy, Kwiatkowce, Łaukiniki, Łazduny, Łotwa, Łyntupka, Łyntupy, Narbuty, Nosewicze, Podworance, Pogawie, Romany, Rudnia, Rusaczki, Rybaki, Slosarze, Sobotniki, Szrkucie, Tarucie, Trypla, Walki, Wodole, Wołdziki, Zalesie, Zemaytuki, Zemosław

Soleczniki

Antokole, Babisze, Bartele, Bikiany, Bikontany, Błuznie, Bohucze, Choćkiszki, Cuzokompie, Czyzewsk, Dayciuny, Deynowa, Deynowka, Dzijaki, Gościewicze, Gudełki, Hryncewiczowszczyzna, Jackany, Jaworow, Kamionka, Kiderance, Kowale, Kulitance, Lipie Nobilium, Łowce, Łukszany, Małe Soleczniki, Milkontany, Milwidy, Narkucie, Neglimance, Obały, Paszkowszczyzna, Piepie, Pietraszki, Poczobuty, Podberza, Podegucie, Posolcze Nobilium, Powisince, Sały małe, Sały wielkie, Skubiały, Smogory, Sokolewsczyzna, Soleczniki, Stasiły, Stoki, Swiły, Swiniec, Szyrwie, Taurele, Trybunce, Wornakiemie

Trokiele

Baryły, Bieneyki, Biewie, Cieszkiele, Daszkiele, Daylitki, Deynowa, Dworzyszcze, Eytuny, Gilwiniszki, Gimbuty, Huryny, Imbry, Jędze, Jocewicze, Jurewicze, Kniazikowszczyzna, Kobylniki, Lewosze, Merginie, Meytkiny, Milance, Mykizny, Paszunce, Petrykany, Podtrokielany, Popaszany, Pozyżmie Oranskie, Rogielewszczyzna, Romany, Skwiernie, Sliże, Sucki, Sznorowicze, Tokary, Trokiele, Wołkołaki, Worniszki, Woytowicze, Zuromsiczyzna, Zwierbło, Zyżma Nobilium

Wiłkomierz deanery

Parishes and towns belonging to the Wiłkomierz deanery:

Dziewiałtów

Atkacze, Borowszczyzna, Dawdziszki, Dymszyszki, Dyrże, Dziewiałtow, Dziewiałtowek, Eytykance, Jakuciszki, Januszki, Jawoysze, Kalwele, Konciszki, Konczyszki, Kozlakiszki, Kreywie, Leonpol, Łaybiszki, Masiance, Milaszuny, Niukacie, Nowiki, Poszyłecie, Puciany, Pucieliszki, Radziuny, Ruryszki, Sałecie, Sarayście, Stymbury, Szaudynie, Tatkuny, Uzoroście, Wysoki Dwor

Kiejdany

Bitnery, Kiejdany, Nacuny, Piadzie, Pupłaukie, Sulewa, Wilany, Wołki?

Kowarsk

Borowciorum, Buykorii, Dobuże, Gudance, Hołubiciszki, Januszkiewicciorum, Jonance, Kopansciorum, Kowarsk, Mackieliszki, Miedziaty, Mikulicze, Możeykance, Pietrzkiewicze, Podlecciorum, Pomarancciorum, Pomusze, Poroyście, Powiryncie, Prowidzie, Przewoscy, Punkiany, Rapszany, Szweykowsciorum, Szwirny, Woyciukiszki, Zmieiewsciorum

Nowe Miasto

Bartaszuny, Daukniuny, Dergiany, Gostany, Gostupie, Hauryliszki, Kayry, Łopaciszki, Mieżwilki, Narwoszany, Neukany, Nowe Miasto, Nowy Dwór, Neuryszki aias Karbowszczyzna, Pokirszynie, Puczgola, Rajuny, Szwoyniki, Upita Bitowtowska, Werbcie, Wibury, Wiktoryszki, Wodokty, Woyszwilce, Zubiszki

Onikszty

Abrahamiszki, Andreniszki, Bodzie, Grażany, Kotlarce, Kurkle, Łoytele, Onikszty, Pelisze małe, Poiezierze, Powiryncie, Rubiki, Sliże, Szawle

Opitołoki

Linkowiec, Melżemie, Opitołoki, Pogiłupie, Steybule, Użortele, Wiłayni

Pogiry

Bebryki, Bereysze, Bernaty, Bieczule, Bokony, Budrewicze, Czerele, Darguże, Debekance, Gaygały, Gieduszki, Gorzdonie, Gryczuny, Gryniszki, Gudele, Gumbie, Iszłauże, Jacimy, Jaciuny, Joknie, Karuciszki, Kaupy, Kidziliszki, Kieturaki, Kurany, Leluny, Lewiszaki, Łaukogole, Margie, Medynce, Meyszymy, Mowle, Niemuniance, Nowiki, Nowosady, Peśle, Płanki, Pogiry, Pohabełki, Powiłance, Retowty w Pousłowiu, Runeyki, Srodgole, Swiencogole, Swoczuny, Togołańce, Tokarzewki, Uzunoście, Wiwance, Woiewodziszki, Woszkance, Woyszkany, Zaprany, Zegunie, Zylance, Zyzmy

Pompiany

Aureliszki, Baniany, Barkłany, Białuszki, Bizdziuny, Deliciszki, Dombluny, Giegużyn, Grauczuny, Januszki, Jurgiany, Katyle, Kirklany, Maluny, Małeny, Meysteliszki, Mitki, Nurkany, Pakauszy, Paluki, Podziuny, Poistrze, Poławenie, Pompiany, Popiwesie, Rynkuny, Sereykany, Stebeyki, Steniany, Szakiszki, Szmilgiele, Szwedrony, Tołkiany, Weyczale, Wilkiszki, Wisory, Wotki

Poniewież

Alanty, Bernatany, Bernaty, Daukniszki, Duby, Kabele, Kaspary, Kayre, Kiucie, Kliweczki, Kodzie, Kudziszki, Kułbagole, Liniany, Małuny, Maskwitiszki, Maziany, Mieyżyszki, Nowiki, Pamerliszki, Pogiegłoycie, Pokodziupie, Poniewież, Powaszecie, Sawiciszki, Sodeliszki, Stoniakuny, Sukniszki, Surkuny, Szeszki, Szudele, Szyłogol, Taruszki, Trakiniki, Wiłkopiuwie, Winupie, Zaure, Zwirble, Remigoła, Borkłoynie, Dobule, Giełaże, Goyży, Gryteny, Mażeynie, Michniewicze, Mikieny, Pausłowie, Podbrzezie, Powermenie, Remigoła, Stebiaki, Stepanonie, Szukiany, Użorty wielkie y małe, Zeybagoła

Rogów

Apidworce, Beczerniki, Gitany, Jaciuny, Jackagalis, Jostyniki, Limeyki, Łabakoie, Mały Rogow, Podrogowce, Podszapie, Preyksy, Rogow, Rukiszki, Trumpole, Tumagalis

Siesiki

Bałance, Boreyszy, Gaylance, Kanczyszki, Łokiany, Miłeygany, Niemuniance, Posady, Sieraście, Siesiszki, Szopowe, Szaty, Bieluszki, Bojaryszki, Cimoynie, Dawidance, Garniszki, Gauzuny, Girdwiły, Głausie, Iwaniszki, Jawoyszy, Joczymy, Kaule, Kirdeyki, Koczany, Komiany, Kople, Lale, Milżemy, Mitianiszki, Naramoynie, Narbuciszki, Okaynie, Okmiany, Pakście, Papurwie, Paszkaycie, Petraycie, Płoxcie, Podszacie, Połankiesie, Postrowcie, Pożercie, Prucze, Rudziany, Stagie, Szaty, Towiany, Uszkopie, Wigie, Zeymele

Traszkuny

Stukance, Traszkunele, Traszkuny, Woydelancy

Troupie

Chwiedory, Eydrygany, Juszkiszki, Krowpiany, Leoniszki, Łany, Łapszany, Łaukogole, Ołonety, Punie, Radziuny, Szopow, Szyły, Troupie, Wilkance, Wodakle, Woydyłance

Wiłkomierz

Czebatoryszki, Drozdy, Mezuykie, Nemiki, Promaszy, Radziszewka, Rzeka Stara, Szweykowczyszki, Towiany, Widziszki, Wiłkomierz

Żejmy

Beynaycie, Budryszki, Buhusze, Burnie, Darguycy, Degucie, Giecze, Giedgowdy, Jacuny, Juniancy, Junkucie, Karaluny, Konczyszki, Krypcie, Kułwa, Kuygole, Lepie, Lutkuny, Maczany, Marciniszki, Michnaycie, Mikszyszki, Miłoganie, Mimole, Moygienie, Narmoniszki, Nartowty, Okle, Okmiany, Pietraszuny, Ruczany, Rudziany, Skryptele, Staszuny, Strebeykie, Swołkienie, Szakie, Szyrwy, Tarakiemie, Urniaże, Weszeykie, Woywodziszki, Zeweliszki, Zeymele, Zeymy

Kupiszki deanery

Parishes and towns belonging to the Kupiszki deanery:

Abele

Abele, Antonosz, Buczuny, Degucie, Dekśnie, Kirkuny, Kompole, Krewmiany, Kroszczany, Kroszty, Łauzadzie, Małducie, Narkuny, Opeykiszki, Ratokliszki, Rogiele, Sipayliszki, Skaystynie

Birże

Birże, Legowdzie, Stylkinie

Dusiaty

Antadrya, Antodeweynie, Antolepty, Antuzow, Awiże, Berniuny, Bieiedzie, Biełunie, Bikuny, Biłeysze, Bojaryszki, Bołcie, Bragi, Bredeście, Bruże, Budreny, Czypiele, Darżeniki, Daugiele, Derwinie, Deweynie, Dowluny, Drusiany, Dubury, Dusiaty, Dwarciszki, Eywenie, Gaydele, Gindzele, Gipiany, Goczany, Gornie, Grawemburek, Gudele, Guntule, Gutowcie, Inducie, Jakuncie, Jawidzie, Juszkie, Juzynty, Kalwele, Kibirkście, Kondracie, Koniuchy, Kowale, Koyrany, Kroszty, Krowiszki, Kuykie, Kużmy, Łungiele, Mateiuki, Mazwile, Mialinie, Mierkie, Murliszki, Napre, Naprele, Narwidzie, Naryszany, Neudria, Orliszki, Osokno, Owile, Paberże, Piotrowszczyzna, Podusiacie, Popeykie, Pożeymie, Puteykie, Radysze, Rakiany, Rukle, Ryszkany, Saduny, Salinie, Sawiczuny, Sołubiszki, Stasie, Staszkuniszki, Szelimiany, Sznukszty, Szyłeykie, śaładzie, Walungie, Wartysze, Waszkiszki, Wazgiele, Wederańce, Wenusow, Weyseykie, Weyskuny, Wielikuszki, Woymuny, Zabieżuny, Zahorki, Zegie, Zwilbucie, Zyrmeie

Filia Poniemunensis

Andruszany, Boryszki, Bruzgule, Dewenie, Eyskudzie, Gierwiełańce, Gikanie, Gintowty, Jakniuny, Kałuynie, Kołpaki, Kwetki alias Poniemun, Medykie, Mitłańce, Psikanie, Pukie, Putele, Rawiszki, Ruckiszki, Rymsze, Szarkuny, Szeszki

Komaje

Auzubale, Beycie, Dautuny, Gaczany, Galinis, Gireyszy, Guczuny, Jurkupie, Jużynty, Kalwie, Klisze, Komaje, Kroszty, Kudzie, Kule, Matiaszy, Miczuny, Miesteliszki, Mikniuny, Możeykiszki, Nauiaulicia, Nieczany, Olseta, Praczki, Puruszki, Raysze, Skiry, Szetekszna, Święta Szetekszna, Toroldzie, Werkśniany, Wigieli, Woyneyki

Krewno

Azubole, Barszany, Bohdaniszki, Bojary, Buniuszki, Buszyszki, Degucie, Dogile, Gigieliszki, Kielezery, Krewny, Kurklecie, Łoszele, Łuksztynie, Miciuny, Miełance, Ostrow, Pietraszuny, Pogiry, Pokrewnie, Pokrewnie Dwór, Rukiele, Woytowka

Kryniczyn

Ażusienie, Bauki, Berczuny, Bonkłonele, Borkłonie, Czerwone Pomusze, Daneliszki, Dauczyszki, Dauczyszkieny, Daukniuny, Daukszy, Dowiany, Girniuny, Girsudy, Golminiany, Jodmacie, Jodziany, Jutyszki, Kałnocie, Kiemełe, Kropeszki, Kryniczyn, Lewaniszki, Liciuny, Ługpetre, Matejuny, Miezuny, Mikielany, Petryszki, Poberle, Poieszmienie, Popiwesie, Raubany, Repsie, Skietere, Smilgie, Stasiszki, Suntowty, Trzeciany, Zaliszki, Zydany, Zydziuny

Kupiszki

Boiłany, Bułany, Dowrupie, Gindwile, Giwokory, Jodopance, Jodynie, Jurksztonie, Kiegynce, Kupiszki, Łuczkow, Migańce, Okmiana, Poławień górny, Pomornoki, Popiwesie, Poza, Pupany, Rudykie, Soboliszki, Suweynie, Szymance, Wiezgi, Wirbaliszki, Zeymatele

Podbirże

Bojaryszki, Gulbiny, Jagowdzie, Jodeysie, Kratyszki, Musza, Niemenek, Podbirże, Popiele, Pratkuny, Szniukszcia

Ponedele

Abeiuty, Abele, Berżonie, Degienie, Doupele, Elmiszki, Eynary, Famulance, Fiedoryszki, Gazelis, Gierkany, Girbucie, Girsteyki, Głoudele, Jodynce, Krakiany, Krugiele, Kuczgole, Kupreliszki, Kupry, Kuzawena, Lebedzie, Lebiedziuny, Lidziuny, Łoukoniszki, Martyniance, Martyniszki, Megany, Mikniuny, Miluncy, Miłeny, Misiewicze, Montwidy, Naniszki, Nowiki, Oposzcza, Pilwiszki, Podziuny, Pogaie, Pogury, Połuyki, Ponedele, Radziuny, Raszczuny, Raykany, Rumpiszki, Siemieniszki, Siouruki, Skreby, Stabiszki, Stankuny, Straszuny, Stumkuny, Szakale, Szeksztyniki, Szleywiszki, Szpiegi, Szweple, Uwoynie, Warnele, Wieżgi, Wilkiele, Wirbaliszki, Woyniuniszki, Zadeyki

Poniemuń

Botele, Bowble, Czadosy, Dalecie, Dauniuny, Dudy, Elgietyszki, Eynikie, Fioderyszki, Fiodoryszki, Ginacie, Gumbiany, Indruny, Jakuciszki, Jankuny, Kalniecie, Karklina, Kołpaciszki, Kołpaki, Kowale, Kozliszki wielkie y małe, Kurklecie, Łotwele, Łużyszki, Mazalance, Michaliszki, Miciuny, Miluny, Minkuny, Nowiki, Polepie, Poniemunek, Popiszki, Powizonie, Puszkany, Radkuny, Raysze, Staniance, Stasie, Stefanele, Stumbre, Suwayniszki, Syciuny, Sypele, Szarkuny, Sznukszty, Tarucie, Wikanie, Wiłkale, Wirszyły, Wysoki Dwor, Zabłocie

Poswol (Pozwol)

Auksztykalnie, Dębiszki, Dilewskie, Downoryszki, Gariszki, Goykiszki, Kantoryszki, Lewoniszki, Liże, Medynie, Migance, Moskaliszki, Naczany, Nemekszuny, Pałupie, Poberże, Poławień, Pomusze, Popiwesie, Poswol, Powiole, Przewałki, Putry, Raiuny, Rogowce, Sindruny, Skinszeliszki, Skirele, Skrobatyszki, Staciuny, Szłomy, Szunkiszki, Szymańce, Teterwiny, Tołoczkany, Ustuki, Witorty, Woydziuny, Zedekany, Zedekiele

Rakiszki

Felkierzamy, Hanuszyszki, Pinkowszczyzna, Poniemunie, Rakiszki, Tyszki, Skopiszki, Berżany, Bieluny, Boiaryszki, Czymiszki, Dawgiszki, Epirubie, Gieczuny, Gindwiły, Girwałaki, Goyżyszki, Jakszie, Jatkuny, Jelisze, Jodele, Jodupiany, Jurany, Jurkupie, Kądrany, Kiepury, Kierele, Krepsze, Kudzie, Kurklany, Lebiedzie, Łoycie, Miszkance, Mitowa, Narbutele, Neywie, Numiszki, Płundoki, Pupiany, Skopiszki, Stankuny, Stokiany, Szeteczna, Szeyminele, Szlegie, Szołwie, Szpiegule, Szyłeyki, Szymiszki, Tataryszki, Tatkany, Weżele, Wieluny, Wirbaliszki, Woyłonie, Woyniszki

Subocz

Bigryle, Boiaryszki, Kolce, Łapince, Łoyce wielkie, Mickapetrie, Mitesiuny, Nowiki, Okmiana, Oszczegoła, Pasowsie, Pelisze wielkie, Petkuny, Pokalnie, Połewień, Pomarnoki, Radziuny, Strocznia, Subocz, Surdegie, Szałtenie, Trakiniki, Tyłtagoła, Uymiany, Woreyki, Zwikie, Zyliszki

