Uchwały podjęte na 1 Walnym Zebraniu Członków JZI

Uchwała nr 1/2018
o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2017

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 2/2018
o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2017

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, postanawiają:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:
• wstępu do sprawozdania
• bilansu
• rachunku zysków i strat
• informacji dodatkowej

§2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 7 503,76 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 3/2018
o udzieleniu absolutoriom dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego za rok 2017

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 4/2018
o zmianie statutu Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

§ 1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie:

Punkt Dotychczasowa treść Nowa treść
§10 pkt 1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która założy pisemną deklarację członkowską. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
§10 pkt 4 Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia wchodzącej w życie w dniu wpłacenia pierwszej składki przez wstępującego.
§11 pkt 2 Członkiem wspierającym zostaje się po założeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po założeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§18 pkt 1 ppkt 2c z powodu niepłacenia składek za okres roku po uprzednim upomnieniu z powodu niepłacenia składek za okres trzech miesięcy po uprzednim upomnieniu
§18 pkt 1 ppkt 2d na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia
§22 pkt 2 Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zebrania. Możliwe jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym. Walne Zebranie Członków zwołuje się z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej.
§22 pkt 5 ppkt 3 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§26 pkt 2 Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i skarbnika, spośród których Walne Zebranie Członków przydziela funkcję wybranym na prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Członków.
§26 pkt 3 Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
§29 pkt 1 Osobą uprawnioną do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wszelkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes samodzielnie. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
§29 pkt 1 Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.
§30 pkt 2 Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób. w tym przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków.
§35 pkt 3 Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia w banku, na koncie Stowarzyszenia w usłudze Paypal oraz w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 12 maja 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 5/2018
o zmianach w Zarządzie Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają:.

§1

Odwołać Zbigniewa Mierzejewskiego z funkcji wiceprezesa zarządu.

§2

Odwołać Urszulę Wojewnik z funkcji skarbnika i jednocześnie powołać ją na funkcję członka zarządu.

§3

Powołać Krzysztofa Arkadiusza Zięcinę na funkcję członka zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 6/2018
o zmianach w Komisji Rewizyjnej Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają:

§1

Odwołać Daniela Marcina Paczkowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§2

Powołać Marka Bartoszewicza na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§3

Odwołać Sabinę Filpkowską z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jednocześnie powołać ją na funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

§4

Odwołać Anetę Chilmon z funkcji sekretarza Komisji Rewizyjnej i jednocześnie powołać ją na funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 7/2018
o przyjęciu Krzysztofa Bronakowskiego na członka honorowego

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają:

§1

Przyjąć Krzysztofa Bronakowskiego na członka honorowego Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr 8/2018
o corocznym planie działań Stowarzyszenia

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 12 maja 2018 r. w Studzienicznej postanawiają:

§1

Zatwierdzić plan działań Stowarzyszenia na kolejny rok ważny do kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§2

Zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia do inicjowania dyskusji na kolejnych Walnych Członków Stowarzyszenia zatwierdzania planu działań na kolejne lata na każdym corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§3

Zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia do publikacji aktualnego planu działań Stowarzyszenia do w sposób ogólnie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.