Logo JZI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2020

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów – wolontariuszy, indeksujących księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:

Prezes zarządu: Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek zarządu: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Marek Bartoszewicz
Członek: Aneta Chilmon
Członek: Sabina Filipkowska

NIP: 8461664363
REGON: 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2020 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 30 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2020 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. W lutym 2020 roku oddaliśmy do druku wspomnienia Stanisława Złotkowskiego pt. “Jeszcze się spotkamy”. 4 marca 2020 roku w Domu Kultury w raczkach wspólnie z “Raczkowskimi Archiwaliami” zorganizowaliśmy promocję tej książki, na której obecny był również autor. Promocja odbyła się w ramach XIX spotkania popularnonaukowego “W dolinie Kultur Dawnych.
 2. Planowany w maju 2020 roku zjazd JZI nie odbył się z powodu pandemii. Nie doszły również do skutku planowane na 5 maja III Dni Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku, organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury, na które mieliśmy zaproszenie.
 3. 14 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie SILB i JZI w “Dworku na końcu świata” w Kopytkowie w Adama Raczkowskiego (Rumcajsa) Jednym z punktów spotkania był m.in. pokaz filmu autorstwa Piotra Godlewskiego pt. “Dworek na końcu świata” Film o historii BNP spotkał się z dużym zainteresowaniem, obecni byli m. in. wójt gminy Sztabin, redaktor naczelna NSzD itd. Omówiliśmy również dalszą współpracę z SILB.
 4. W czerwcu oddaliśmy do druku kolejny reprint “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z 1937 roku. Reprint powstał przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. O powodzeniu tej pozycji świadczy kilka dodruków.
 5. W lipcu 2020 roku sfotografowaliśmy 5 odnalezionych przypadkowo 5 ksiąg metrykalnych z Janówki. Zostały również powtórnie sfotografowane kilka ksiąg, z których zdjęcia były nieostre.
 6. W sierpniu 2020 roku zakończyliśmy tworzenie szlaku turystycznego “Śladami naszych przodków”. Zostało zamontowane 6 ostatnich tablic informacyjnych. Szlak tworzony został wspólnie z SILB. 23 sierpnia częścią szlaku odbył się II rajd rowerowy. Wspólnie z nami w rajdzie brał udział Wójt Gminy Sztabin, radni Gminy Sztabin i powiatu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, przedstawiciele Nadleśnictwa Klonowo oraz Koła Łowieckiego, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
 7. 30 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Sztabinie za zasługi w krzewieniu genealogii i historii regionu, zostaliśmy przez Wójta Gminy Sztabin uhonorowani statuetką-dyplomem.
 8. 13 września 2020 roku uczestniczyliśmy w organizowanym przez Dyskusyjny Klub Filmowy “Kinochłon” z Augustowa w pokazie filmu dokumentalnego “Symfonia fabryki Ursus”, w ramach przeglądu filmów dokumentalnych “Wszystko w temacie”.
 9. Planowany w październiku zjazd JZI nie odbył się z powodu pandemii, a zebranie walne JZI odbyło się online we wrześniu.
 10. Na początku grudnia 2020 roku oddaliśmy do druku kolejną książkę z serii ocalić od zapomnienia pt. „Pamiętnik z szuflady” autorstwa Raisy Jefimow.
 11. Praktycznie w całym roku 2020 zostały wykonane dodruki (niekiedy klkukrotne) części pozycji wydanych w wydawnictwie JZI.
 12. Przez cały rok, stowarzyszenie prowadziło opracowania w postaci indeksów z pozyskanych z różnych źródeł skanów ksiąg parafialnych.
 13. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku sprzedaliśmy łącznie 390 książek w 164 zamówieniach na sumę 10 179,70 zł. Nie jest to dobry wynik, bo działalność naszego sklepu internetowego przez klika miesięcy była zawieszona.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu Urszula Wojewnik
Członek zarządu Krzysztof Zięcina

Twardy Róg 08.09.2021

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.