Świadość

Apirubie, Bekincie, Beragie, Buciany, Bugayliszki, Deniance, Galszyszki, Gaydzie, Hermaniszki, Inkuny, Jodance, Kniebie, Kotlaryszki, Kurapczyszki, Kurklecie małe y wielkie, Lagiszki, Leluny, Lepogiry, Łaniewcy, Medginie, Mickuny, Miczany, Mieluny, Mikiery, Mołaysze, Naciry, Nieniszki, Pelany, Plikiszki, Puknie, Punkiszki, Puzance, Regaysie, Sakany, Siaurymiszki, Starkiszki, Szałtynie, Szeduykie, Szetekszna, Szylagale, Szymaszyszki, Świadość, Trakniuny, Untupie, Wadance, Wederyszki, Zubiszki

Uciana

Antadokcie, Antalgie, Awiżenie, Budreyki, Bylinsk, Darżynie, Degule, Draniczany, Dyczuny, Elle, Garnele, Gayżuny, Gimszyszki, Grybele, Jasanny, Jatowcie, Juszkiany, Kaskiszki, Kimiance, Kławinie, Kotlary, Kwaselle, Kwikle, Lepiniszki, Łałuycie, Mackany, Mamicionce, Miluny, Mirkiany, Możeyki, Naliszki, Nameykście, Nodegule, Packieniszki, Pluszy, Podzie, Pokalnie, Poniewirż, Popiszki, Radeykie, Radziuny, Seyłekie, Sirutany, Staniance, Szeyminiszki, Szłapie, Szmaryszki, Taukiele, Uciana, Ucianka, Weykutany, Wielbiszki, Wiełeykie, Wieszynty, Wieykie, Wiskiany, Wozgiele

Uszpole

Antokolnie, Bojary, Butyszki, Degiesie, Gayleszuny, Grumbiny, Ilczuki, Kayminy, Kirwele, Kiszuny, Koniuchy, Kupre, Kuszle, Lele, Likuncie, Łapienie, Martynczuny, Mazany, Miczuny, Mikiany, Mikniuny, Miłeykie, Miszkinie, Musteykie, Narbucie, Narwoysze, Naswaycie, Nietyszki, Paszkanie, Pilkiance, Pilkiańce, Punkśnie, Romeykie, Rymiszki, Rymowidziszki, Samoniew, Swientorzecz, Szaduykie, Szarkie, Szcyminiszki, Szyksznie, Terwidzie, Traydziuny, Trumpole, Ubogie, Uszpole, Wanagiszki, Wigiale, Wiłucie, Zeybiszki

Wiżuny

Antaigile, Antokolnie, Aułele, Azugirie, Biguszki, Bobordzie, Debeykie, Dusinie, Gaygole, Gieczany, Gierkance, Hlinsk, Janczarowki, Jenańce, Kalekie, Kiławiszki, Komorowszczyzna, Kowale, Kurtynce, Leluny, Narbucie, Oknista, Puzyny praedia, Sadkiewicze, Sawinskie, Soboczuny, Sterkance, Surwiliszki, Syndry, Szudynie, Szyleykie, Tałeykie, Wiłkobrukie, Wizunki, Wiżuny

Wobolniki

Bakszany, Barciunele, Bozie, Butniuny, Dworzyszcze, Dyle, Gayżuny, Gierwiny, Godzie, Grondziszki, Komoroki, Kurkle, Mazany, Mikieny, Mikołayciszki, Narwidy, Nowosiedzie, Ogince, Okolica, Padogi, Podaliszki, Pooria, Popiwesie, Prusele, Purleszki, Sołomieść, Swile, Szlagieryszki, Szukiany, Wereyki, Wieściuny, Wioliszki, Wobolniki, Zyle, Zyżany

Brasław deanery

Parishes and towns belonging to the Brasław deanery:

Brasław

Agonisz, Arcimowicze, Asramowce, Ausiuciewicze, Aydymany, Aywidowicze, Bielany, Bieluny, Bohinia, Bohiń, Bołądzie, Borowiki, Bortkuny, Bosinicze, Brasław, Buża, Chosty, Chrusta, Dalekie, Daubory, Doble, Domasze, Dowiała, Drusiewicze, Dubrowka, Dukiele, Dundziowszczyzna, Dworzyszcze, Dziechciary, Eysaie, Gaylesze, Giriatowszczyzna, Goylewicze, Iłany, Jakowicze, Jeysy, Juciszki, Junkuny, Jurewicze, Jurginiszki, Kamionka, Kasperowszczyzna, Kiemiany, Kizykowszczyzna, Kniażyna, Komorowszczyzna, Krasna, Kruki, Kucelowszczyzna, Kuksiszki, Kumpinie, Kupczele, Łanince, Łapienicze, Łuka, Łukowszczyzna, Macieliszki, Maciesze, Mackiany, Mackiewicze, Masiule, Miedziuki, Miekiany, Mielunce, Miłasze, Mizerowszczyzna, Muraza, Murmiszki, Narucie, Niszcze, Obabie, Obolikszty, Ogrodniki, Olochny, Ołbieniow, Opsa, Ostaniewicze, Oszaniszki, Pancieleyki, Pelikany, Pietkunowszczyzna, Plebance, Plikiszki, Plusa, Podruksze, Poszcze, Przemierce, Purwiniszki, Puzyry, Pużewicze, Puży, Racina, Ratkuny, Rozowo, Rudawa, Rymasze, Samowolce, Sipowocze, Skuriaty, Sokołowszczyzna, Staurowo, Suzonowicze, Swiła, Szakury, Szałnokundzie, Szarkiszki, Szauliszki, Szawury, Szołtenie, Uhor, Usiany, Użarciszki, Wielikiany, Woyniuny, Zaborniki, Zaielenka, Zarzecze, Zasnudzie, Zwirble, Zwiryna, Zybki

Daugieliszki

Biciuny, Bojary, Czeykinie, Czyżyszki, Daniuny, Daugieliszki, Daylidzie, Dudy, Garszwinie, Giedziuny, Gierwiały, Gilinie, Girniuny, Grymunty, Grzybiany, Haducie, Iwonance, Jonance, Kaczergiszki, Kalwesele, Kieysy, Kiniuny, Lekie, Łabunce, Łaurynczuki, Maximance, Mazany, Medeysze, Nowiki, Ostrow, Ozany, Ożany, Pachołki, Panawy, Piotrowo, Podziśnie, Poryngie, Praciuny, Rudakie, Rymszany, Szauły, Szułeny, Towiany, Trybucie, Unatkmienie, Wełuny, Widziszki, Wigunty, Zuykie

Druja

Alwinowszczyzna, Ałduniow, Armia, Augule, Barczanie, Błaszki, Bobaryki, Bredziowo, Bubnielow, Bukowce, Ciekowcy, Cyrmanowo, Czapliszczyzna, Czemiery, Czerepowo, Czuryłowicze, Czuryłowo, Czyryłowce, Druja, Druyka, Drysa, Dukieliszki, Dzidzinko, Dzierki, Dzisna, Filipowo, Germałowo, Giłucie, Girwiaty, Harbaczow, Hramyki, Hrudzinowo, Iłgie, Jajo, Kałuty, Kałuzow, Karcienki, Kikiszki, Kisielewce, Kołpaciszki, Koskowce, Kowrele, Krumany, Krupowszczyzna, Kryczewo, Krzywosielce, Kuchty, Kuźmiany, Lebiedziowo, Lilki, Lipowki, Łaurynowo, Łupandy, Marcinowce, Mineyty, Newlany, Nikszany, Nowiki, Nowosioło, Obręb Łotyszow, Obręb Łysogórski, Orce, Oświey, Pieczonki, Pielsze, Pimpiszow, Piotrowszczyzna, Pizanow, Podlaszkow, Polenowszczyzna, Prochownik, Prudniki, Pucinow, Pustynia, Putry, Radkuny, Raxnie, Rosice, Rymki, Sapieżyn, Sarya, Sawiłowszczyzna, Skadzinow, Skakuny, Skamorochy, Socznowo, Stara Litwa seu Trzeciaki, Stayki, Strymki, Sucharuki, Surmaczow, Szatrowo, Szczołno, Tołoiowce, Uście, Uściowkonczany, Werdy, Wiata, Wołkowo, Wołkowszczyzna, Wurzle, Zamosze, Zapołosie, Zmiony, Zuczki, Zyzowszczyzna

Dryświaty

Anisimowicze, Antosicie, Czepukany, Dryświaty, Gebuśki, Girczany, Hołowacze, Iliszki, Iłgaycie, Jenełańce, Kiemerczy, Krywasele, Kudzie n Dryświacicą, Laudzie, Maguny, Mesoiedy, Miałka, Mikołaiuncy, Misiunce, Misztołcie, Niekrasze, Niezany, Paszewicze, Rymaszany, Skirna, Skorobohaci, Staniance, Szaszki, Tołoczki, Trabsze, Tylża Karczma, Wiazy, Wiszniow, Zwirynie

Hoduciszki

Antoczyny, Bogdziuny, Buckany, Buczele, Dąbrowiszki, Dowoysie, Droztele, Dziauguny, Dziegieliszki, Gałaciszki, Gayłusze, Giluty, Girdiany, Grażule, Greycie, Grodzie, Gudele, Hatowki, Heybowicze, Hoduciszki, Jakiele, Kiryszki, Kochany, Kuklany, Lechowocze, Łosie, Łozdziniele, Łuzdzinie, Maciszki, Malkowszczyzna, Miedziny, Mieszkinie, Milkuszki, Milkuży, Minkliszki, Narele, Piotrowicze, Pociszki, Romaniuny, Sakuny, Siekieliszki, Siwce, Siwickie, Stoięciszki, Stuki, Swiła, Swiłany, Swirki, Trokiele, Untany, Wasiuny, Wiłeyki, Zaścianki

Ikaźń

Baranowszczyzna, Buczewicze, Czackowszczyzna, Czerniowce, Dwór Kaczanowski, Dziedzinko, Dziedzino, Dzikcieiewki, Gaydziele, Holeniszewo, Ikaźń, Isakowce, Jaucerowszczyzna, Jody, Kapśnie, Korzenniki, Kowale, Kupczelowo, Lewankowicze, Łopiany, Maciesze, Mielowce, Niewierowce, Niwniki, Nowa wieś, Okolsk, Petkuny, Podhayce, Podziawy, Pohost, Ratkuny, Rodziewszczyzna, Rudawy, Ruxie, Rysiewicze, Smułki, Sudniki, Surowce, Swiderszczyzna, Szarkow, Szewlany, Ukle, Widziany, Wisiaty, Wuszowce, Zaborze, Zamosze, Zaprudzie, Zatyszki, Zawiersk, Zaynowo, Zianowo

Jeziorosy

Aiacie, Borkiszki, Budymie, Ciżeliszki, Debeyki, Dyrsie, Goie, Gudy, Hołubiszki, Ilgie, Jakiszki, Jeziorosy, Jodagaluszki, Kamaryszki, Karaczuny, Kimborczyszki, Klewaniszki, Komoryszki, Kompole, Krohrody, Kumpole, Kundtaciszki, Linkiany, Łauczuniszki, Milgiecie, Nadunie, Naynie, Ostrowszczyzna, Podruksze, Połozdynie, Rudańce, Rusteykie, Samawy, Smołwy, Studziany, Subatenie, Suwiany, Suwiek, Szawle, Uliczeła, Wielka wieś

Kołtyniany

Atkaczuny, Berniuny, Białoniszki, Boywidy, Dorotuny, Garbuny, Jusie, Kołtyniany, Kukle, Kurynie, Leleyki, Lileyki górne y dolne, Linkiszki, Macieiuny, Macuciszki, Maszkiany, Narusze, Oszkince, Pagawiszki, Pierwoniszki, Poszumienie, Reszkuteny, Rewkucie, Stagulany, Strygieliszki, Swinteła, Szakaliszki, Szuszki, Wanagele, Werszaki, Wieykuny, Zydele

Kukuciszki

Andreykiany, Antodole, Antołomieście, Ażubale, Ażustrupis, Bielakiemie, Boreysze, Buytuny, Downary, Drabiszki, Gadakiemie, Galinis, Gimżyszki, Grucie, Janokalnie, Koczuny, Kukuciszki, Kustoszyszki, Łabonary, Łamestgalis, Miłeykiszki, Mintowtyszki, Osmoty, Pagiłbas, Papełeki, Pawiżyntys, Pietkuniszki, Płauciszki, Podzie, Poniewież, Rubeykiszki, Strakinie, Styrpeykie, Szakie, Trynkuny, Widziuny, Wiże, Worniszki

Łyngmiany

Antagowie, Cyany, Garbszyszki, Ginutany, Kimbaryszki, Kindury, Kirdeykie, Kowale, Krywesioło, Łowczyszki, Łyngmiany, Meyrany, Mineyszany, Ołtuksznie, Ozwinty, Pałusze, Pełenie, Pobołosze, Rukiszki, Rukszany, Rynteliszki, Rypaycie, Smieldziliszki, Syderiszki, Szyszkinie, Tykmiany, Untydryngis, Wasiliszki, Witkowiszki, Woyszniuny

Miory

Błaszki, Bukowce, Dziedzinek, Gierwiaty, Krzyczewicze, Maciuki, Marcinowce, Masiowce, Miory, Moskalanki, Osinowka, Perszele, Pietraciki, Pleyki, Podhaycze, Podielce, Popkow, Psiczkowszczyzna, Roże, Rusaczki, Sieliszcze, Szandukowo, Szczołno, Zahore, Zubrowo

Sołoki

Akremie, Atkaczuny, Ausztokalnie, Baybie, Berzuny, Berżeniki, Bikiany, Blakie, Bojary, Czepeiuny, Daneykie, Degucie, Degutele, Draby, Dryszkuny, Dukszty, Galminie, Gałele, Gierkany, Gitenie, Grykopele, Gudziszki, Hubiszki, Jakiszki, Jurgiany, Kaniuki, Kiemiany, Kieyzy, Kozaczyzna, Kuzmiszki, Liguny, Łodzie, Magunki małe, Meyłuny, Naruny, Pikczuny, Płoweie, Poberże, Podudzie, Połodzie, Pozemiszki, Puśle, Rakiecie, Reynie, Rypinskie, Sadziuny, Sakiszki, Sażynie, Skiełdy, Sklimuntyszki, Soboliszki, Sołok, Sugardy, Symaniszki, Szlepzcie, Tarłakiszki, Teterwinie, Treygie, Trynkuszki, Uzukarklinie, Wardzikie, Wederynie, Wezany, Wielka wieś, Wilkiszki, Zabłociszki, Zeymy

Święciany

Abeliszki, Andreyki, Antesory, Ausztowarniszki, Białuny, Bilściuki, Biworniszki, Biwoyniszki, Błakiszki, Błaziszki, Bohdaniszki, Bohdzienicze, Boiary, Bojary, Bryndziszki, Bubele, Burby, Busiły, Chwiedoryszki, Cyrkliszki, Czepuykany, Czułancy, Czynożyki, Czyrymiszki, Czyżyszki, Datyniany, Daukszys, Doukszy, Doymiły, Drukstany, Dworciszki, Dworzyszcze, Dzibaliszki, Dzioukszty, Gineliszki, Girdziuliszki, Gramackie, Grazule, Gryby, Gudeliszki, Hayduki, Jachimy, Jaciuny, Janczuny, Janiancy, Jasiuyny, Jodeliszki, Jodziszkańce, Jodziszki, Jukiszki, Jurgieliszki, Jurszany, Kaczaniszki, Kałweli, Kaptaruny, Kasperyszki, Kaściuki, Kikiszki, Kirdeyki, Kirkucie, Kluki, Kobylniszki, Kochanowka, Komarow, Konciażyn, Kraszona, Kucie, Kulniszki, Kunigiszki, Kuśliszki, Lunina, Łabince, Łauki, Łaużeniszki, Maciuny, Madziuny, Mamczyce, Marciuszkany, Markuny, Maslikiszki, Masliszki, Merkmiany, Meszki, Meszymas, Meżany, Miedziuyszany, Milagiany, Mile, Milkuny, Misuyny, Młynary, Munczele, Munkuszki, Naliwayki, Niemenczyniany, Niewersis, Owczyna, Papinigi, Paszkany, Pietruszki, Pimpele, Pleukszie, Płouszkiszki, Podgrzyby, Podkasperyszki, Pogireyki, Pokarminie, Popiszki, Poykszcie, Purwiany, Raczkowszczyzna, Raksztele, Rawiszki, Rudziany, Ruszeliszki, Rymkiany, Rymkuny, Sałeła, Sałeły, Sawule, Secile, Skinderyszki, Słobodziszki, Sory, Staszki, Strunoycie, Stugle, Sudata, Swincianki, Swinciany, Swinta praedia & villas, Symoniszki, Szakiany, Szeteykowszczyzna, Szlichta, Szutancy, Szutany, Szuty, Szwintele, Szylinie, Szyłeykiszki, Szyłeykowszczyzna, Szyłynie, Szyrokie, Tebaryszki, Trabucie, Traczuny, Undryszki, Urbanas, Warkale, Wenaciszki, Weykucie, Widziankiszki, Wiele, Wieliczki, Wielka wieś, Woyckuny, Woyszkuny, Zabłociszki, Zadworniki, Zamadzuncy, Zołoby, Zwirble

