Logo JZI

Uchwały podjęte na 4. Walnym Zebraniu Członków JZI

Uchwała nr 1/2021 z dnia 16.09.2021 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny za rok 2020 (01.01.2020-31.12.2020)

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, postanawia:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2020 – składające się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej

§2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 9.486,11 zł przeznaczyć  na zwiększenie funduszu statutowego.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2/2021 z dnia 16.09.2021 r

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2020

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr 3/2021 z dnia 16.09.2021 r

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.