Logo JZI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2023

Nazwa stowarzyszenia: Jaminy Indexing Team Association
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksujących księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:
Prezes zarządu: Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu: Urszula Wojewnik
Członek zarządu: Jarosław Tananis

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Aneta Cich
Członek: Justyna Stolarska
Członek: Sabina Filipkowska

NIP: 8461664363
REGON: 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2023 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 36 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2023 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. 28 stycznia 2023 roku, w sali widowiskowej APK miała miejsce promocja „Księgi Pamięci Żydów augustowskich”. Był również pokaz filmu „Księga niepamięci” w reżyserii  Patrycji Zięciny. Spotkanie prowadziła Urszula Zalewska, a specjalnymi gośćmi były: p. Magdalena Sommer, tłumaczka hebrajskojęzycznej części KPŻA, p. Monika Polit, która kierowała tłumaczeniem części KPŻA z języka jidysz. Ta część została przetłumaczona przez grupę studentów historii i kultury Żydów z Wydziału Historii UW i p. Patrycja Zięcina, która wyreżyserowała i zrealizowała wyżej wymieniony film. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.
 2. W lutym 2023 roku oddaliśmy do druku wspomnienia Antoniego Patli „Notatnik z niełatwego życia”. Skany rękopisu otrzymanego z Biblioteki Kórnickej, zostały przepisane przez grupę 19 osób, większość tych osób nie należy do JZI. Również w lutym wydaliśmy wspomnienia Witolda Wołosewicza, przedwojennego dyrektora augustowskiego Seminarium Nauczycielskiego pt. „Moja szkoła”.
 3. W marcu 2023 roku wydaliśmy reprint, a właściwie nowe opracowanie przewodnika turystycznego z 1973 roku „Piękno ziemi suwalskiej” autorstwa Antoniego Patli. Przewodnik w nowej szacie graficznej i z oryginalnymi fotografiami z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
 4. 1 kwietnia 2023 roku w sali widowiskowej APK, miało miejsce spotkanie „O poszukiwaniu przodków inaczej”. Spotkanie przygotował Krzysztof Zięcina, a prowadzącą była Józefa Drozdowska. Jak zwykle duże zainteresowanie i pełna sala.
 5. W maju wydaliśmy pamiątkowy album,”Jamiński Zespół Indeksacyjny. Od 2011 po 2023 rok”
 6. W maju 2023 roku wydaliśmy tomik limeryków pod redakcją Józefy Drozdowskiej pt. „Herbat wielbicielka rodowodem z Jamin”
 7. W maju 2023 roku z inicjatywy Zbyszka Mierzejewskiego, rozpoczęliśmy akcję dotyczącą ratowania od całkowitej ruiny Dworku w Cisowie, dawnej rezydencji hr. Karol Brzostowskiego.
 8. W dniach 26-28 maja w „Leśnym Dworku” w Kryłatce miał miejsce  kolejny zjazd JZI. Wszyscy obecni otrzymali pamiątkowe albumy, a 27 maja odbyło się walne zebranie członków JZJ, na którym m.in. zostały wybrany nowy zarząd i komisja rewizyjna. Z zarządu odszedł Krzysztof Ziecina, na jego miejsce został wybrany Jarosław Tananis. Również komisja rewizyjna zmieniła skład, odszedł Marek Bartoszewicz, a jego miejsce zajęła Justyna Stolarska.
 9. 17 czerwca w Sztabinie i 24 w Suchowoli miała miejsce promocja wydanej przez JZI książki pt. „Eldorado nad Biebrzą – Zofia” autorstwa Marii Narel Challot
 10. 28 czerwca 2023 roku w Muzeum w Suwałkach odbyła się m. in. promocja książki Antoniego Patli „Notatnik z niełatwego życia”. Spotkanie prowadził Andrzej Matusiewicz. Organizatorzy spotkania „Trzy książki o Suwalszczyźnie” to Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Jamiński Zespół Indeksacyjny i Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
 11. W lipcu 2013 roku, wydaliśmy opracowanie pt. „Augustów, Suwałki, Sejny, Grodno. Miedzy trzema granicami. Felietony i doniesienia prasowe z lat 1919-1939”. Książkę opracował Ryszard Korąkiewicz, redakcja Urszula Zalewska i Krzysztof Ziecina.
 12. We wrześniu 2023 roku wydaliśmy książkę „O św. Wawrzyńcu”. Autorką tego opracowania jest Józefa Drozdowska. Również we wrześniu wydaliśmy książkę „Wspomnienia” autorstwa Leszka Rylskiego.
 13.  W październiku 2023 roku, wydaliśmy publikację pt. „Spis parafialny parafii różanostockiej sporządzony 1926 roku”. Autorem opracowania jest Tadeusz Ciszkowski.
 14. W dniach 17-19 listopada w „Galikowie” w Gorczycy miało miejsce jesienne spotkanie JZI. Drugiego dnia zjazdu mieliśmy wycieczkę na Litwę, organizatorką wycieczki była Aneta Cich.
 15. W listopadzie 2023 wydaliśmy książkę, zbiór wierszy  „Mój Augustów” autorstwa Bogusława Falickiego z ilustracjami Małgorzaty Zachorowskiej Falickiej.
 16. 2 grudnia 2023 roku w Kawiarni Muzeum Kresów w Sejnach odbyło się spotkanie „O poszukiwaniu przodków inaczej”. Spotkanie prowadził i przygotował Krzysztof Zięcina. Organizatorzy spotkania to: Muzeum Kresów w Sejnach i Jamiński Zespół Indeksacyjny.
 17. W grudniu 2023 roku oddaliśmy do druku reprint przewodnika z 1934 roku „Grodno i okolice, Jeziora Augustowskie, Suwalszczyzna”.
 18. Przez cały rok 2023 Stowarzyszenie JZI kontynuowało prace na indeksacją ksiąg parafialnych i pozyskiwało nowe zdjęcia i skany ksiąg metrykalnych. Justyna Stolarska zeskanowała zasoby  parafii Sejny.  Wyniki indeksacji są dostępne w wyszukiwarce „Geneo”.
 19. W 2023 roku do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy pochodzące z ok. 250 ksiąg i zbiorów dokumentów zindeksowanych przez wolontariuszy - członków JZI i sympatyków. Poza tym wiele ksiąg zostało rozszerzonych do szczegółowego formatu JZI.
 20. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku sprzedaliśmy poprzez sklep internetowy 1042 książek w 284 zamówieniach na sumę 41 725 zł. Oprócz tego nasze książki sprzedawane były na Allegro, w Miejskim Domu Kultury w Augustowie i w Informacji Turystycznej w Suwałkach.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny
Prezes Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu Urszula Wojewnik
Członek zarządu Jarosław Tananis

Twardy Róg, 7 maja 2024

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.