Taurogi

Alżurany, Antobolce, Antylgie, Dawnary, Gotele, Juchniany, Juszka, Kiemiesz, Klikie, Kubile, Nieczany, Papircie, Pruszakiewicze, Rukszany, Ryliszki, Strakinie, Strypeyki, Szaduykie, Szeymoty, Taurogi, Widziuny, Worle

Twerecz

Babiany, Bernaty, Doktory, Dzieczkowszczyzna, Giełuty, Ginamaia, Gontowniki, Jodagale, Juszkancy, Kaczanowszczyzna, Kalminy, Karaliczow, Kiakszty, Kiełpucie, Kluki, Koncypole, Krekiany, Kukucie, Kurciszki, Łazinki, Mieciany, Mielagiany, Mieszncy, Orzwieta, Ostrowiec, Paceliszki, Parszeliszki, Pastuchow, Paszuny, Pieczurki, Pietraszuny, Piwowary, Polesia, Poświle, Raściuny, Ryzyszki, Saple, Swirki, Szakieliszki, Szulgi, Tumełancy, Twerecz, Wasiewicze, Weyksze, Wiegielany, Wieś wielka, Wilaki

Widze

Buczany, Hryszkowszczyzna, Janow, Jursze, Macelewicze, Mekszty, Nowydwor, Podruksze, Podzisna, Stołpowszczyzna, Widze

Troki deanery

Parishes and towns belonging to the Troki deanery:

Anuszyszki

Anuszyszki, Bakałarzyszki, Dudziszki, Duszmianki, Duszmiany, Dzierzymile, Eycionce, Eygielance, Eygierdance, Eynerance, Gineciszki, Jączany, Jurkance, Kiedance, Klidzie, Lelance, Łatwiańce, Micionce, Okuszkańce, Oniżkańce, Orle, Paszkoniszki, Piwoszuny, Pooranie, Racienniki, Rudnia, Sadwoiszki, Skarciszki, Starosiele, Trokienniki, Uta, Zadziszki, Zylinciszki

Daugienie

Andrunce, Arciuny, Bieniuny, Bobryszki, Bohuszyszki, Bychowczyszki, Bydziuszki, Choronżyce, Czyżuny, Daszkance, Daugienie?, Deynowa, Drućkuny, Dworczany, Gieniany, Gieydukany, Gryciuny, Gudokiemie, Gudzie, Hryncewszczyzna, Karliszki, Kirklany, Koniuchy, Konzany, Kucokiemie, Meszkucie, Mieluny, Miguciany, Orany, Pobieżniaki, Pociełunce, Podaugi, Pokorsze, Pomusze, Popiszki, Powarańce, Powordownie, Rokance, Rokotany, Rymiance, Sakańce, Sawanciszki, Serafiniszki, Skobeykie, Talkuny, Toycie, Użukolnie, Wartowłoki, Wazgirdany, Weygałańce, Wieciuny, Wieżance, Winksznie, Woyko??tany, Zelniuny, Zwigrżdany

Liszków

Gayluny, Gubince, Gudele, Kryksztany, Liszków, Maximce, Micuny, Nerowy, Ponary, Radziłowicze, Rotnica, Rycelle, Stroczuny, Uciecha, Ulczyce, Wieciuny, Wilkowcy, Zeymy

Merecz

Bingiele, Bordziuny, Brakoyście, Burbańce, Chorążyce, Cimoniunce, Dewoyniszki, Dubiniki, Dubokłance, Horodyszcze, Iłgi, Iłginiki, Jakubiszki, Jucewicze, Junance, Kibisze, Kieybucie, Klepacze, Kobiele, Koniuchy, Kopieniszki, Kościuny, Krusze, Lindakinie, Lizdy, Łankieniki, Manczegiry, Marcinkańce, Massaliszki, Maximańce, Mątwiliszki, Merecz, Mergienicze, Michniuny, Mieciosy, Mieszkosole, Mizance, Mokniuny, Mordasowo, Narule, Niedzingi, Nowosady, Pilwingi, Plikniany, Poule, Puhacze, Purple, Raduka, Raycienniki, Rondomańce, Ruska wieś, Rutingi, Ryliszki, Seniłańce, Solenniki, Subortowicze, Szarkaiedy, Szklarze, Taruciany, Trośniki, Weysmuny, Wodance, Zauroczyszki, Zerwiny

Mirosław

Angieniki, Krakienniki, Masztalerze, Mirosław alias Słoboda, Nowinniki, Oteśniki, Worobieje

Niemonojcie

Bałkosadzie, Bugany, Butrymowicze, Dusniany, Eynarowicze, Gieczołowka, Hrynkowszczyzna, Jacuny cum Villa, Kostryszki cum Villa, Maciuszkany, Manciuny, Mankuny, Miłostany, Muywidy, Naruny, Niemonojcie, Obela, Peryszki cum Villa, Poniemonie, Popusadzie, Racy, Siemieniszki, Sudwoie, Talkuny, Wazbucie, Wertelkiszki, Węgiełance, Wobole

Nietowiszki

Nietowiszki

Olita

Antałaki, Balkuny, Bazary, Bendry, Bowory, Dawgirdele, Domantance, Gudele, Iwankowo, Jurgiszki, Koleśniki, Koniuchy, Lelance, Likiszki wielkie i małe, Linginiany, łukniany, Medukszta, Ołowka, Oniszki, Poniemuniki, Poterance, Pożerniki, Radziuny, Skiernowo, Skreyciany, Słobodka, Szwabiszki, Tokniszki, Uzobole, Wardow, Wienciuny, Woydagi, Zaleskie, Zuki, Zydance

Olkieniki

Bitowtany, Burneyki, Ciobotary, Czarne Kowale, Darguzy, Demoniance, Gienakiemie, Gieniany, Grożniki, Gudakiemie, Jakiance, Jokiance, Jurgiszki, Jurkiance, Kałance, Kiewłaki, Komorunce, Koniuchy, Koreywiany, Kudliszki, Kukle, Kursze, Leypunki, Leypuny, Misztuny, Narwidziszki, Niewoniance, Noniszki, Olkieniki, Podzie, Polełuki, Pomerecz, Popiszki, Powary, Puszkarnia, Siemaszki, Smołokie, Somniki, Szperliniki, Szpingle, Telance, Waryszki, Wienokiemie, Wołochowicze, Zachary, Zukłcie, Zylinki, Zyliny

Punie

Adamance, Bobrowicze, Butrymance, Dworaliszki, Dymszyszki, Furmaniszki, Gialażuny, Gierwiany, Gryszkancy, Krewniszki, Krużunce, Kulabiszki, Martyniance, Matyaszyszki, Mikutyszki, Możuncy, Nargieliszki, Nieczuny, Niemajuny, Pieckance, Piwogole, Piwoszuny, Płosowka, Płosowpniki, Podworyszki, Poleszyszki, Proniewicze, Punie, Puyszany, Radziwilance, Raganiszki, Reyża, Rowbance, Sipowicze, Staniewo, Strzelce, Szałtyniance, Szylany, Tackiewicze, Tawluki, Towciany, Walunce, Wanagi, Waytakiemie, Weytyszki, Wieżancy, Zagary, Zemeytkiemie, Zuki, Zwirzdany

Rumbowicze

Bokszyszki, Bundary, Dubie, Gieysztory, Jacuny, Jawoyszance, Junowicze, Klidzia, Krewniszki, Leszniki, Mikłusiany, Mikułyszki, Nowickie, Pokłonskie, Poniemoniki, Raudaniki, Rumbowicze, Soboliszki, Żołnierzyszki

Stare Troki

Angielniki, Braciszewskie, Dalidy, Doyny, Grudełki, Jałowiec, Jurgielany, Koziaklary, Lidziance, Ligonie, Madziony, Melechowicze, Miedzyrzec, Miodowarcie, Ołona, Połuknie, Prudziany, Rudziszki, Rutkowskie, Skorbuciany, Sorok-Tatary, Stare Troki, Strokiszki, Świątniki, Waka, Wisztelany, Woydaciszki

Troki

Bakieryszki, Borcie, Brazoła, Chorążyszki, Danieliszki, Eugielany, Grotowszczyzna, Gudziszki, Jeteluny, Kiermeliszki, Kondratkiszki cum Villa, Krasno, Lantwaryszki, Lebiedziow, Lewszany, Maciowszczyzna, Markowszczyzna, Meyłuszki, Michniszki, Miciuny, Morkieniki, Nokles, Piektyniszki, Pienkieniki, Pietuchow, Piłaniszki, Podumble, Podworańce, Pokolpie, Pupańce, Rykonty, Serafiniszki, Sierpuciszki, Sieymany, Słoboda, Solkieniki, Staszuniszki, Szklary, Szuleniki, Ulkiszki, Wabele, Wieliczkow, Wiewie, Wiewieniki, Wiłuniszki, Wiszmance, Wizgirdy, Worniki, Woyniaki, Zaleszczyzna, Zatrocze

Simno deanery

Parishes and towns belonging to the Simno deanery:

Balwierzyszki

Balwierzyszki, Gudele cum Capella, Kolmina, Leyciszki, Maćki, Mokrzyszki, Mordasy, Narkuny, Neszeyki, Piłaciszki, Putroszany, Rudziany, Ulkiszki, Zurany

Berźniki

Berźniki, Białowierśnie, Bierżynie, Bryniuki, Bubele, Giby, Hołny, Hołny PP. Soc. Jesu Col. Grod., Justianów, Kalety, Kodzie, Kolendziszki, Kopciwsk cum Capella & aula, Krasny grod, Kurzeniec, Łosowicze folum, Łumbie, Maliszewszczyzna, Micuty, Okmiany, Pozopsie, Puniszki, Rzeszenniki, Sienkiewicze, Stabinki, Staszkuny, Trzeciaki, Wieyślicyki, Wolka, Zegary, Zelwa

Łozdzieje

Awszance, Buyniszki, Chorożyce, Dambel, Dusznica, Dziembrowiszki, Jurczuny, Kamionka, Kaymeli, Kirciliszki, Kordymokszty, Krahopole, Kukle, Łozdzieje, Miłaszewszczyzna, Niekruny, Niemojuny, Nierawy, Połozdzie, Popiecze, Rale, Rymiedź, Rządziszki, Staydaryszki, Szyłańce, Uścima, Werstomina

Metele

Barcie, Bućkuny, Bułhakowszczyzna, Kumiecie cum hortulanis, Mackiewicze, Metele, Metelica, Obelica, Obelniki, Popiatowce, Porzeczany, Romeyki, Teyzeniki, Uścima, Zebrzyszki

Puńsk

Bereźniki, Brzozowa, Buywiszki, Cyraygle, Giłuysze, Gozdy, Grauże, Jagliniszki, Kossowszczyzna, Kreywiany, Maćkow, Mergotroki, Mikłaszew, Nowinniki, Ouxna, Platy, Polnica, Punsk, Radziszki, Rudniki, Sangruda, Smolany, Szlinokiemie, Trumpole, Trumpoliszki, Użukalnie, Waypuniszki, Zaboryszki, Zawady, Zegaryszki, Zyrwiny

Sejny

Bobańce, Daniłowce, Degucie, Gawiniance, Łopuchowo, Marcinkańce, Moleninum Milewskie, Poseyny, Pozory, Seyny, Skustele, Stabinszczyzna, Sumowo, Szelpkowskie, villam Kleywy folam

Sereje

Anciuszki, Bogdance, Borniuny, Cybule, Demieniszki, Dowgielańce, Dubrowka, Gierwiany, Ginczany, Gudańce, Kryksztany, Kudrańce, Łapsza, Mankuny, Mikobole, Narogiele, Okocie, Paserniki, Połuńce, Raczki, Rusańce, Sagowo, Sapeżyszki, Sereie, Straygie, Sutra, Syryście, Szarkieły, Woyniuny, Zwikiele

Simno

Birszczy, Bobrowniki, Bukciniki, Chodkowki, Dęowy Rog, Głośniki, Grabowka, Koleśniki, Krasienka, Krasna, Miargałowka, Nowe włoki, Olechnancy, Oteśniki, Pankowce, Piedziszki, Rudawka, Siemieniszki, Simno, Skitury, Solciniki, Warty, Zsile, Zuwinty

Świętojeziory

Agarynie, Bobry, Juszkowce, Mikicie, Ogarynie, Piotrowszczyzna, Prepunty, Święteieziorki, Świętojeziora, Teyży

Udria

Amelwiszki, Borkieliszki, Butrymiszki, Cybulaki, Daugirdy, Dauksze, Duszelniki, Dzingi, Dzingiszki, Jakaymie, Karkliny, Kasperowszczyzna, Kiełmanańce, Koleśniki, Kułaki, Kumiecie, Lepakoie, Luliszki, Michnance, Michniew, Ogrodniki, Pierszayka, Plinie, Podewinie, Podworzyszki, Pokoszowo, Promiesz, Putryszki, Rzeczow ubi publica Capella, Strogieliszki, Szwiryniszki, Udrya, Wornupiany, Zagary, Zelazna gora

Urdomina

Bewiersze, Bielance, Bienieszyszki, Bogdanow, Budwiecie, Bułhakowsk, Deewince, Dolnica, Gurkiszki, Iszłondzie, Jakimiszszki, Juchnele, Kieulica, Kirsna, Kirsna wielka, Kirsneczka, Kraśniany, Kubarty, Łapiszki, Meyszymy, Michniszki, Nierowce, Nowina, Oszary, Pogrudy, Pokirśniany, Polunce, Rutka, Slepowrony, Smolnica, Strozdy, Strumbogłow, Szostakow, Trakiszki, Urdomina, Uścinia, Wisgayły, Worboły, Wygrance

Wiejsieje

Bobry, Czuwance, Ilginiki, Jurgilewsczyzna, Leypuny, Łosowicze, Połunce, Sausoboiary seu Szakniewo, Smorluny, Szdziuny, Szławanty, Villas usq ad Fluvium Seyra, Wieysieie, Wilkije

Grodno deanery

Parishes and towns belonging to the Grodno deanery:

Brzostowica Mała

Brzozowa, Eysmonty małe, Kamienica murowana, Ostrouki, Podbohonniki, Podymniki, Pułianowicze, Pychowczyce

Dąbrowa

Bitykamień, Brzozowo, Bugna, Chmielowka, Dąbrowa, Głębokie, Grabowo, Grodzisk, Harasimowicze, Jałowka, Jesionowka, Kamienna, Kropiwne, Kruhłe, Kułak, Łozowe, Małoszowka, Małowista, Niemenczyzna, Nierosne, Nowinki, Ostrow, Pilnik, Popowa Olsza, Romanowka, Rożanystok, Rudzicha, Ryszkowce, Smołowszczyzna, Stockie, Szuszelewo, Wisienniki, Zaścianki, Zielonebugna, Zwierzyniec wielki i mały

Ejsmonty

Burniewo, Dublany, Eyśmonty, Glindzicze, item Nowosiołki, Gudziewicze, Jarmolicze, ite. Zukiewicze, Jodkowce, Jurowce, Kniaziewicze, Koieniowce, Kowale, Kraśnik, Kubielniki, Kuliki, Kulowszczyzna, Łaniewicze, Maciejowce, Massalany, Misiewicze, Mitkiewicze, Nowosiołki, Nowydwor, Odźwierne, Ogrodniki, Olekszyce, Piaski, Rymuciowce, Siemierenki, Siezieniewicze, Staniewicze, Trzeciaki, Wicicze, Wołotynia, Woytowszczyzna, Zaniewicze, Zukiewicze

Grodno

Adamowicze, Baranowicze, Bidziki, Bohatyry, Bohuszowie, Bojary, Bokuny, Bylczyce, Chwasiuyki, Cieszewlany, Cwiklicze, Czaknicze, Czechowsczyzna, Dzieniałtowce, Eyśmonty, Gallowicze, Gibulicze, Gniewinszczyzna, Gnoynica, Grandzicze, Hołowacze, Hornica, Jeziory, Kamionka, Kaplica, Kazimierowka item Russota, Kiełbusin, Kochanow, Koniuchi, Kopciowszczyzna, Korczyk, Korobczyce, Koszewniki, Kotra, Kozłowicze, Kulbaki, Łapieniki, Łojgobole, Łososna, Łubno, Małachowicze, Małaszczyn, Mickiewicze, Nahumowicze, Nitmieksze, Obuchowskie, Olenicze, Olszanka, Połotkowe, Poniemonie, Puskarze, Putryszki, Pyszki, Ruda stara i nowa, Russota, Skomoroszki, Sołowie, Sołtowy, Starzyna, Suchminie, Tarusowszczyzna, Tołoczki, Trycze, Tuzowlany, Zarzyca

Hoża

Bala tria Praedia, Barbarycze, Białebłota, Bieliczany, Bugiedy, Cidowicze, Dmisewicze, Dublanskie, Gasudow, Gąbacze, Grygi, Hołowienczyce, Hoża, Jatwież, Juszkance, Kadysz, Kapłanowce, Kiełbaski, Kowniany, Kudziowce, Leśnica, Lisice, Łoyki, Łukawice, Mankowce, Mącewicze, Mocewicze, Naraczki, Nowosady, Ostasia, Oża, Pieszczany, Plaskowce, Plebańskie Linki, Polnice, Popowskie, Przełomie, Przewałka, Radziwiłki, Rynkowce, Sambory, Sieliwonowce, Sieniewicze, Skrynniki, Sołomianka, Sonicze, Sopoćkinie, Swiack Gąsiow, Swiack Sołtanowski, Szymkowce, Świack, Tatarszczyzna, Usienniki, Warwiszki, Wasaraby, Wasilewicze, Wołowiczowce, Woytowce, Zahorniki

