Kościół w Lipsku

Lipsk

Roman Catholic parish (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1781-1798,1818-1822,1825, 1832 (residual indexes), 1838-1845 (updated: 6 March 2018)
  • Marriages: 1846-1867 (updated: 16 October 2018)
Greek Catholic parish (Access via Geneo search engine):
  • Births: 1832, 1836, 1838, 1848 (updated: 4 October 2018)
  • Marriages: 1832, 1836, 1838, 1848 (updated: 4 October 2018)
  • Deaths: 1832, 1836, 1838, 1848 (updated: 4 October 2018)
Non-vital records (Access via direct link):
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1781-1798Parish101
1818Parish102
1819AP Augustów103
1820Parish104
1821Parish105
1822Parish106
1825Parish107
1832Parish108fragment of a book with an unknown date range
1838-1845Parish109
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1846-1867Parish201Diary
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1832ParishD01Duplicate
1836AP AugustówD02Duplicate
1838ParishD03Duplicate
1848In private handsD04Duplicate
AP NoDatesWhereSignatureFS NoJZI NoIndexesRemarks
1680Parish501Census of Lipsk
1786AP Wilno502Inventory of the Lipsk Key
1907Parish503Declarations of the inhabitants of the village of Bartniki about belonging to the Teolin or Lipsk parish

Indeksy wg formatu JZIIndexes according to JZI format

Indeksy według formatu genetekiIndexes according to geneteka format

Brak indeksówNo indexes

Nie podlegające indeksacjiNot indexable

Lipsk, os. miejska, przedtem mko nad rz. Biebrzą, pow. augustowski, gm. Petropawłosk, par. Lipsk. Leży na samej granicy od gub. grodzieńskiej, otoczony z 3-ch stron, prócz płn. wschodu, rozległemi błotami Biebrzy. Odl. 42 w. od Augustowa, 63 w. od Suwałk, o 275 w. od Warszawy, leży przy trakcie z Augustowa do Grodna. Posiada kościół par. murowany, cerkiew prawosł., st. poczt. W 1827 r. było to msto rząd., miało 253 dm. i 1483 mk.; w 1861 r. 253 dm. i 1716 mk. (w tej liczbie 357 rus. i 366 żyd.); obecnie ma 221 dm., 1466 mk. Domysły o starożytnej przeszłości L., oparte na pieczęci miejskiej z datą jakoby 1006 r., którą miał widzieć Połujański w magistracie miejskim (ob. Wędrówki po gub. August., str. 31), nie mają żadnej podstawy i nie zasługują na poważne zbijanie. Powstało na obszarze uroczyska zw. „Żabicie“ od „Rzabicie“, nad rz. Biebrzą, w wojew. trockiem, pow. grodzieńskim. Przywilej z r. 1549, pozwala Adamowi Chreptowiczowi, podkom. nowogrodzkiemu i Annie Komajewskiej – małżonkom – na uroczysku tem założyć miasto i nazwać od lipowego mostu prowadzącego przez błota — „Lipskiem“. (Akta grod. ziem. sądu XVII, str. 163—4). Stefan Batory, starając się o podniesienie handlu i przemysłu śród mało zaludnionych puszcz nadbiebrzańskich, zamierzył utworzyć nad spławną Biebrzą port handlowy i na ten cel wybrał Lipsk, któremu w 1580 r. nadał prawo miejskie magdeburskie i za herb łódź z żaglem (Akt. Głów. Litew. Trybunału XIII, str. 38).. Polecił on wznieść ratusz, wystawić kramy, śpichrze i składy nad Biebrzą, dom gościnny dla kupców, łaźnię publiczną, browar. Dla zaopatrzenia osady w materyał budowlany nadał jej w 1583 r. kut puszczy pierstańskiej, na milę szeroki i długi. Założył tu jednocześnie parafią i wystawił kościół drewniany 1582 r. Zygmunt III na uposażenie plebana wyznaczył 6 włók lasu z leśnic. nowodworskiego ekonomii grodzieńskiej. Dawne przywileje spłonęły w 1737 r. a na to miejsce August III wydał w 1754 r. nowy potwierdzający takowe. Nadzieje Batorego nie ziściły się i L. pozostał dotąd biedną mieściną. W 1876 r. wzniesiono tu nową cerkiew prawosł., na miejsce dawnej po-unickiej parafialnej. Dobrami L. władali najpierw Chreptowicze i Kiszkowie, potem Radziwiłłowie z Birż.

Present

Lipsk is a city located in the province Podlasie, in the Augustów poviat, between the Biebrza Marshes and the Augustów Forest. It has over 2,400 inhabitants and is the seat of the Lipsk rural and urban commune. In the rural areas of the commune, the inhabitants mainly deal with agriculture: cattle breeding, potato cultivation, cereals and strawberries. The proximity of the Biebrza National Park makes the city a base for kayaking on the Biebrza River and agritourism. The Museum of Lipsk Easter Eggs and Traditions also operates here.

