Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2017

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksująch księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:

Prezes: Ryszard Korąkiewicz
Wiceprezes: Zbigniew Mierzejewski
Skarbnik: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:

Członkowie: Daniel Paczkowski
Aneta Cich
Sabina Filipkowska

NIP 8461664363
REGON 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2017 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 16 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2017 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” w Jaminach.
 2. Opracowanie i wydanie drugiego tomu indeksów akt metrykalnych parafii Jaminy, z rysem historycznym tejże parafii: „Jaminy. Śluby. Tom II”, z serii „Nadbiebrzańskie parafie”. Promocja książki odbyła się jeszcze przed zarejestrowaniem stowarzyszenia, w dniu 19 maja 2017 roku, w sali OSP w Jaminach. Promocja książki, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “Biebrza” spotkała się z dużym zainteresowanie. Wśród zaproszonych gości był m. in. Starosta Augustowski, a zarazem znany historyk, autor wielu książek i artykułów o historii regionu, Pan Jarosław Szlaszyński, Wójt gminy Sztabin, Pan Tadeusz Drągiewicz, jamińscy księża, proboszcz Krzysztof Bronakowski, ks. prałat Edward Cwalina, i mieszkańcy Jamin i okolicznych miejscowości. W trakcie promocji, stowarzyszenie przekazało książkę do parafialnej biblioteki, w ręce ks. Krzysztofa Bronakowskiego. Zainteresowani mogli zakupić tą pozycję po promocyjnych cenach. Na spotkaniu, przedstawiliśmy cel i zasady naszej pracy, w formie prezentacji multimedialnej, którą prowadzili Krzysztof Zięcina i Zbyszek Mierzejewski. Zgromadzona licznie publiczność, obejrzała również pokaz starych zdjęć, w postaci filmu, autorstwa Ryszarda Korąkiewicza. Pierwszy nakład książki wynosił 140 egz. Ze względu na duże zainteresowanie, zamówione zostały dodruki: 24 egz. na początku czerwca, i po 7 egz. w sierpniu i listopadzie 2017 roku. Nakład książki w wyżej wymienionym roku wyniósł 178 egz. Skład i projekt okładki do książki wykonał Krzysztof Zięcina, rys historyczny i opracowanie graficzne tekstu, Ryszard Korąkiewicz, korektę i uwagi merytoryczne Jamiński Zespół Indeksacyjny.
 3. Ze względu na duże zainteresowanie, w 2017 roku wykonane zostały dodruki pierwszego tomu „Jaminy. Urodzenia” w ilości 101 egz. w miesiącach, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu i listopadzie. Rys historyczny Zbigniew Mierzejewski i Ryszard Korąkiewicz, skład i projekt okładki Krzysztof Zięcina, korekta i współpraca Jamiński Zespół Indeksacyjny.
 4. Przez cały rok, stowarzyszenie prowadziło opracowania w postaci indeksów, z pozyskanych materiałów z następujących parafii:
  1. Parafia Studzieniczna, ze zdjęć wykonanych w Archiwum Parafialnym w Studzienicznej, oraz z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
  2. Parafia Augustów, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Augustowie, w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, oraz z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
  3. Parafia Raczki, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Augustowie.
  4. Parafia Janówka, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Janówce i z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
  5. Parafia Żyliny, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Żylinach.

  Zdjęcia z ksiąg metrykalnych wykonali Tomasz Chilicki, Ryszard Korąkiewicz, Krzysztof Zięcina i Wiktor Maciejewski. W listopadzie wykonaliśmy również zdjęcia z odnalezionej księgi ślubów 1837-1845 z Augustowa.

 5. W czerwcu stowarzyszenie rozpoczęło prace nad nową serią wydawniczą „Ocalić od zapomnienia”. Są to nigdy nie publikowane, lub publikowane fragmentarycznie w różnych czasopismach lub internecie, wspomnienia osób, oraz inne opracowania związane tematycznie z regionem. Pierwsza pozycja, autorstwa Piotra Chilickiego z Jamin, „Wojna w mojej pamięci” wyszła na początku lipca 2017 roku w ilości 100 egz, dodruk w listopadzie w ilości 45 egz.
  Tekst opracował Tadeusz Chilicki, opracowanie graficzne i przypisy Ryszard Korąkiewicz, a skład i projekt okładki wykonał Krzysztof Zięcina.
 6. W ramach współpracy z SILB, stowarzyszenie wykonało projekt tablicy informacyjnej z mapą cmentarza, z zaznaczonymi na niej zabytkowymi nagrobkami i kapliczkami, oraz historią parafii, wzbogaconą o archiwalne zdjęcia. Projekt autorstwa Ryszarda Korąkiewicza.
 7. 6 sierpnia odbył się festyn „Śladami naszych przodków” w Jaminach, zorganizowany przez SILB. Na festynie odsłonięto tablicę informacyjną naszego autorstwa, na stoiskach można było kupić nasza książkę „Wojna w mojej pamięci”. Część dochodu ze sprzedaży przeznaczyliśmy na ratowanie zabytków na terenie parafii Jaminy. Przekazaliśmy również na licytację komplet książek „Jaminy”
 8. W sierpniu powstała nasza strona internetowa jzi.org.pl, a w listopadzie rozbudowana wyszukiwarka genealogiczna „Geneo”. Ułatwiło to pracę wielu genealogom, mającym korzenie w tym regionie.
 9. W dniach 8-10 września, nasi przedstawiciele. Zbyszek Mierzejewski i Daniel Paczkowski, uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu. Wystąpili tam z prezentacją, opisującą pracę naszego stowarzyszenia, nasze osiągnięcia i cele.
 10. W dniach 20-22 października, odbyło sie kolejne spotkanie stowarzyszenia w kwaterze agroturystycznej „Janewiczówka” w Sosnowie. Na spotkaniu omówiliśmy naszą dotychczasowa działalność i plany na przyszłość.
 11. 21 października z inicjatywy GOK Raczki, gościliśmy na spotkaniu popularnonaukowym “W Dolinie Kultur Dawnych”, pt. “Spotkanie z genealogią regionu”. Prezentację multimedialną, pokazującą naszą pracę, prowadzili, Krzysztof Zięcina i Zbigniew Mierzejewski. Spotkanie spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i zapoczątkowało ściślejszą współpracę z GOK Raczki i „Raczkowskimi Archiwaliami” , prowadzonymi przez Marcina Halickiego.
 12. W listopadzie opracowaliśmy tekst kolejnej książki z serii „Ocalić od zapomnienia”. Tym razem był to zbiór wspomnień osób wywiezionych na Syberię i roboty przymusowe w Niemczech, zebrany i opracowany przez Krystynę Gudel Z Suchowoli. Książka wyszła drukiem w grudniu, opracował graficznie i wzbogacił w przypisy Ryszard Korąkiewicz, a projekt okładki i skład wykonał Krzysztof Zięcina. Pierwszy nakład książki wyniósł 100 egz.
 13. Sabina Filipkowska jest w trakcie pisania rysu historycznego, do opracowania indeksów parafii Lipsk n. Biebrzą.
 14. Nasze książki są przekazywane nieodpłatnie do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Książnicy Podlaskiej, oraz do Archiwum Państwowego w Suwałkach. Dzięki Jay Orbikowi trafiły także do biblioteki polonijnej w USA.
 15. Ze wszystkich spotkań i promocji, wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa i filmowa, autorstwa Piotra Godlewskiego i Tomka Chilickiego.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes Ryszard Korąkiewicz
Wiceprezes Zbigniew Mierzejewski
Skarbnik Urszula Wojewnik

Twardy Róg, 18.04.2018

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.