Indura

Dubowka, Dziemitków, Hrayno, Indura, Jośkiewicze, Kowalicze, Łuckowlany, Pacenki, Pieśle, Prokopowicze, Putnie, item Dziemitków, Rohacze, Słomianka, Zarnowka, Zarubicze

Krasnybór

Balinka, Cisow, Czarniewo, Czarnylas, Długie, Hruskie, Jaminy, Janow, Jesienowo, Jeziewo, Kamień, Komaszewka, Kopiec, Krasnoborki, Krasnybór Oppidum & aulam, Kryłatka, Lebiedzin, Lipowo, Mogilnica, Osinki, Sosnowo, Wrotki

Krynki

Białohorce, Białokozy, Eysimonty, Gieniusze, Grzybowszczyzna, Gurany, Ihnatowicze, Jemasze, Jerołowka, Jeziorany, Jurowlany, Kruczyniany, Krynki, Lidzianka, item Nietupa Villam Nobilium, Liszczana, Liszki, Łapicze, Nareyki, Nietupa, Osoczniki, Ostopkowszczyzna, Ostrowek, Pietraszewicze, Pirożki, Porzecze, Proniewicze, Senniki, Siemieniowka, Służki, Strzelce, Szacuły, Szalinki, Treygi, Wiesieniewszczyzna, Zupowicze, Zylicze

Kundzin

Bohonniki, Kądzyn, Orłowicze, Poniatowicze, Popławcy, Puciłki, Szyszki, Zadworzany

Kuźnica

Czuprynow, Daylidki, Iwanowce, Klinczany, Kopaniki, Kowale, Kruklany, Kulowce, Kuźnica, Łosośna, Miszkiniki, Villam Łosośno, Niemieyksze, Nowaniedziela, Podlipki, Porczowce, Rodzewicze, Saczki, Strubka, Tołoczki, Wołynce, Woynowce

Kwasówka

Baranowo, Bierehi, Chlistowicze, Dareszewicze, Dereczynek, Hornica, Horny, Ilkowka, Kołpaki, Kopciowszczyzna, Korzeniewicze, Kruhła, Kwasowka, Litwinki, Łasza, Ogrodniki, Pieski, Poniemun, Rudawice, Stackiewicze, Sucha dolina, Swisłocz, Zukiewicze cum villa

Lipsk

Choruzowce, Dorgun, Gorczycza Rudnia, Hołynka, Kobyla szyja, Krasne, Lipsk, Mikaszowska Rudnia, Panarlica, Perstun, Proleyki, Rakowicze, Rogalowka, Rohozyn, Rudawka, Sołowiewiowszczyzna, Strzelcowizna, Witkowszczyzna, Wołkusz, Wołkuszne

Nowy Dwór

Bielany, Bieniowce, Bobra, Butrymowce, Chilmony, Chorościany, Dubaśna, Dubnica, Grzebienie, Jaczna, Jaginty, Nowy Dwór, Rohacze, Sanniki, Siderka, Siruciowce, Strzelczyki, Szostaki, Tomasze

Odelsk

Bilminy, Boboki, Czarnowszczyzna, Dubowa, Grzebienie, Hlebowicze, Hrud, Klimowka, Kurczowce, Makarowce, Mieszkiniki, Mieszkiniki seu Zbroskowszczyzna, Minkowce, Nieszkowicze, Nomiki, Norczaki, Odelsk, Odła seyu Plebanowce, Odłam Oginscianam, Petelczyce, Poczobuty, Sanczuki, Sannikowszczyzna, Sarosieki, Skroblaki, Starzyna, Suchynicze, Szczosnowicze, Szymaki, Tołcze, Tołczki, Usnarz, Wiszniowka, Woyniowce, Zarnowka, Zaspicze, Zubowszczyzna, Zubrzyca mała y wielka

Sokolany

Casie, Hliniszcze, Jacowlany, Jelskie, Kamienna dolina, Plebanowce, Pohanica alias Nowawola, Racewo, Sokolany, Starowlany, Trzcianka, Wołka, Woroniany, Zuki, Zwierdziany

Sokółka

Arkawice, Białyług, Bilwiny, Bobrowniki, Bohuszewo, Grzebienie, Janowszczyzna, Kamionka, Kniszewicze, Kroszniany, Kurowszczyzna, Malawice dolne y gorne, Nietupa, Ostrowo, Ostrowszczyzna, Ozierany, Rudniki, Słoia, Słoyniki, Sobaczynce, Sokołka, Strzelce, Suchinicze, Sukowice, Tryły, Wierzchlesie, Woynachy

Szudziałowo

Dołhyłuk, Liszczana, Łażnisko, Szaciły, Szudziłowo, Wybranowszczyzna

Kowno deanery

Parishes and towns belonging to the Kowno deanery:

Dorsuniszki

Andruńce, Angliniki, Antokolnie, Boczkiniki, Buczkiemie, Dobile, Dobinta, Dorsuniszki, Dwilikie, Gogi, Hermanowicze, Jachniszki, Jakimiszki, Kraszkiemie, Kromie, Łomakiemy, Łoyponiszki, Migany, Moysiciuny, Nowiki, Pilona, Pokonie, Pometery, Poniemunie, Poświątupie, Purwiniki, Seybuty, Siekany, Sobaleny, Towrokiemie, Użgierany, Wagi, Wasiszki, Waygow, Wiakany

Giegużyn

Antonoycie, Biełaniszki, Bohdaniszki, Buczany, Bućkuny, Dyrkszany, Giegużyn, Jaczuny, Kiernowiszki, Kieyzany, Kłusy, Krywany, Kurszany, Litwiniszki, Łomiańce, Nieprakszty, Pietraszyszki, Podeygie, Połamienie, Putroszany, Rukła, Ruska wieś, Smilgle, Surwele, Swirplany, Szyłany, Szyłosady, Zubiszki

Jezno

Butkiemie, Domeykow, Grykopedzie, Jezno, Koszany, Kowale, Kozaki, Łuciszkany, Medeniszki, Medeykany, Nibry, Niskodworzec, Pelukany, Plitniki, Rakiszki, Sabow, Sądaki, Siewielany, Słobodka, Sukowicze, Wasilunce, Wierzbieliszki, Wiłuńce, Zydeykany

Kietuwiszki

Abramowska, Gibary, Giedrowszczyzna, Jagieltany, Jagietany, Kietuwiszki, Koreywiance, Korkliniszki, Myłeyguny, Obieniany, Oszekince, Perkunakiemie, Pieluncy, Pokolniszki, Szale

Kormiałow

Łopie

Kormiałów

Andruszkańce, Betygoła, Daugowicze, Drąseyki, Eygirdgole, Giełsodowicze, Iszory, Iwaszkańce, Kołniany, Końcew, Kormiałow, Łankiszki, Łontanie, Medyki, Mikańce, Mikuliszki, Mosteyki, Niewiarowicze, Oszkance, Peysuny, Piełańce, Plebaniszki, Poszyle, Radyki, Romaszki, Rudmiana, Użusole, Zyniany

Kowno

Biwile, Czerni, Czuynie, Eygule, Freyda, Giwie, Grygaluny, Gudaki, Janczary, Jarmaliszki, Jodańce, Kampiszki, Kieturaki, Koniuchy dolne y gorne, Końcewo, Korkozy, Kowno, Kudrewicze, Kupry, Linkow, Łomiana, Łontanie, Marwa, Mieszkuny, Milkońce, Mitkuny, Moniszkańce, Naudzie, Nowiena, Pakalniszki, Pietraszuny, Piple, Plebaniszki, Pokoyki, Poniemunie, Pożajście, Pożery, Romaynie, Roże, Ruki, Rymkuny, Skraudzie, Smolniki, Sorgiany, Stara Ruda, Szaniec, Szydyszki, Uzledzie, Werszwy, Werszwy gorne, Weywery, Wieszkuny, Wijuki, Wiuny, Worłow, Woyszwidow, Wulpiszki, Zelmerzyszki, Zemeytkiemy

Poporcie

Antokolle, Beksztany, Benkuny, Budele, Daynowo, Eyragołka, Gabryeliszki, Ganusańce, Juchniance, Kieragoliszki, Kołgany, Korsaki item Korsaki, Kozakiszki, Lelany, Litwiniszki, Ławkagole, Łeły, Michałowszczyzna, Miciuny, Mozolewszczyzna, Naszlany, Nauryszki, Nerowy, Pakolniszki, Podole, Poporcie, Prudniki, Rudzie, Skiery, Szwdowsie, Wereykany, Zabiszki, Zaborze

Preny

Alkśniakiemie, Augustaycie, Bersztany, Boczkiniki, Buda Mazowiecka, Buda Smolnicka, Buda Stara, Degucie, Grabiszki, Igliszki, Izłauże, Kowale, Kulinga, Kuży, Medniszki, Nartele, Narty, Nietyczkampie, Pacuny, Paszkielnie, Poświęcie, Rayszupie, Rudupie, Smilgi, Staropole, Surgucie, Szałtupie, Szławanciszki, Trakiszki, Warty, Wozatki, Ządoniszki, Zemoykiemie

Rumszyszki

Bersztroki, Bortkiewicze, Dworeliszki, Gostyłany, Kasperyszki, Kępiszki, Lelusze, Liwinty, Łoszyńce, Łowmiany, Maćkany, Oginty, Orłowiszki, Oszwidow, Pelisza, Pomierże, Poszuwie, Rumszyszki, Rusany, Słobodka, Szlanow, Szyłany, Wieszkuny, Zekżdry, Zeybryki

Skorule

Berże, Borciany, Bułkany, Czyczyny, Dragaycie, Gayżuny, Janow, Jurkuny, Knipy, Kułwa, Kunigiszki, Kurmagoła, Łaugieliszki, Ławkagole, Łokiany, Łukszy, Markuciszki, Meszkańcy, Mesztany, Podleszczyzna, Prawle, Pupkule, Rukła, Satkuny, Sągayliszki, Skorule, Skrebiny, Smyczki, Soleniki, Szyły, Talwaszyszki, Wirbały, Woywodziszki

Stokliszki

Agrypiszki, Angliniki, Bohdaniszki, Druskuliszki, Fiedoryszki, Gayciunce, Giereykany, Jawniance, Kielance, Kierwieliszki, Krasowszczyzna, Krztofiszki, Lelany, Lepielance, Likiszki, Mostołtowicze, Muszniki, Nareykiszki, Olszyniki, Piekielany, Podreżyszki, Popsie, Rudziszki, Stokliszki, Sudwoiszki, Terwidańce, Trzeciany, Wirkiniki, Wiszniunce, Zelkunce

Sumiliszki

Beyzany, Bielazy, Bohdańce, Budzile, Bukiszki, Buraki, Buryszki, Busgany, Bużele, Degirdziszki, Destrungi, Erminy, Estki, Hubiszki, Karkuciany, Kozielkiszki, Krasnopole, Łoycie, Migliny, Mustynany, Naruciany, Naszkuny, Nieciuny, Nowosady, Olechnowicze, Pietraszkowicze, Pipiryszki, Piudziany, Reymery, Rezy, Rodomańce, Rusokompie, Stanczyki, Sumiliszki, Szaniawsk, Szkałdany, Szryszki, Tansk, Tołeyki, Windzule, Zailgi, Zuchorany, Zuwicie

Użogoście

Beyszany, Butkiszki, Fiedoryszki, item Wilkiniki, Giedynańce cum Capella, Giereyciszki, Gilany seu Antowiersze, Gineykany, Itulany, Klaryszki, Lepielany, Ławkiszki, Maćkańce, Miciuny, Miedziany, Nareykiszki, Nemeytany, Połapiszki, Puple, Raliszki, Ryngayliszki, Scypioniszki cum villis, Sznipele, Toleykiszki, Unkunce, Użogoście, Warcholce, Wierże, Wilkiniki, Witupańce, Woyszwilany, Zydyszki

Wędziagoła

Antoginele, Antoginie, Auksztygole, Berłaynie, Boniszki, Bopty, Bulkuny, Dasiuny, Gielny, Gineyki, Goylusze, Ibiany, Jagintowicze, Januszewicze, Jodance, Kikowicze, Kukszy, Łabunow, Michalkiewicze, Pacewicze, Pacunele, Piadzie, Poginele, Poginie, Pokopie, Preyszagoła, Puykonie, Pużaycie, Saweczany, Syczany, Syrwidgole, Szaszewicze, Szostakiszki, Trynkiele, Urniaże, Uzumiszki, Wądzała, Wądziagołka, Wędziagoła, Wigie, Wilczatow, Wimbory, Zagowicze

Wysoki Dwór

Bakałaryszki, Bobrowicze, Bobrowniki, Chwiedziewszczyzna, Drabużniki, Dyrańce, Eytulany, Goyzuny, item Jurewicze, Grandowa, Gudakiemie, Holeszyszki, Hubiszki, Juchniszki, Jurewicze, Kotołowszczyzna, Krunciki, Łowzgiany, Masie, Nikrany, Nuprany, Okmiany, Papsie, Pasamanie, Pokolniki, Poświęcie, Puple, Romanow, Spindzie, Szadzunce, Taletańce, Talkow, Tataryszki, Trokiele, Widziance, Wilkowszczyzna, Wysoki Dwór

Zośle

Bałtyniki, Bartoszewice, Buywuny, Ciwiszki, Czyneyki, Diliniańce, Doyniańce, Dumsia, Ganuszańce, Gieczany, Gudziany, Gurańce, Iłgokiemie, Januszany, Karłaycie, Kieturoki, Kopczyszki, Korsaki, Kreciuny, Krewany, Krywany, Kurniszki, Miguciany, Monczuny, Myśliki, Pawczyszki, Piple, Poiaczyszki, Poporcie, Reczany, Rozoryszki, Słobodka, Stabyrczyszki, Synkiewicze, Szoknie, Tołpuny, Witkiszki, Wołkokiemie, Woydziany, Zośle

Żyżmory

Antokolce, Ateykany, Awinelce, Balceryszki, Bijowtany, Buble, Burliszki, Buywidańce, Buywideńce, Czyżany, Daynowka, Dyrgolany, Eyginiszki, Groblewszczyzna, Illona, Jodkany, Juchniany, Kaszeydary, Kayryszki wielkie i małe, Kibucie, Kiertowniki, Krauciszki, Kułakiszki, Kurszany, Lutany, Łydaykiszki, Makuny, Marcyanow, Mizany, Pokirty, Polimsze, Powole, Pułbeczki, Skudziany, Staniew, Straszuny, Strawiniki, Strawinniki, Szarkiszki, Szliszki, Szyłany, Tauskuny, Turlaiszki, Tyryliszki, Wilany, Władykiszki, Zabin, Zydeykiszki, Żyżmory

Olwita deanery

Parishes and towns belonging to the Olwita deanery:

Bartniki

Chomicze, Dewoyniszki, Dubuany, Jakubowskie, Janowka, Kimsze, Kotowszczyzna, Krzywobole, Michałowka, Nowinka, Nowonniki, Oppidum Bartniki, Oszkobole, Parszynskie, Petyce, Pękinie, Pielany, Pilekaynie, Pogirniow, Porowsie, Poszeymienie, Roś, Sopoćkowskie, Sopoćkowszczyzna Praedium, Szlayny, Szuły, Szyłobole, Trakiszki cum Aula, Trupiesz, Warty, Weyzbuniszki, Wilkbole, Winksznupie, Władysławow, Wołłowocze

Filipów

Białe Jeziorki, Czarne, Czostkow, Dębowszczyzna, Filipow Oppidum, Jankowskie, Jemieliste, Morsztynizna, Mrozkowizna, Olszanka, Piecki, Rakowko, Skiłowka, Szafronka, Szupienie, Tabałunka, Turowka, Wolka, Zielone, Zuśno

Graużyszki

Abramowszczyznę, Alexandrow, Babiniki, Boiarzyny, Budwiecie, Dębowkę, Dołomiszki, Eystyszki, Grabowkę, Graiowkę, Graużyny, Graużyszki, Jakiszki, Karpijowo, Kawniszki, Kregzdzie, Lepołaty, Łankupiany, Narwidy, Nowinkę, Szyłosady, Widgiry, Wigreie, Woytkobole

Janówka

Chodorki, Chomątowo, Dowspuda, Jabłońskie, Jankielowka, Janowka, Jaśki, Korytki, Mazurki, Moczydły, Pruska mała, Pruska wielka, Rynkowski Molendinum, Sucha wieś, Ślepski Molendinum, Topiłowka, Wronowo, Wysokie

Kalwaria

Borowszczyzna, Dębowkę, Dworele, Jodele, Kamień, Kępiny, Krzywą, Kumiecie, Mankupie, Morgi, Oppidum Kalwarya, Orya, Paulukanie, Polnicę, Raudaniszki, Santokę, Skirsabole, Smolnicę, Suśniki, Trakiany

Lubowo, filia parafii Wiżajny

Bewirsze, Klinow, Krzywiany, Kupowo, Lubowo, Nowosady, Pograwże, Poszeszupie, Skayśćie, Smolnica, Trempiny, Wulka

Ludwinowo

Awikły, Białakrynica, Buchta, Gulbiniszki, Hermaniszki, Kułaki, Kumiecie, Ludwinowo, Luliszki, Meszkucie, Ostra, Plinie, Podewinie, Posudonie, Putryszki, Trabiszki, Turyszki, Wornupiany, Zelstwa