In Lipsk there is a parish church of the Mother of God of Angels, subject to the diocese of Ełk since 1992. The church was built in the neo-Gothic style, on a cross plan. Three altars were built in the church: the main altar for the figure of Our Lady of the Angels, and the side altars dedicated to Sacred Heart of Jesus and Our Lady of the Basilica. The parish currently includes the cities of: Lipsk, Nowy Lipsk, Kolonie Lipsk, Krasne, Podwołkuszne, Jasionowo, Rubcowo, Wyżarne, Żabickie, Skieblewo, Skieblewo Kolonie, Kurianka Wieś, Kurianka Kolonie, Dulkowszczyzna, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Rogożynek. Lipsk has been the seat of the Lipsk deanery, the Ełk diocese since 2002. The deanery consists of the parishes: Jaminy, Krasnybór, Lipsk, Mikaszówka, Rygałówka and Sztabin. The following people come from the Lipsk parish:

Blessed Marianna BIERNACKA

Born and baptized in 1888 in Lipsk, near Augustów. She was arrested on July 1, 1943; she died a martyr's death on July 13, 1943 in Naumowicze near Grodno, giving her life for her daughter-in-law who was in a blessed state; Beatified on June 13, 1999 by the Holy Father John Paul II. Blessed Marianna Biernacka is honored especially in Lipsk as the patron of mothers-in-law.

Blessed S. Sergia Julia RAPIEJ CSFN

From the Congregation of the Nazareth Sisters. Born on August 18, 1900 in the village of Rogożyn (Lipsk parish). She joined the order on December 25, 1922.
She died a martyr's death on August 1, 1943 in Nowogródek; Beatified on March 5, 2000 by the Holy Father John Paul II.[1]

Historical view

The Roman Catholic in Lipsk was founded by King Stefan Batory in 1582 and incorporated into the Grodno deanery in the Diocese of Vilnius. A wooden church was built in the city from the King's foundation. Twice the fire destroyed the Lipsk churches (1737 and 1857). A chapel was built after the fire.[2] According to Wiśniewski, along with the Catholic parish, "probably a church and Greek parish were founded in Lipsk at the same time."[3] In the 17th century, Jews from nearby Nowy Dwór arrived in Lipsk due to the privileges granted by King Władysław IV in 1643. Jews from Lipsk receive, among others, the right to erect a synagogue, own stalls and slaughterhouses, manufacture and sell alcoholic beverages. The 17th and 18th centuries was a time of crisis related to war conflicts. Since 1795 Lipsk was located in the Prussian partition - the province of New East Prussia (Neuostpreussen), the Białystok department. In 1807 it became a part of the Duchy of Warsaw, and then in 1815 the Kingdom of Poland. The parish was under the Grodno deanery, Vilnius diocese until 1795. In 1799 it was assigned to the Wigry diocese, the Augustów deanery, and then from 1818 it belonged to the Augustów (Sejny) diocese.[4] W latach 1925 do 1992 parafia w Lipsku znajdowała się w diecezji łomżyńskiej.

According to the Universal Encyclopedia published in 1864, "Lipsk is a poor town, has a total population of 1,729 heads, among these 1355 Christians, 374 Orthodox Jews, living from agriculture. Wooden houses 257, the Catholic parish church burnt down in 1857, now to be rebuilt, Greek-Uniate wooden church, Jewish synagogue, fire shed, all insured for the sum of silver rubles 29 740. Magistrate, post office, two elementary schools, Catholic and Uniate. The fairs are held 4 times a year. In the past, quite a lot of trade was done here with tar, which fabrication has now decreased and almost ceased."[5]

Up to 1875, a Greek Catholic church, a Roman Catholic church and a Jewish synagogue operated in Lipsk. This is gradually changing after the January Uprising as a result of numerous repressions. May 31, 1870 the city is deprived of municipal rights and together with part of the Kurianka municipality forms the municipality of Petropavlovsk.[6] 2 marca 1875 ukazem carskim unitów włączono do cerkwi prawosławnej.[7] Then Tsar Alexander II ordered the closure of the Roman Catholic church and on January 23, 1876 the parish in Lipsk was liquidated and the believers were joined to the parishes of Krasnybór, Studzieniczna and Teolin.[4] "For 30 years, the inhabitants of Lipsk and the surrounding area (villages: Borsuki, Krasne, Kurianka, Ostrów, Podwołkuszne, Rohożynek, Skieblewo and Wyżarne) used the pastoral service in the Krasnybór parish. In June 1905, Tsar Nicholas II declared Edict of Tolerance and an amnesty for religious beliefs. In 1906, the parish was resumed and the church was built. Fr. Stanisław Zalewski came and construction of the church began. In March 1911, Fr. Piotr Kotlewski became the rector of the Lipsk parish. and he completed the construction of the church. On August 2, 1914, the temple was consecrated, and the main patron was the Virgin Mary of the Angels."[2]

[1] http: //diecezjaelk. pl/diecezja/

[2] http://diecezjaelk.pl/lipsk-parafia-p-w-matki-bozej-anielskiej/

[3] Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku, w Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967, s. 152

[4] Czartoszewski J., Historia duszpasterstwa katolickiego w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku nad Biebrzą w latach 1914-1997, Studia Ełckie 16 (2014) nr 2

[5] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=283260 Encyklopedyja Powszechna, 1864, Warszawa, T. 17, s. 117

[6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk_(powiat_augustowski)

[7] Uniat - followers of the Greek Catholic Church in Poland, which was formed as a result of the union of a part of the Orthodox Church with the Catholic Church (Brest Union 1596): they preserved the liturgy in the Church Slavonic language. Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Bogdan Snoch, W-wa 1992

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.