Łankieliszki

Berziny, Gieysturyszki, Jodupiany, Kawkokalnie, Kieturwłoki, Kłampupie, Kossakowskie, Kumiecie, Łankieliszki, Matławka, Mażucie, Misuiecie, Obołupie, Podborele, Porowsie, Poszemienie, Powębry, Pożerele, Romanosady, Rumeyki, Sturdupiany, Szukie, Szyłowate, Widgiery, Woyszwiły

Olwita

Andrykaynie, Antoniszki, Bobie, Bobławkę, Czyżuny, Darżyniki, Dydwiży, Grygaycie, Gutkow, Guzele, Jodubiany, Jonaycie, Juszki, Kieturkow, Kisiniszki, Kredźdy, Łackaymie, Łuyszy, Merczy, Obszrutele, Olvita, Owsieniszki, Padzwiedzi, Podziszki, Poieziory, Porożniow, Potomkiszki, Romantyszki, Rudzi, Rumaki, Rutkiszki, Skordupiany, Stanaycie, Szapały, Szaudoniszki, Szklawszy, Szukle, Szyksznie, Szymonaliszki, Warmupi, Wayliszki, Wiłkupie, Wyszczekaymie, Zyneli

Pojewonie

Budwiecie, Gudele, Jagłupie, Jalciszki, Karkłupiany, Kibeyki, Kletkiniki, Królowe Krzesło, Poiewonie, Pożanile, Sausieniki, Skordupiany, Staławaka, Szakie, Szyłosady, Tryławka, Uzbole, Uzupie, Wędawka

Przerośl

Blinda, Dźienkowszczyzna, Hancza, Kruszki, Łanowicze, Młyn Wrobel, Pawłowka, Przełomka, Przerośl mała, Przerośl seu Axamitowizna, Przerośl wielka, Smiegłochowka, Surpiły, Szyptka, Wesołowka, Wierszele, Zarzecze, Zuśienko

Raczki

Banbińce, Choćki, Kuranki, Lipowka, Łożki, Nieszki, Rabałowszczyzna, Raczki, Rudniki, Wasilowka, Wierciochy, Witowka

Suwałki

Biała woda, Brody, Krzywulka, Kukow, Okoniowiec, Płociczna, Suwałki, Turowka, Zywa woda

Wiłkowiszki

Adamowicze, Alweszwiszki, Balczuny, Bałsupie, Bałtraki, Bartenniki, Bartnile, Barzdowlice, Bezesparis, Biski, Dumczus, Dyczki, Dydwalis, Gabryszki, Garszwiny, Gaustry, Giawałtowo, Gieysztoryszki, Giże, Goskowszczyzna, Grygaluny, Gryszy, Gudele, Gudeże, Gulbiniszki, Horyn, Jurakinie, Jurksza, Jurksze, Kiaulupis, Kirsza, Kisze, Korale, Kowszule, Kozłowa ruda, Kumelany, Kumiecie, Kupryny, Makały, Maszkobudzie, Mayszele, Mazucie, Meszkiny, Nendryny, Obsztruny, Olkśniany, Osupie, Oszkobole, Oszkoświle, Pentupie, Pękwałaki, Pilwiszki, Płotoplis, Pobeyga, Pojeziory, Pokolice, Puskiepury, Pustopedzie, Ruczyło, Ruda, Rymowicze, Sausabole, Skrawdzie, Smilgi, Smolnica, Sordaki, Stefaniuki, Sterki, Szelmy, Szlunkis, Szymanki, Taboryszki, Tarpucie, Torsucie, Wałayty, Wiesbogała, Wiłkowiszki, Wizgiri, Wnarowszczyzna, Wokiszkiele, Woytpilwiszki, Wysoka ruda, Wyszaki, Zara

Wisztyniec

Gałkiemie, Kapsodzie, Łuki, Popeczki, Powisztaycie, Raczuny, Tatarkiemie, Wartele, Wisztyniec

Wiżajny

Auksztakalnie, Bondziszki, Dzierwany, Eyszeryszki, Koyle, Kromnik, Olszanka, Oppidum and Aulam Wiżany, Ostanele, Pobłyndzie, Pobondzie, Pogorzełko, Postawele, Poszyrwinty, Potopy, Rutka, Sidory, Skompobole, Smolniki, Stankuny, Sudawskie, Trydonie, Wysokie, Zelazkowizna

Połock deanery

Parishes and towns belonging to the Połock deanery:

Dokszyce

Dokszyce, Hrebienie, Słobodka, Zamosze

Dołhinów

Borowe, Dobrowicze, Dołhinów, Dziemitki, Judziowszczyzna, Koralin, Milicz, Onożki, Pohost, Serwecz, Stanki, Suchibor, Szymkowszczyzna, Wardomicze, Wołkoładka, Zary

Duniłowicze

Białła, Chodkowszczyzna, Czabanow, Darowo, Duniłowicze, Dzierkowszczyzna, Hołdbiey, Hubin, Hulidow, Jasieniewicze, Kowalewszczyzna, Kozłowsk, Kukisze, Łuczany, Łuczay, Mazuryn, Mosarz, Narzyca, Oleszyn, Pachowszczyzna, Połów, Rutka, Siemaszki, Soroki, Wierecieyki, Wierzchnia, Woropaiew, Zakonowsk, Zareza, Zelazkowszczyzna

Dzisna

Bardziłowicze, Borkowicze, Cwiecin, Czmiony, Doroszkowicze, Dziernowicze, Dzisna, Hołomyśl, Horki, Ist, Jazno, Kamionka, Kotowicze, Kuryłowicze, Ostrow, Ostrowno, Ostry koniec, Paciacin, Podźwinie, Pohost, Prudzianki, Tabołki, Uście, Wianuza, Zabiały, Ziabki

Głębokie

Butwiłowszczyzna, Dziechciary, Dzierkowszczyzna, Ginki, Głębokie, Hołubicze, Iwanowszczyzna, Jezierce, Kasztelanowszczyzna, Kołątaiowszczyzna, Koraby, Kowalewszczyzna, Litowszczyzna, Łowce, Mereckie, Michalce, Piotrowskie, Samowszczyzna, Soroki, Strockie, Sudniki, Szrabaie, Szuniewicze, Udział, Wołkowszczyzna, Zaborze, Zalesie, Zołnierzewszczyza, Zuki, Zurowuiowo

Kublicze

Berezyna, Bielakowszczyzna, Błoszniki, Czerepowszczyzna, Czorcze, Dolce, Domzerzycze, Dowmontowszczyzna, Dziwniki, Faszczowo, Janow, Komorowszczyzna, Korowayno, Kublicze, Mienica, Nacza, Newelszczyzna, Orzechowno, Osieciszcze, Peredoły, Plino, Poule, Prozorki, Psuja, Pyszno, Robynicze, Sieliszcze, Sołoniewicze, Sorzowo, Starosiele, Suszyn, Swiło, Szostowo, Szudziłowicze, Uchwiszcze, Zerszczenicze

Lepel

Anoszki, Babcz, Białe, Bielaki, Ciapin, Czerce, Czeresowo, Dąbzerzece, Dolce, Horeczewicze, Horodzieniec, Hory, Hubin, Kamień, Korewicze, Korobaiewszczyzna, Kościanka, Lepl, Ładośno, Motyryn, Niedźwiadowka, Niesin, Nizhołow, Okolnik, Ostrowno, Paule, Porzecze, Puciłkowicze, Raduń, Rudnia, Starobin, Starzynki, Susza, Swada, Szleszczenica, Uroda, Werebki, Wiszenki, Woroń, Zabłocie, Zaiezierze, Zakaliwie, Zalesie, Zary, Zawidzicze, Zezin

Parafianowo

Buda, Czelesze, Horodyszczo, Hryniewszczyzna, Janowicze, Moskale, Nerewki, Nieściewka, Nowy zaścianek, Ożarce, Parafianowo, Sitcza, Strunki, Szwirki, Szyntarowszczyzna, Zabarce

Połock

Arcinkowicze, Babynicze, Bezdziedowicze, Białe, Bołotnica, Bononia, Bykowszczyzna, Czerepieta, Czerstwiaty, Czykowszczyzna, Daniewo, Domniki, Druczany, Dubrowki, Dworzyszcze, Haliczyn, Hercykowo, Hołowczyce, Homel, Horany, Horodek, Horoszczynki, Horsple, Hubino, Iholnica, Jurkowszczyzna, Kazimierzow, Kosowszczyzna, Koszczyn, Kraszuty, Krupnica, Kurowicze, Lipowka, Łotowo, Macherow, Miezowo, Molino, Mosarz, Nawlicze, Obola, Orzechowo, Ostrowlany, Paludowicze, Połock, Prychaby, Rukszenice, Sokoliszcze, Sośnica, Stayki, Stołpce, Strunie, Szaciłowo, Szmatowo, Szostowo, Szulhowo, Trodziewicze, Turoś, Turowla, Turyczyno, Turzec, Uszsiey, Utta, Walkowszczyzna, Wielle, Wietrzyn, Wolszczyzna, Wołcza, Wołczkowo, Woronecz, Zacharewicze, Zahacie, Zalesie, Zamszany, Zaskorki, Zwane

Serwecz

Serwecz

Wołkołata

Bakacze, Dubowki, Franuszow, Gigały, Glinskie, Haby, Hayduki, Horanowszczyzna, Iłowo, Janczuki, Januki, Jelnica, Kapuścicze, Komarowszczyzna, Konstantyn, Kuźmicze, Leyce, Macieyki, Marcinielewicze, Niewiery, Nowydwor, Olchowka, Oleszki, Osowo, Owsianiki, Polesie, Pużyry, Rokicizna, Sienkowszczyzna, Słobodka, Wierebie, Wirży, Wołkołata, Zahacie, Zaulicze, Zawrotki, Zośno nowe y stare

Zadoroże

Błoszniki, Bohuszewicze, Borowe, Choniakowo, Czerniewicze, Dołha, Dużki, Hatowszczyzna, Horki, Łużki, Mniuta, Mohiłki, Nurkowszczyzna, Pliso, Porzecze, Prozorki, Sanniki, Sawickie, Sieleżnowo, Starosiele, Starzynki, Szepielow, Tupiczyn, Ulino, Walerianow, Wołkowo, Zadoroże, Zarębkowo

Nowogródek deanery

Parishes and towns belonging to the Nowogródek deanery:

Iszkołdź

Dołmatowicze, Dudzicze, Iskołdź, Janczyce, Łysica, Makasze, Ostaszyn, Pietkiewicze, Połonka, Studzian, Usaki, Wosicy, Zuchowicze

Kleck

Blaczyn, Bobki, Bobryk, Brykowszczyzna, Bychowszczyzna, Cepra, Chodotowicze, Ciecierowiec, Czasza, Dunayczyce, Hancewicze, Harawicze, Hołynka, Hrybowszczyzna, Hrycewicze, Hulicze, Husaki, Jakszyce, Janowicze, Jaskiewicze, Kamionka, Kiernożyce, Kiłbaziki, Kirkowszczyzna, Kleck, Kłapatycze, Korack mnieyszy, Korcewicze, Korzeniewszczyzna, Kosmowicze, Kozły, Kożangrodek, Krasnystaw, Kruhowicze, Krzysztołowice, Kurlandia, Lachi, Lubieszow, Łachwa, Łukawiec, Malew, Matoniłki, Mickiewicze, Minkiewicze, Mostwiłowicze, Nacza, Narucewicze, Nowodworki, Ogrodniki, Olchowka, Onuszkiewicze, Orda, Osmołow, Ostrow, Ostrowczyce, Pawołkiewicze, Pieczenin, Plaskowicze, Przechody, Przeorowszczyzna, Puklewszczyzna, Radziwiłmont, Siewkowo, Sokolatycze, Swicicz, Szczepowszczyzna, Szuchlicze, Tareyki, Tucza, Wiazowicze, Zadworze, Zaielna, Zubki

Lachowicze

Burakowce, Gosławszczyzna, Hołdowicze, Hruszowka, Kamionka, Koniuchy, Kowale, Lachowicze, Litwa, Łotwa mała, Łotwa wielka, Misłowosz, Nacza, Ozewicze, Paszkowce, Perechreście, Podlesie, Potapowicze, Reczkany, Skora, Stare Lachowicze, Szczasnowicze, Wiedźma, Zerebkowicze, Zubielewicze

Mikołajewszczyzna

Hodunowszczyzna, Hołownie, Mikołajewszczyzna, Miziniowka, Mohylno, Pohoreło, Prusinow, Puchowszczyzna, Rakoszczyzce, Rusatowicze, Sudniki, Swiranow, Święty dwor, Zubrowicze

Mir

Bereścianka, Berezowiec, Cecełowka, Cetra, Chorki, Dołmatowszczyzna, Horodziey, Horodziey stary, Juczewicze, Kaszubki, Korycin, Krynki, Kryszyłowszczyzna, Mir, Miranka, Niedźwiatka, Nieruszow, Nowa wieś, Osipowszczyzna, Ostaszyn, Ostrowki wielkie y małe, Oziersko, Podlesie, Podzieniewicze, Rzepiow, Sielec, Skiepiciow, Słoboda, Turzec, Ubrynki, Uciecha, Wielatow, Wielka wieś, Worotyszcze, Zalesie, Zbycin, Zuchowice wielkie

Niedźwiedzica

Biereśniewicze, Bobryk, Chotynicze, Cierpicze, Cyhań, Hancewicze, Haynin, Hayniniec, Horewicze, Horodyszcze, Kożangrodek, Kulenie, Kurszynowicze, Lubaszew, Łopatycze, Łoweyki, Małysze, Mazurki, Mielechi, Minicze, Niedźwiedzicze, Pawlukowszczyzna, Rusinowicze, Saleiowicna, Smoleniki, Tełminowicze, Zarskie

Niehniewicze

Bołotce, Boracin, Eustochow, Hnieżyce, Kolczyce, Łauryszew, Łydczyce, Miłaszew, Niehniewicze, Oralicze, Ostaszyn, Połonna, Szczorsy, Zopole

Nieśwież

Andrusze, Buzuny, Dubieyki wielkie y małe, Hały, Howiczna, Howiezienka, Howiezna, Hresnowszczyzna, Jazwiny, Juszewicze, Kabruny, Kaczanowicze, Krutybrzeg, Krzemiec, Krzywa, Kuczynszczyzna, Liba, Lipnica, Lukowszczyzna, Masiewicze, Mosiewicze, Myśliwo, Nieświż, Ochremowicze, Plaszewicze, Pohoreło, Radkow, Rakowicze, Rudniki, Sieyłowicze, Sławkow, Strycharowszczyzna, Sudniki, Użanka, Więzowiec, Zarzecze, Zaturya, Zausze

Nowogródek

Basiny, Brycianka mała y wielka, Czemrowo, Droszyłowo, Gniewoszowszczyzna, Horodeczno, Horodziłowka, Horowicze, Ihnatow, Izwa, Kadczyce, Kamionka, Klukowicze, Koszelow, Kraiewicze, Kraucewicze, Kurowicze, Kuściny, Leonowszczyzna, Łahotki, Łowczyce, Maczoszyce, Maluszyce, Małe siołko, Mocza, Mogilnica, Mołodow, Monastyr, Mondzin, Moszwicze, Mukinicze, Niehrymow, Niesutycze, Nowogródek, Nowosiołki, Ogrodniki, Okołowicze, Peresieka, Płockow, Połuże, Przecieniewicze, Pucewicze, Radziuki, Rotłowo, Rudka, Rudkiewicze, Rudniki, Rusiłowka, Ruta, Serwecz, Sieciewin, Sieliszcze, Sienieżycze, Smolczyce, Sonczyce, Studzionki, Sulatycze, Tupały, Wiłłabayki, Wołca, Wołkonosza, Wołkowicze, Zaścianek, Zubkowo

Snów

Amielaniec, Choiew, Dołginty, Hruckow, Kamionka, Klepackowszczyzna, Lipa, Małoiedy, Mikuciewicze, Nanuszewicze, Ogrodniki, Onuszkiewicze, Poniutycze, Puciatowszczyzna, Snów

Swojatycze

Ciszkowce, Duryćkowszczyzna, Hryce, Jatwież, Kamionka, Lachi, Maculowszczyzna, Maćkowszczyzna, Ostreyki, Pirsztuki, Podlesie, Pohorelce, Sankowszczyzna, Sągayłowszczyzna, Sielawicze, Słobodka, Swojatycze, Szabańszczyzna, Wiedźma, Więckowszczyzna, Wołosacze, Zankiewicze, Zaprudzie, Zukowszczyzna

Świerżeń

Birbasze, Oceda, Raiowszczyzna, Świerżeń, Zacierzew, Załuży

Wsielub

Basiny, Berdowka, Bienin, Bierniczow, Bordziacz, Giniusze, Girdowka, Huta, Klukowicze, Koletycze, Kramuszowka, Krywonohowo, Leszcanka, Mieźniki, Mołoczki, Mościszcze, Naliboki, Ossoki, Półbrzeg, Rochowiec, Sonica, Szkiliszcze, Wasilowicze, Wielemowo, Wieraśkow, Wsielub

Słonim deanery

Parishes and towns belonging to the Słonim deanery:

Darewo

Darewo, Darow, Dreki, Dubow, Horbacze, Hrabowiec, Jakimowicze, Krehli, Litwa, Łuki, Odachowszczyzna, Podlesieyko, Rusiny, Wiedźma

Dworzec

Borowiki, Ciecieyki, Dworzec, Kołodzieżniki, Korniewicze, Krzemienica, Kuliki, Litaworce, Nowoielna, Obelkowicze, Oziorany, Piaskowszczyzna, Piotrasze, Połonka, Połubeczki, Pronikowszczyzna, Pronkowszczyzna, Repki, Rybołowy, Siemionowicze, Słowikowszczyzna, Sudzki, Tarasowicze, Wiedrowicze, Zychowicze

Horodyszcze

Antowil, Bohoniowka, Bubnowka, Burdukowszczyzna, Buyniewicze, Daszki, Dorohow, Gutowszczyzna, Haraynowszczyzna, Horbatowicze, Horodyszcze, Howniewicze, Hreczychi, Hubicze, Jasieniec, Kayszowki, Kisiele, Korosna, Krzywesioło, Kudowicze, Kuniewicze, Kuroczyce, Lnianiki, Łozowce, Maluszyce, Mikulucze, Minaki, Miratycze, Mondzin, Mostycze, Nacieyki, Penczyn, Płużyny, Połonka, Poruczyn, Przewłoka, Purniewicze, Rayca, Rowiny, Saplice, Skrobow, Starzynki, Strużenniki, Szantyry, Tracewicze, Trosieyki, Trudnow, Walowka, Wierzbnowo, Wolca, Wolna, Woroncze, Zazierse

Kroszyn

Kroszyn, Mołczadź, Andrzeiowce, Białodolna, Białogórna, Białozowa, Borki, Chaniewicze, Cikniewicze, Dukrow, Hołynka, Iwankowicze, Iwież, Jaroszew, Jaroszow, Kozłowicze, Łuszniew, Miechow, Mołczadź, Pierzchowicze, Plechow, Poczapow, Saiewicze, Sawcewicze, Serebryszcze, Songayłowszczyzna, Studzierowszczyzna, Swerotwa, Swiranie, Sworotwa, Wiszow, Wysock

Mysza

Darewna, Domaszewicze Myskie, Haykowcy, Jastrzębl, Lebiezany, Mysza, Nowosady, Podstarzynie, Połonka, Wołochna, Wozginty

Rohotna

Borki, Chorobrowicze, Dudzicze, Horka, Horodki, Iwież, Jatwież, Juchnowszczyzna, Kibinie, Ładzinki, Mayłowszcyzna, Miłaszewicze, Nowosiołki, Pużewicze, Rohotenka, Rohotna, Senniki, Sierplewicze, Siolinowszczyzna, Sowozdziaki, Spasiuki, Statkowszczyzna, Szostaki, Terlikowszczyzna, Uzłowce, Zykiewicze

Słonim

Chmielnica, Derewna, Dobromyśl, Dziewiątkowicze, Hominowicze, Isowicze, Okuniew, Porzecze, Sienkowicze, Słonim, Starojelna, Boryszyn, Czombrow, Daniłowicze, Hanczary, Horyń, Jaroszyce, Jatry, Jelonka, Kobylniki, Komlowszczyzna, Koryc, Kosicze, Kościuki, Kozuchowce, Kruciłowicze, Kudowicze, Kuźmicze, Łopuszna, Miłowce, Morozowicze, Nowosiołki, Pazdzierow, Poczapow, Rentowszczyzna, Starojelna, Sworotwy, Szolkowicze, Tuliczowo, Wołoki, Zapole, Zaroy

Stwołowicze

Arabowszczyzna, Bereśnie, Ciukontowicze, Domaszewicze Stwołowickie, Dorohobyl, Haciszcze, Kołdyczew, Kołpienica, Krasiewicze, Mielechowicze, Poleniczyce, Skuraty, Slużewicze, Stwołowicze, Szocewki, Torczyce, Woytkiewicze, Zaosie, Zapole, Zeleznica

Zadwieja

Bohusz, Rodkiewicze, Sawicze, Zadwija

Zdzięcioł

Boćkiewicze, Gierniki, Giezgały, Hołowle, Janowszczyzna, Jawor, Korszaki, Korytnica, Mirowszczyzna, Nakryszki, Narbutowicze, Nowohorodowicze, Ochonowo, Piaskowce, Ruda, Wesoły Dwor, Więzowiec, Wołowniki, Zdzięcioł, Zukowszczyzna, Zybartowszczyzna

Różan deanery

Parishes and towns belonging to the Różan deanery:

Dereczyn

Berezki, Białasawszczyzna, Bibiki, Buksztow, Czeszeykowszczyzna, Dereczyn, Dorohlin, Gieyściewicze, Grabowo, Jeziorki, Kamionka, Kolczyn, Krupa, Krzywicze, Kuryłowicze, Lewosowszczyzna, Łancewicze, Łobzowo, Mała Wola, Maracze, Milewicze, Morozowicze, Naćkowo, Namogły, Olekszyce, Rodziszki, Rusaki, Sankowo, Sawicze, Stary Dereczyn, Starynki, Szczara, Tomasze, Uhryn, Wielka Wola, Wołłoba, Woyniłowce, Zaścianek, Zołocieiowo

Janów

Janów

Kosów

Alba, Borki, Borowiki, Busiaż, Choroscza, Dworzec, Haszczew, Hrynkowszczyzna, Hrywda, Iwacewicze, Januszowszczyzna, Jukiewicze, Kosinow, Kossow, Krasnystaw, Michnowicze, Morocewszczyzna, Popki, Ruda, Sienkowicze

Łahiszyn

Łahiszyn

Łukonice

Bayki, Derkowszczyzna, Hola, Hołynka, Jahnieszyce, Jarniew, Jeziernica, Klimowicze, Krolewsczyzna, Łukonica, Łukonice, Malatycze, Moszki, Narkowszczyzna, Niza, Ostrow, Pletenicze, Pustoboty, Rakowica, Rzepnicze, Stara wieś, Trakt Pławskich, Wieciewicze

Łysków

Chaniewicze, Choroszewicze, Hołowczyce, Hrusk, Huta, Jackiewicze, Jałowo, Kraski, Krupa, Kuklicze, Kuziewicze, Lindzicze, Litołoż, Ludwin, Niedźwieck, Nowiki, Ogrodniki, Olisziewicze, Papiernia, Podkrupie, Stockowszczyzna, Szpali, Wielki Łysków, Zeldzin, Zieleniewicze

Międzyrzec

Boule, Cichleiewicze, Diergiele, Dombrowniki, Dubicze, Dworczany seu Bohdzieje, Gerechowicze, Hołyszki, Hubczyce, Ileyki, Iwaszkiewicze, Kakareka, Komary, Koniuchy, Leszna, Lichosielce, Manciaki, Melechowicze, Mesztowicze, Międzyrzec, Pianiuha, Pietraiewicze, Podorosk, Podorosk seu Rudawka, Podzieyki, Puziki, Rudziewicze, Sedelniki, Sławatycze, Szyrki, Tałałayki, Trunce, Tułow, Uhlania, Ułasowszczyzna, Zabki, Zerna, Zupliki

Mosty

Daszkowcy, Mikielewszczyzna, Mosty, Sciepaniszki, Starzynki, Zelwiany, Olszewo, Chrysa, Kosieniew, Niwi, Niwki, Olszewo, Pieski, Sokołow, Sowin, Sporow, Stryhin, Tabulicze, Woytowe sioło, Zdzitow

Porozów

Bierniki, Choroszewicze, Chrustowo, Czerebki, Dziczkowce, Hakowka, Hronostaiewicze, Hryckowszczyzna, Janowszczyzna, Kołonna, Kropiwnica, Leski, Łopienica, Mosuczyn, Nowydwor, Połonka wielka y mała, Porozow, Sokolniki, Surycze, Święcica, Telaki, Tołoczmany, Wierdomicze

Różana

Bliżna, Jundziłowicze, Kozuli, Lisowicze, Lrokotla, Łososin, Majowszczyzna, Mizgiry, Odyncowszczyzna, Olszanka, Ostrow, Połonsk, Przewłoka, Różana, Szeypiaki, Witoroż, Zahalicze

Zelwa

Berezki, Horowicze, Janowszczyzna, Konna, Krzesły, Nowosiołki, Rościewicze, Woronicze, Zelwa, Zerny

Wołkowysk deanery

Parishes and towns belonging to the Wołkowysk deanery:

Brzostowica

Bawdziuki, Brzostowica, Chomicze, Ciecierowka, Dzieniewicze, Eminowce, Gruszka, Hołynka, Horyszkowszczyzna, Iwaszkowszczyzna, Jatowty, Kamienica, Kierkiezy, Kowale, Kozłowszczyzna, Kwatery, Leszkowszczyzna, Lichosielce, Mięki, Moszny, Popławce, Roszkowszczyzna, Rudawa, Woyciechowszczyzna

Hniezno

Andrzeiewicze, Choćkowce, Hołynka, Kościewicze

Jałówka

Bachurowszczyzna, Bliskowszczyzna, Busowszczyzna, Dreczany, Dublany, Falkowszczyzna, Gobiaty, Jałowka, Kieturyki, Kołodzieżna, Kołosy, Krasna, Lasoty, Lewonowicze, Łuplanka, Maniowszczyzna, Mostolany, Nowosady, Podozierany, Rakowszczyzna, Rudnia, Rybołowy, Stoki, Strachowszczyzna, Szymki, Wierobie, Wieyki, Zaleszany, Zarzeczany

Krzemienica

Dzierkacze, Kniazikowszczyzna, Konna, Krzemienica, Lachowicze, Lahinicze, Leonowicze, Marcinowicze, Modzieyki, Parafinowicze, Poboiow, Podbłocie, Rohożnica, Ryckiewicze, Samarowicze, Sawicze, Sniśniowka, Staniełowicze, Suchynicze, Wiszniowka, Woyniewicze, Zadworze

Łunna

Chomicze, Czerlona, Kamienny most, Kucharze, Ławna, Łunna, Marcinowce, Masztalerze, Miesięczniki, Minewicze, Niecieczy, Ostrowo, Piłki, Rudziwonowce, Siemaszkowszczyzna, Słowikowszczyzna, Sruha, Strzelce, Sućki, Towszyki, Wola, Zylicze

Mścibów

Bortniki, Cholewicze, Dziaki, Ilkiewicze, Jatwież, Jeryłowka, Leszniki, Montowły, Mścibow, Olexyce, Szuściki, Widzieyki, Wilczuki

Repla

Anuszowce, Anuszowszczyzna, Biały Dworzec, Biergiele, Boydały, Burniewo, Duchowlany, Dylowiec, Hulki, Krasny Hrud, Kuwieki, Kuźmicze, Lesowce, Lewonowicze, Macieykowszczyzna, Małachajowce, Milkowce, Misztany, Mitkiewicze, Myśluki, Nikanowce, Nowosady, Nowosiołki, Ogrodniki, Olchowa, Pietraszowce, Puszkarowszczyzna, Raszew, Repelka, Repla, Sedeyki, Stary Dworzec, Tereszki, Wereyki, Załuczany, Zancewicze, Złobowszczyzna, Zynowce

Roś

Andrusze, Bobłow, Jendrychowiec, Nowosiołki, Plebanowce, Roś, Swisłocz, Dobrowona, Dudzicze, Hołobuły, Hraniewicze, Hrynki, Jaskułdy, Klepacze, Łoszewicze, Michałki, Narkiewicze, Niezbodzicze, Pacuie, Prażniki, Rudawka, Staciuczyce, Swisłocz, Zylicze

Szydłowice

Bigienie, Gociowce, Hermanowszczyzna, Janowicze, Kukołki, Kuścin, Kuzmicze, Łukowica, Meyłowce, Męczele, Ostrowszczyzna, Ozaranki, Piałczyce, Pozarki, Pupki, Snopki, Subacze, Szydłowice, Talkowce, Wiszniowicze, Zubowszczyzna, Zyhary, Zyniowce

Wołkowysk

Baczyny, Biskupice, Chałaleyki, Choroszczewszczyzna, Chorożancy, Dorohiczany, Hrudy, Jasienowicze, Jatwież, Jelcowszczyzna, Kobylaki, Kołłątaie, Korewicze, Krysiewicze, Leśniki, Łopienica mała, Masiuki, Moczulna, Niziany, Olszymow, Oszmiancy, Pasieki, Pasucicze, Piątaki, Pietroszowce, Pietuchow, Raklicze, Rexcie, Romanowcy, Rupieyki, Wołkowysk, Woytkiewicze, Zadworańcy, Zaleszany, Zarnowka

Wołpa

Biały Dworzec, Boydety, Daniłowce, Dubno, Dubowce, Dylowce, Dzienkowce, Dzięciołowicze, Jabłowo, Jackowszczyzna, Kowale, Krywonosy, Krzywonosowcy, Łazy, Myśluki, Nemeyki, Ogryszki, Parynki, Raszow, Samaszki, Suchynicze, Tupiczany, Wołpa, Zaruczanie, Zerebiły

Witebsk deanery

Parishes and towns belonging to the Witebsk deanery:

Biczenkowicze

Biesienkowicze?, Boczeykow, Budniki, Buia, Dawidkowicze, Dołosce, Dzienisionki, Komki, Krzywin, Lachowszczyzna, Łuhinowicze, Osowiec, Pleskunowo, Puhacze, Roszczynin, Rubież, Sanniki, Słoszczenica, Starzynki, Strzyżewo, Swiatowka, Swicin, Swiecza, Wierzchow, Zabole, Zaharadzie

Bielica

Bielica

Bobr

Awchuty, Bobr, Chociuchow, Chołopienicze, Hapanowicze, Hlinik, Krupka, Leszczanka, Moczuliszcze, Panskie, Pelany, Polesie, Prudziny, Pysacz, Szczawry, Szerniewicze, Szerniewo, Trościanka, Wieczerzanka

Borysów

Bohdanow, Borysów, Brodowka, Chociucow, Draży, Kryczyn, Lubotowszczyzna, Łosznica, Masiowszczyzna, Nacza, Nieżyce, Rudne sioło, Sielce, Szaury, Wesołow

Czereje

Czereje, Gawory, Kułaki, Lipowicze, Mieleszkowicze, Prudziny, Rakowszczyzna, Stefanow, Szarniewicze, Wiacior, Zuczki

Łukomla

Bolen, Dudary, Gawory, Gile, Hołownia, Hurzec, Kołki, Korewicze, Krasnogóra, Krasnołuki, Kułaki, Lachowicze, Lipowicze, Lisiczyn, Łukomla, Mieleszkowce, Naszczyn, Ozierako, Poczeiewicze, Podhaje, Prudziny, Przewłocze, Radziec, Rafałow, Romanowo, Rotnica, Sarniew, Sledniewicze, Smolance, Stayki, Stowpce, Szczaury, Szczydut, Szlidziec, Torunkowicze, Truchonowicze, Turzyca, Wiacior, Wiadzice, Wołozewicze, Zaborze, Zahliniki, Zamosze, Zazierzyca, Zeren, Zgraiewszczyzna, Zuki

Mikulin

Czarnorucze, Leszno, Lubawicze, Łożno, Mikulin, Rudnia, Serebrynka, Stanisławow, Uno, Warszawa, Wieloszkowicze, Zaolsze

Nieporota

Ambrosewicze, Andromowicze, Audziewicze, Chomincow, Czeszołowicze, Duchorowicze, Horki, Horodno, Iwaynie, Leszkowicze, Mitkiewicze, Nieporota, Nieporoty Niemierowskie, Olszaniki, Polkowicze, Sośnin, Ziemkowo

Ostrowna

Ostrowna

Rudne Soło

Rudne Soło

Sienno

Adamowo, Borek, Domaszowo, Hrada, Jeziemce, Łubinicze, Niemoyta, Obole, Osinowka, Osowiec, Pieskunow, Pożauki, Rusinowo, Sienno, Turiewo, Utryłow, Willanowicze, Wodopie

Sorzyca

Sorzyca

Witebsk

Alozomicze, Andronowicze, Babinowicze, Białynicze, Budziaki, Buiew, Carobobyl, Chocimsk, Chomiakow, Chotol, Dąbrowa, Dobreyka, Dobryń, Drukow, Halkowicze, Horodnia, Horodniki, Hościłow, Hrelewo, Kobylniki, Korwki, Kosow, Krasyny, Krotowsza, Krynki, Kuryn, Lelco, Łoswida, Łużyn, Osmierz, Ostupicze, Pięknowicze, Podupie, Pohiścicze, Pohościszcze, Psiarcy, Puciłow, Pyszniki, Raniony, Rudzki, Ryzin, Sidorowszczyzna, Sieluy, Skurałow, Sokolniki, Suchodorowie, Terespole, Turiew, Tutow, Użłacin, Wieleszkowicze, Wieszniak, Witebsk, Wydreia, Wymno, Zabarwinie, Zabołocie, Zaczarnicze, Zaiezierze, Zaronow

Orsza deanery

Parishes and towns belonging to the Orsza deanery:

Białynicze

Bachary, Białynicze, Bułary, Ciecierzyn, Druczany, Dziewoszyce, Giermonka, Krotnica, Podczopek, Pupsa, Swieciełowicze, Szepellewicze, Ułuża, Bychów, Barkałabow, Bychow, Chomicze, Haustow, Hłucki, Honow, Jamna, Jazwa, Kamionka, Kletno, Lutkow, Łubianka, Łuczyce, Mostok, Niakanowicze, Nizowka, Nowy Buchow, Sielec, Studzianka, Suszczow, Szmaki, Taymanow, Turki, Wiony, Worodziec, Zbuszyn

Czausy

Achimki, Anchinicze, Bielice, Blachowicze, Bordziły, Brakowiec, Bynow, Chomianki, Chroziwiec, Cimochowka, Cimowicze, Cyrynowka, Czausze, Duzewszczyzna, Dzieniszki, Hładkow, Hoławienczyce, Hrabowicze, Huta, Juszkiewicze, Kamionka, Koroniowka, Korowczyn, Kraśnica, Kuzmienicze, Lachi, Łapienie, Mokrec, Moszki, Nowosiołki, Osheni, Otraże, Ozarycze, Pawłowka, Pilewszczyzna, Pniowka, Propoysk, Pucki, Skwarsk, Słobodka, Sudowszczyzna, Swiętoiezierze, Szepierow, Troskiwiec, Ułukie, Uście, Waskowicze, Wiłeyka, Wołożynka, Woyniły, Wysokie, Zabłocie, Zachody, Zalesie, Zeliwle

Dąbrowna

Dąbrowna, Swatoszyce, Zgarda

Faszczówka

Faszczowka

Hory-Horki

Bereżytna, Churkowka, Cimochowka, Horyhorki, Kopciowka, Kułaki, Nieścierow, Romanow, Skokowszczyzna, Szamow

Kadzyń

Kadzyń

Kniażyce

Kniażyce

Malatycze

Biel, Chodosow, Cimonow, Dobre, Horbatka, Horoniow, Koszny, Krasno, Krzyczew, Łopacin, Malatycze, Myszkiewicze, Petryhy, Połonica, Słabuty, Sokolniki, Storoźnia, Swatkowicze, Uspole, Wołowniki, Zabołocie, Złocze

Mohylew

Buynicze, Chaćkowicze, Chociatow, Daszkowka, Kirkorowka, Mohylew, Paszkow, Pieczersk, Połuykiewicze, Zadnieprzanie

Mścisław

Alexin, Babinicze, Babylicze, Baczonki, Baszany, Baszary, Berezetnie, Bezwodzicze, Biała, Bielszczyzna, Bobrowo, Buda, Buduchoszcz, Bystrzyca, Byszyca, Chaleiowka, Choynowszczyzna, Chwastow, Cimoszkowe, Czarnowcy, Danielowsk, Daniłowsk, Dołhowicze, Drybin, Dubasna, Dwor, Dworzec, Dworzyszcze, Dzisnakita, Giaczkowicze, Gimbuntowka, Hasłowicze, Hermanow, Hlina, Homolin, Horany, Horłow, Horodek, Hryniow, Irciszow, Jelana, Jurginow, Jurkowszczyzna, Kałkowicze, Kamiengrod, Kanicze, Kisłowicze, Klimowicze, Klukin, Kniażyczow, Kocielniki, Kokotow, Koleśniki, Kołtow, Komorowka, Konarszczyzna, Kondratowsk, Koniuchow, Kopacze, Kopciowka, Koskow, Kosmynicze, Kościszew, Kouszow, Kozino, Krasnorucze, Krasowicze, Krutaia, Kuczakowszczyzna, Kudrycze, Kuleszowka, Kulikow, Kurmanow, Kurowicze, Larganow, Łaskowka, Łaszczezanka, Łupiszyce, Łuszki, Manasterczyzna, Mazatowszczyzna, Mazyki, Michałowsk, Miekowszczyzna, Mikszyn, Miluty, Mitkowszczyzna, Mordelisow, Mścisław, Myszkin, Nieścierow, Nieściorow, Nowe sioło, Nowosiołki, Olizarow, Osmołowicze, Osrzanaia, Otoki, Pachnow, Packow, Padziernia, Paniecze, Paszernaki, Pawłowicze, Peturlanda, Piaczkowka, Piaseczna, Piasecznia, Pieczarka, Pieczary, Piotrowicze, Pirohow, Plosłakowszczyzna, Pniowka, Pocaltow, Podłuża, Pokucie, Popow, Puciaty, Radziwonowka, Raiewszczyzna, Raiowka, Rasna, Ray, Rekszyn, Rodnia, Romanowsk, Rozdział, Ryki, Ryłowszczyzna, Sapatow, Siemienicze, Sławnowicze, Słoboda, Słunka, Sośn, Stachowczyzna, Staresioło, Strumiłow, Sudowszczyzna, Suduwszczyzna, Sumiacz, Suprynowicze, Sutoki, Szamow, Szapałow, Szczołkany, Szczotkany, Szczypiły, Szudowszczyzna, Szumiakin, Szyszko, Tocza, Trypucin, Tryścina, Tyklim, Użes, Wałbowicze, Wichrehany, Wierowna, Wierzba, Wołymierz, Woronowa, Woynia, Wyszow, Zankowszczyzna, Zekrecin, Ziecina, Złoczow, Zukow, Zurawka

Obolce

Boboiedowo, Bohdanow, Borek, Brunki, Budźki, Dziemiękow, Horbaczow, Horodek, Janowo, Komorowo, Kuźmin, Lemnica, Leszowo, Maciuki, Malinniki, Mieciukow, Miezowo, Niekłudow, Obolce, Owsieiow, Papin, Poźniakow, Purplew, Rasno, Siekierzyn, Sokolnia, Szepietowo, Uświeyka, Waśniwo, Widzinicze, Wielkiesioło, Wieyno, Woronin, Ziemkowicze

Orsza

Białunsk, Chołchowsk, Czeżynki, Czuwatow, Hrazin, Jakowlicze, Kopyś, Kruchinicze, Lubawicze, Michayłowicze, Mieżow, Orsa, Rahozin, Rudnia, Sielec, Zachody, Smolany, Bielikow, Chawryłkow, Dzieciłow, Janow, Kimin, Komorow, Kurałow, Maczany, Niekraszow, Psyhaby, Smolany, Turłajow

Starosiele

Babczyn, Braszczyn, Ciemne, Czyrczyn, Dymow, Harasino, Hołoszow, Jakowlicze, Jarki, Jeziora, Kalinowka, Kruhła, Kudrycz, Kuwiczyn, Litowski, Michow, Nieranki, Ostosinow, Paludow, Podkniażyn, Popowce, Ramszyn, Rzeczki, Saszczyn, Sisieniow, Smolance, Starosiele, Szupienie, Tuliszki, Widzienicze, Wierzhow, Woroncewicze, Zaczeranki, Zuprosin

Szkłów

Błaszczyn, Bobreyka, Czeczulinka, Gutowsk, Hołowczyn, Kamienne Ławy, Karasie, Kopyś, Owczynianki, Staryszkłow, Szkłów, Trośna, Trośnia, Ułanowicze, Zakrzewsk, Zaroce

Tołoczyn

Bahrynow, Borsuczyn, Budowka, Chałupinka, Chmielowka, Choroliszcze, Czarnorusze, Czereska, Daukuty, Druck, Hawaryszki, Hostynicze, Isaykowka, Jelany, Jewłachy, Kamionka, Koczewicze, Konopielczyce, Kostki, Koziebrodzie, Kruhła, Krzywa, Lesne, Łachwa, Malawka, Monastyry, Niećwiecka, Niemiry, Nowosiołki, Okławpow, Orawa, Orawka, Ozierce, Pankiewicze, Płoskie, Podberezie, Porzecze, Powścikow, Prudziec, Przewłoczne, Rozboyne, Sielec, Siwiec, Skawiszki, Słuwienie, Stayki, Suchaczewo, Suszcze, Tołoczyn, Trześcianka, Wołkowicze, Woroncewicze, Zabłocie, Zahorodzie, Zalesie, Zamosze, Zapole, Zaykowszczyzna, Zurawle

Worockow

Worockow

Mińsk deanery

Parishes and towns belonging to the Mińsk deanery:

Chołchło

Derewna, Białomosze, Bielica, Borki, Bzruchacze, Charytonow, Chotowa, Derewna, Dzierażna, Humienowszczyzna, Niwno, Nowiki, Ogrodniki Derewieńskie, Otmyca, Ruhaiec, Skrockie, Słoboda Ciechanowa, Starzyna, Suporosna, Zabrodzie, Zarzecze

Iwieniec

Abramowszczyzna, Beskowszczyzna, Dudka, Dziakowszczyzna, Kijowiec, Mikłaszewszczyzna, Moskalewszczyzna, Naborowszczyzna, Oycieniow, Podgórze, Pokucie, Starzynki, Starzynki Sołłohubowskie, Szalewszczyzna, Szerniewszczyzna, Wasiszki Ruckie, Wiwieniec, Wołma

Kamień

Adamki, Chotowa Czarna, Ciosnowa Milkowska, Ciosnowa Wielka, Ciosnowy, Daylidowicze, Deynowa, Drozdowszczyzna, Dzienise, Dziołgi, Hołowa, Jarosiewicze, Kamień, Kreczki seu Dołnary, Krzeczoty, Kul, Lewkowszczyzna, Litwa, Lubienie, Łowczyce, Mienki, Miszycze, Osowo, Pietrzyłowicze, Pilnica, Sapuczewicze, Sidziewicze, Sierkule, Sierkulewszczyzna, Siwica, Skirporowszczyzna, Słoboda, Sudziewicze, Szalkiewicze, Tonwy, Woytachowszczyzna, Zaborze, Zamianka, Zapole, Zieniewicze

Kojdanów

Borowiki, Januszowice, Komyła, Koydanow, Kruczkow, Krzysowki, Ludniki, Łowiszow, Markowcy, Nowosiady, Pawlucie, Płoska, Rubieżew, Rudnia, Rudziki, Starkow, Starzynki, Sukowcy, Szpilki, Szykutow, Szykuty, Wąsoszoży, Wiazyn, Wiekow, Wielawki, Wołoćki

Mińsk

Citwa, Dudzicze, Dworzyszcze, Horodyszcze, Koreliszczewicze, Leśnica, Łoszyca, Mińsk, Nowydwor, Piaciowszczyzna, Piotrowszczyzna, Przyłuki, Samuelow, Siennica, Smolewicze, Troscieniec

Naliboki

Cierebieyka, Jankowicze, Naliboki, Nestorowicze, Ogrodniki, Prud

Pierszaje

Czechowszczyzna, Dory, Dowbienie, Dubowcy, Kijowiec, Komorowszczyzna, Leśniki, Łosokin alias Iłkowszczyzna, Miczenki, Mniszany, Nieluby, Obuchowszczyzna, Pierszaie, Pulaki, Słoboda, Wiadzierniki, Wielkie Pole, Zachaczewo, Zadorozce

Puchowicze

Błoń, Błuża, Puchowicze, Sucin, Raków, Borsuki, Borzdynie, Buzuny, Czaczkow, Duszkiewicze, Duszkow, Dźwiniacz, Głuszynce, Hermeniszki, Isłocz, Jarszewicze, Kasparowszczyzna, Kozielszczyzna, Krasnesioło, Krupszczyzna, Kzrywicze, Laskowka, Markowszczyzna, Mikuliczyn, Niedobylszczyzna, Nowydwor, Orłowszczyzna, Perczyry, Perezyry, Pomorszczyzna, Raków, Stary Rakow, Starzynki, Tatarszczyzna, Trypucie, Trzaskowszczyzna, Wazginiszki, Wieitniki, Wychonicze, Zalesie, Zatyczyn

Stołpce

Bochony, Jaczna Wielka, Jaczonka, Kowalewsczyzna seu Zadwory, Kuczkuny, Łapki, Niechacze, Niemira, Nowopole, Okienczyce, Opeczki, Orciuchy, Otceda, Poznielowszczyzna, Siemienczyce, Steczki, Stołpce, Tulonka, Zaiamna, Zasule

Uzda

Bierwisze, Borki, Budnikowszczyzna, Choromickie, Chotlany, Cidakow, Ciekowszczyzna, Citwa, Czuryłow, Daniłowicze, Dołhinicze, Hodunowszczyzna, Jałowka, Jurkiewicze, Kamionka, Kowalewicze, Koza, Krywale, Kuchcice, Lastowszczyzna, Lisowszczyzna, Litwiany, Lowiszcze, Lutawice, Makowicze, Małasowszczyzna, Ostrowek, Peraszow, Podsadzie, Prysynek, Pryśmow, Rakoszyce, Rusakowicze, Samuelow, Siemionowicze, Sierkieiewicze, Słoboda, Słobodka, Sokolszczyzna, Szack, Szymonczyce, Świtayłowka, Usa, Uzda, Woronicze, Zabłocie, Zahorze, Zienkowicze, Zubrewicze

Wiszniew

Banitki, Berezyna, Bombały, Bunie, Czernieiewicze, Dudy, Gierwinięty, Goydzie, Huta, Jukowicze, Klimy, Łostoiance, Milkinięta, Nierowy, Nowosiołki, Podbrzezie, Rudnia, Sawicze, Szkadorwy, Wiszniew, Wolanow, Woronie, Woysłowicze, Zapurie

Wołma

Bobrowniki, Bortniki, Butrymowszczyzna, Chwiecowszczyzna, Chwięckowszczyzna, Ciszkowszczyzna, Jawtory, Kniahicze, Łasiczkowszczyzna, Michalewszczyzna, Milwicze, Pierchurow, Płaszczew, Pudzierzycze, Ratyńsk, Skibowszczyzna, Skirmontowo, Starzynki, Suła, Szalewszczyzna, Wiortniki, Wołma, Wołmeczka, Woyciniew, Zaniewszczyzna, Zebrowszczyzna

Zabrzezie

Boiary, Dolewicze, Doynow, Doynowka, Dubina, Dziemidowicze, Filipinięta, Kobylczyce, Krażyn, Ławski brod, Moszki, Roukowicze, Sakowszczyzna, Skrzyplew, Słowieńsk, Uzbłocie, Wołożyn, Zabrzezie, Zomoycie

Radoszkowicze deanery

Parishes and towns belonging to the Radoszkowicze deanery:

Chotajewicze

Biała, Biehomle, Chodaki, Chotajewicze, Czarnorucze, Czupry, Dalkiewicze, Damaszkiewicze, Derewnia, Dryła, Dubowik, Dziedziełowicze, Dźwinosa, Horawiec, Juncewicze, Klin, Kociele, Metlicze, Niestanowicze, Obołocie, Okołow, Olkowicze, Omnisiew, Osince, Osowina, Owrupow, Pleszczenice, Prusewicze, Puciłow, Stanowiszcze, Swirydowszczyzna, Szklance, Terespole, Wieleyka, Zadorże, Zapole

Chożów

Brzuszkowszczyzna, Chożow, Ciurle alias Ciapciukowszczyzna, Drenie, Kulowszczyzna, Miniutki alias Wierzch, Moysicze, Myślewicze, Raiewszczyzna, Słobodka, Wyhorki

Hajna

Barszczewnik, Białorucze, Biesiady, Bobry, Bochmatowka, Bohusławicze, Boryski, Choryżynce, Domasze, Hayna, Hubienicze seu Kozaryny, Jacowszczyzna, Jakubowicze, Januszkiewicze, Karpiłowka, Kołacze, Korszew, Koszyce, Kozlewszczyzna, Kuziewicze, Łohowce, Łohoza, Łukawiec, Myszyce, Oskrzyszyn, Oynarowicze, Ponysze, Prusowszczyzna, Raćkowszczyzna, Rodziewicze, Rohacze, Rowiaczyn, Sielec, Sieliszcze, Sliżyn, Słoboda, Słobodka, Sołdzieniewicze, Starydwor, Suchinki, Wieprzata, Zabołocie, Zadoroże, Zajelnik, Zwierzynicze, Zylicze

Horodziłów

Biała, Brylewszczyzna, Byki, Cielatki, Diemiesze, Domanszczyzna, Dzitrykowszczyzna, Horodziłów, Kiziłow, Konichy, Lenkowszczyzna, Litwa, Łastowszczyzna, Łużek, Mosznina, Opoleie, Piekany, Porzecze, Raczkow, Rożewicze, Sołtany, Soułow, Szypulicze, Trzaski, Ukropow, Widawszczyzna, Zurowicze

Hruzdów

Błudy, Czerepy, Dobkowszczyzna, Hruzdow, Kobyłki, Kopacze, Łapince, Oborek, Połoczany, Sieczki

Ilija

Babin, Bieziudna, Boiary, Borki, Borsuki, Buyle, Chodasy, Ciapin, Czechy, Dunaie, Durewicze, Falki, Illa, Jarmolicze, Joraszy, Karpowicze, Kątnica, Kobuzie, Kowale, Kowszewicze, Kozły, Kozuszki, Kuczki, Kuraki, Kusice, Lewkow, Luksza, Łaniewszczyzna, Łatyhol, Maćkowie, Malewicze, Malinowki, Obadewszczyzna, Odućki, Osmanow, Ościukow, Pochmocie, Rackiewicze, Rybczyn, Sieliszcza, Starzynki, Stayki, Sudniki, Szymany, Szynki, Tokary, Trynużce, Wiazyn, Wiazynie, Władyki, Zaborze, Zahorze, Zawimienie

Korzeń

Berezyna, Chodaki, Chotaiewicze, Czerechy, Czerniwo, Czupry, Dalkiewicze, Domaszkiewicze, Dryła, Dziedziełowicze, Dźwinosa, Haniewicze, Harawiec, Hłyboczany, Hromnica, Hrybowicze, Juncewicze, Kamień, Korzeń, Kraysk, Kuna, Liszczyce, Metlicze, Michałkowicze, Mołodź, Moniakow, Moszczyszcze, Nestanowicze, Omliszewo, Posadziec, Prudki, Rahozin, Stanowiszcze, Szuszkowo, Ukropowicze, Zabłocie, Zabrze, Zapole, Zirble

Krasnesioło

Bielow, Chaleckowszczyzna, Czorty, Giedwiły, Gierduciszki, Goyżew, Hranicze, Ilcewicze, Kolnickie, Korsakowicze, Koszeniki małe y wielkie, Kościuszki, Kramowszczyzna, Krasnesioło, Kruszynszczyzna, Krynica, Kukiele, Lalkowszczyzna, Mozole, Osowiec Naumowski, Pieciule, Piotrowszczyzna, Pozaryszcze, Rydy, Staki, Usza, Usza Podekśniany, Wołki

Lebiedziów

Borkowszczyzna, Chilmonowszczyzna, Ciurle, Domasze, Głuchowszczyzna, Horowszczyzna, Karasy, Koskowszczyzna, Lebiedziow, Leszna, Malinowszczyzna, Małyszki, Mamony, Maślikowszczyzna, Morozki, Nosiłowo, Ogrodniki, Polany, Pużele, Saki, Signatowszczyzna, Słobodka, Stackowszczyzna, Usza, Wielkie sioło, Wierzchowka, Wisokie, Woytkowszczyzna, Wytropowszczyzna

Łohojsk

Chocianow, Cudzienicze, Czereszowicze, Dąbrowa, Dobrzyniew, Grodek, Jasionka, Juriew, Karpiłowka, Kondratowicze, Kosin, Kudrewszczyzna, Lada, Lubunszczyzna, Łohoysk, Łohy, Łosowszczyzna, Maczuzycze, Manczaki, Michałow, Mieduchow, Niwki, Ostroszyce, Parchow, Plisa, Ponizow, Przylepy, Secewicze, Sereiewszczyzna, Siliszcze, Sławohuszcz, Smolewicze, Starzynki, Szereiewszczyzna, Wiśnin, Zabłocie, Zaozierze, Zykow

Marków

Bienica, Chatucicze, Hajowce, Harbacze, Hory, Hotkiewicze, Jakowicze, Konnowicze, Markow, Nielitki, Olsieie, Ponizie, Prudy, Recki, Siekuny, Siwica, Skowrodki, Tałuie, Turzec, Wiażycze, Zapalaki, Zaskiewicze

Radoszkowicze

Bachatowka, Bachmatowka, Bakszty, Biesiady, Bucewicze, Bućki, Buytow, Chocianowszczyzna, Czaykowszczyzna, Daszki, Dexniany, Dołborow, Dołhorow, Dworzyszcze, Grudziwszczyzna, Hłuszany, Hryczeniata, Hrynie, Huta, Jurowlany, Kamieniec, Kamki, Koleśnikow, Kosacze, Koziekow, Lisce, Łowcewicze, Maćki, Manuyły, Masłowicze, Migowka, Mirowszczyzna, Nowydwor, Ołowacze, Pieciule, Pietkiewicze, Powiazyn, Putniki, Puytow, Radoszkowice, Rekucewicze, Sknarowicze, Syczewicze, Szczerbiny, Szczodrowszczyzna, Szczok, Szerszuny, Tanielow, Trusewicze, Wazgiły, Weremieyki, Wiazyn, Wieprzata, Włoki, Wołoćki, Woysnarowszczyzna, Woytele, Zaborze, Zalesie, Zuki

Zasław

Borzdynka, Bouble, Deynarowicze, Dzieżki, Horoszki, Kryczki, Krzywa wieś, Łasarowicze, Łomszyn, Maćki, Ptych, Siembow, Szubniki, Taraszow, Tarusow, Zacharycze, Załyczyn, Zasław, Zborowicze

Ziembin

Brod, Budzienicze, Chelmowka, Czmielewicze, Hancewicze, Korsakowicze, Mściż, Otrub, Szkuplin, Zacień, Zamość, Ziembin

Bobrujsk deanery

Parishes and towns belonging to the Bobrujsk deanery:

Babicze

Białonowicze, Bobryk, Bryniew, Chwastowicze, Czeluszczewicze, Doroszewicze, Hrabow, Komorowicze, Kopatkiewicze, Kopciewicze, Laskowicze, Lelczyce, Łuczyce, Nowosiołki, Petrykow, Rudnia, Smedyn, Uborć

Berezyna

Berezyna, Kałużyce, Kapłance, Klubcze, Kropiwna, Łohy, Zieremiec

Bobrujsk

Bacewicze, Baranowicze, Bielcz, Bircza, Bobroysk, Bortniki, Charłapowicze, Chołuy, Ciehinicze, Doboszna, Durynicze, Dworzec, Dziemianowszczyzna, Filipkowicze, Hołynka, Horbaczewicze, Hrauka, Jasny las, Kamienicze, Kisielewicze, Krasny brzeg, Lady, Lubonicze, Łapicze, Michalew, Nadzieykowicze, Niesieta, Ochocicze, Omelna, Osow, Paniuszkiewicze, Piotrowicze, Popowce, Rynia, Słoboda Kazimierzowska, Stepy, Turki, Wiaz, Wiazownica, Zarnowki, Zylicze

Bohuszewicze

Anuta, Bohuszewicze, Boratycze, Hanuta, Horki, Ihumen, Jurewicze, Lady

Cimkowicze

Buczacin, Bystrzyca, Cimkowicze, Ilewicze, Januszki, Jodczyce, Kijowicze, Łozowicze, Molerany, Nowosiołki, Puzow, Radkow, Raiowka, Rudna, Sawicze, Siemieżow, Skiepiowo, Suchowczyce, Urwiec

Hłusk

Dorohy, Dworzec, Hłusk, Hłusza, Horodek, Iwanoszczewicze, Kolczyce, Korytno, Kosarzyce, Kościeysk, Krynki, ŁaskowiczeStawkowicze, Minkowicze, Porzecze, Rudobielka, Wolnica

Homel

Bordysz, Chalcz, Czeczersk, Homel, Łoiow, Małynicze, Niemkowicze, Nowosiołki, Szerścin

Karpiłówka

Cerkowie, Ciercież, Deniskowicze, Horwol, Karpiłowka, Kozłowicze, Łubań, Łuki, Plusowicze, Pobołow, Rohaczew, Rohin, Rudnia, Sianożętki, Słobodki, Stręki, Strzałkowszczyzna, Strzeszyn, Swięte, Szaciłki, Wierzbiczow, Wirnia, Wysokie, Zabłocie, Złobin

Kopyl

Adamowicze, Anoszki, Bobrownia, Ciżewicze, Doktorowicze, Dorohowicze, Duszew, Hrozow, Hrozowek, Kiela, Kobylczyce, Kocielniki, Kokorycze, Kopce, Kopyl, Kożuszki, Krzywesioło, Lewcze, Ludziny, Maza, Mozole, Niskowicze, Piaseczno, Pocieyki, Puciaty, Resnowszczyzna, Romanow, Rymie, Rymosze, Rżawka, Siowruki, Skabin, Słobodka, Stanki, Stary Kopyl, Starzyck, Swinka, Szostaki, Tatarowszczyzna, Ugły, Wieleszyn, Woszkaty, Zaścianki, Zawołki

Mozyrz

Azarycze, Bokow wielki, Boryskowicze, Chomiczki, Dobryń, Domanowicze, Dudzicze, Horbowicze, Hrabie, Jakimowicze, Jasienszczyzna, Jelsk, Joutuszkiewicze, Jurewicze, Kalenkowicze, Kaplicze, Koczyszcze, Korzenie, Koszyce, Kościukowicze, Krotow, Kustownica, Lesznia, Litwinowicze, Michałki, Michnowicze, Mieleszkowicze, Mirki, Mosiciowka, Mozyr, Narowla, Nastole, Niestaniszki, Oleksicze, Oycuciewicze, Peretrutowicze, Pienki, Prudek, Remezy, Saniuki, Sedelniki, Siekierycze, Skryhołow, Słoboda wielka, Strzelsk, Suchowicze, Szyicze, Werbkowicze, Wiazek, Wodowicze, Worszyce, Zahal, Zahorzany, Zamoście, Zimowiszcze wielkie y małe

Rzeczyca

Berezowka, Chełmecz, Czobołowicze, Demechi, Hłybowo, Horywody, Hościwil, Lewosze, Rzeczyca, Swiridowicze, Zaspa

Słuck

Amhowicze, Bałotycze, Basłowcy, Bednarze, Beświerszkowicze, Bielewicze, Bielica, Biereźniki, Bodzicze, Bohczyce, Borki małe y wielkie, Branczyce, Bykow wielki y mały, Carowce, Ciesow, Cimoszewicze, Cupiele, Czabusy, Czaplice, Czarniewo, Czayczyce, Dasznow, Domanowicze, Drazna, Dziekowicze, Godansie, Gracewicze, Hledka, Horki, Hrabow, Hresk, Iserna, Ispaskie, Iwansowicze, Jaczew, Jahowicze, Jazyn, Jelno, Jeremicze, Jeusiewicze, Jwanki, Klepczany, Kościesze, Kowali, Kowierżyce, Kozłowicze, Kruki, Kuźmicze, Kwasienicze, Ledno, Lenin, Lewki, Łozuki, Łuczniki, Marszczynowicze, Maszczyce, Matysiewicze, Mochorty, Niesiewicze, Nowodworcy, Nowy Dwor, Ogrodniki, Osow, Pasieka, Piatnicy, Pieklice, Pisarzewicze, Płaslek, Pohost, Połuchościewicze, Pruski, Prusy, Pukow, Pustynia, Radzkiewicze, Roh, Rusaki, Sadowicze, Sałon, Sciepkow, Sielce, Sieliszcze, Sienikow, Siennica, Skowyszyn, Sliwa mała y wielka, Słuck, Starczyce, Starosiele, Sukaczewo, Tonieżycze, Truchonowicze, Ubibaki, Urzecz, Wasilinki, Wieysica, Wisiewicze, Zalatycze, Zamość, Zbliwicze, Zycin

Żurowicze

Bachań, Bołotnia, Bousk, Chiżow, Chlewno, Chłusy, Choczynka, Cyczmań, Dzierbicze, Hołowacze, Iskań, Korma, Kulszyce, Łozow, Łużek, Miarkołowicze, Nowosiołki, Rekta, Rohiń, Rosochy, Rudnia, Strokaczow, Wołosewicze, Zadubie, Zurowicze

Augustów deanery

Parishes and towns belonging to the Augustów deanery:

Augustów

Augustow, Bernadki, Borsuki, Czarnucha, Kolnica mała, Kolnica wielka, Ruda Komasowka, Ruda Sajenko, Ruda Strękowizna, Ruda Ściebra, Rurowka, Swiderek, Uścianki, Zarnowo

Bargłów

Bargłowka, Borsuki, Brzozowka, Choyny sive Rostanki, Dręstwo, Gurskie, Jeziorki, Kamionka, Krosiowka, Lipowka, Lipowo, Neta ubi Capella, Orzechowka, Piekutowo, Rutki, Tajenko cum aula, Tayno, Wolka, Wozna wieś

Dobrzyniewo

Borowiki, Borsukowka, Dobrzyniew, Dobrzyniewo wielkie, Gnita, Jaworowka, Jurowce, Kobuzie, Kopisko, Krasne, Krynice, Kulikowka, Lence, Nowosiołki, Ombrubniki, Pogorzałki, Rybaki, Rybnik, Szasijowka, Szciły

Dolistowo

Dolistowo, Dzięciołow, Garbicze, Jadeszki, Jasienowo, Jaświłki, Jatwiez wielka i mała, Kisłe, Kopytkow, Mikiciany, Młynarze, Mociesze, Moniuszki, Polkowo, Radzie, Smogorowka, Stoznowa, Wrocenie, Zabiele

Goniądz

Białosuknie, Ciesze, Downary, Dziszki, Goniądz, Hołdaki, Hornostaje, Jaśki, Klewianka, Koleśniki, Kosiorki, Kościelne, Kramkowka mała i wielka, Krzeczkowo, Łupiechy, Mońki, Oliszki, Owieczki, Piwowary, Potoczyzna, Pyzy, Romieyki, Rutkowskie wielkie i małe, Rymaki, Sobieski, Szaciły, Szafranki, Świerzbienie, Woytostwo, Zblutowo, Zyburty

Jasionówka

Chobotki, Grabowka, Jasionowka, Kamianka, Krzywa, Olszanka, Pawelce, Słomianka

Rajgród

Barszcze, Bukowo, Chmiele, Ciszewo, Czarna wieś, Danowo, Judziki, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosowka, Krosiewo, Kukowo, Kuligi, Łabętnik, Łazarze, Miecze, Pienczykowo, Pomiany, Popowo, Przestrzele, Radziejowo, Raygrod, Reszki, Rumieyki, Rybczyzna, Rydzewo, Skrockie, Szolistowka, Szolistowo, Szrobki, Szymany, Toczyłowo, Turczynowo, Tworki, Wolka, Zawady in Prussia

Trzcianne

Bayki, Boguszki, Bohuszewo, Czokołdy, Dzienkonie, Haynowo, Koładzieże, Konopczyno, Krynice, Kuczyno-bogdance, Kulesze, Lewonie, Magnuszy, Masie, Meyły, Milewo, Moniuszki, Mroczki, Niewiarowo, item Zalesie, Nowa wieś, Nowosiołki, Pizanki, Poświątne, Przytulanka, Romieyki, Rusaki, Stara wieś, Szorce, Trzciana, Wilamowskie, Wiszowate, Wojskie, Zalesie, Znoski, Zubole, Zucielec

Knyszyn deanery

Parishes and towns belonging to the Knyszyn deanery:

Białystok

Bagnowka, Białystok, Boiary, Doylidy, Korakule, Krywlany, Nowodworce, Paceliszki, Pieczarki, Skorupy, Solniki, Sowlany, Starosielce, Usowicze, Wolmonty, Zaścianki, Zawady

Chodorówka

Chmielowka, Chodorowka, Ciemne, Cieśniska, Cimowo, Czerwonka, Drya, Dubasinszczyzna, Dwugły, Grodzisk, Gurbicze, Haładolina, Hrymiaczki, Jadeszki, Jagłowo, Jawdynszczyzna, Jelenia gora, Karwowścianka, Kiersnowka, Kopciowka, Krasne, Lasaniki, Morgi, Ohoroszki, Okop, Olszanka, Ostrowek, Pałamina, Pięciowłoki, Piętak, Pokosna, Ruda, Suchodolina, Suchogura, Suchowola, Szczuki, Trzyrzecz, Węgielnica, Zgirszczyzna

Choroszcz

Bacieszki, Barszczewo, Choroszcza, Dzikie, Fasty, Kościuki, Krupniki, Łyski, Nowosiołki, Porosły, Rogowko, Rogowo, Topilec, Zaczerlany, Zastawie

Juchnowiec

Bronczany, Ciekuny, Czerewki, Juchnowiec, Juchnowiec Wielki, Juchnowszczyzna, Klewinowo, Koyrany, Kozany, Lewickie, Lubey, Niewodnica, Ogrodniki, Romeyki, Wolka, Worosołowszczyzna, Zaiączki, Złotniki

Kalinówka

Bagno, Bohuszewo, Dutki, Guzy, Jaska, Kalinowka, Kalinowka Krolewska, Karpiowizna, Kropiwnica, Milewskie, Sikory, Starowola, Szpakowo, Waśki

Knyszyn

Boguszew, Chraboły, Czechowizna, Długołęka, Gora, Grądy, Jaskra, Knyszyn, Knyszyn aula, Krypno, Pęskie, Rekle, Ruda, Wodziłowka, Zastocze

Korycin

Aulakowsczyzna, Białystoczek, Brzozowka, Czarnystok, Długi ług, Dobrzyniowka, Dzięciołowka, Gurszczyzna, Korycin, Krassowka, Kruhowszczyzna, Kumiała, Kuybiedy, Młynarze, Ostra gora, Perszczyzna, Popiołowka, Przegalisko, Rafałowka, Romaszkowka, Siemionowka, Skindzierz, Sokolanka, Sołtanka, Szaciłowka, Woytachy, Wyłudki, Wyłudy, Zakale, Zastocze, Zimozielona nowinka, Żabrodzie

Niewodnica

Barszczowka, Czaplino, Horodniany, Ihgantki, Klepacze, Koplany, Markowszczyzna, Mince, Niecki, Niewodnica, Niewodnica Koryckich, Tołcze, Trypucie, Zalesiany

Turośń

Chorkowszczyzna, Dobrowoda, Dołki, Iwanowka, Juraszki, Stoczek, Szeronosy, Szyszki, Turośń, Turośń dolna, Turośń Kościelna

Wasilków

Dąbrowki, Ogrodniki, Ratowiec, Studzianki, Wasilków

Zabłudów

Bobrowa, Dobrzyniewka, Halickie, Hermanowka, Hnieciuki, Hozna, Janowicze, Kamianka, Kołpaki, Kowalowce, Koźliki, Krynickie, Kucharowka, Kudrycze, Łubniki, Małynka, Miniewicze, Nowa wola, Nowosady, Olesicze, Olszanka, Ostrowki, Protasy, Pusynki, Rafałowka, Sieski, Sulniki, Tatarowce, Topolany, Trościanica, Wolka, Zabłudów, Zahruszany, Zasiki, Zayma, Zuki, Zul, Zwierki

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.