Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2018

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksująch księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:

Prezes: Ryszard Korąkiewicz
Członek Zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek Zarządu: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Marek Bartoszewicz
Członek: Aneta Chilmon
Członek: Sabina Filipkowska

NIP 8461664363
REGON 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2018 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 23 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2018 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. W dniu 8 stycznia 2018 r. stowarzyszenie brało udział w promocji książki Krystyny Gudel „Historie pazurem wojny kreślone” w Suchowoli. Książka została opracowana i wydana przez wydawnictwo stowarzyszenia.
 2. W lutym 2018 r. zostały wykonane zdjęcia z ksiąg metrykalnych parafii Jaminy i Krasnybór w Archiwum Państwowym w Suwałkach.
 3. W marcu 2018 roku stowarzyszenie wydało książkę Józefy Drozdowskiej „Opowieści z domu pod topolą”. Promocję książki zorganizowały Augustowskie Placówki Kultury, która odbyła się 8 kwietnia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie. Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem w związku z tym kilkakrotnie była dodrukowywana.
 4. Począwszy od marca 2018 r. stowarzyszenie wydało serię Inwentarzy opracowanych przez Grzegorza Krupińskiego. Były to: „Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1765”, „Inwentarze Starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1789” i „Inwentarze Guberni Szczeberskiej”.
 5. W dniach 11-13 maja w Studzienicznej odbył się VII zjazd JZI. Na walnym zebraniu stowarzyszenia m.in. został zmieniony zarząd i skład komisji rewizyjnej w związku z rezygnacją dwóch członków zarządu i komisji rewizyjnej. Na spotkaniu zostały omówione plany dalszej działalności stowarzyszenia.
 6. W lipcu 2018 r. stowarzyszenie przygotowało i wydało książkę pt. “Tak zwyczajnie na śmierć” z nagrodzonymi pracami przesłanymi na Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”. Przedstawiciele JZI byli wśród zaproszonych gości na spotkaniu z autorami nagrodzonych prac, 13 lipca, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. Ojca Pio w Kuriance.
 7. W lipcu 2018 r. stowarzyszenie wydało pierwszy reprint XIX wiecznego wydawnictwa „Pacowie”. Promocja książki odbyła się na pikniku historycznym „Na pacowskich włościach” w Dowspudzie 12 sierpnia 2018 r.
 8. 16 października w Jaminach stowarzyszenie uczestniczyło w otwarciu nowego szlaku historyczno-przyrodniczego, tworzonego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”. Nasze stowarzyszenie przygotowało projekty tablic na szlak.
 9. W listopadzie 2018 r. stowarzyszenie wydało książkę „Spisy spowiadających się w parafii Poświętne 1786-1795”, opracowaną przez naszego członka Jakuba Dobrzyńskiego.
 10. Również w tym miesiącu stowarzyszenie zorganizowało coroczne jesienne spotkanie w kwaterze agroturystycznej „Janewiczówka” w Kopcu. Oprócz omówienia dalszej działalności, zespół zorganizował wycieczkę po projektowanym szlaku.
 11. W grudniu 2018 r. stowarzyszenie wydało książkę „Traktat o bimbrze” i czwartą pozycję z serii „Ocalić od zapomnienia” pt. „Wspomnienie z życia wsi wieku minionego”.
 12. Przez cały rok, stowarzyszenie prowadziło opracowania w postaci indeksów, z pozyskanych materiałów z następujących parafii:
 • Parafia Studzieniczna, ze zdjęć wykonanych w Archiwum Parafialnym w Studzienicznej, oraz z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
 • Parafia Augustów, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Augustowie, w Archiwum Diecezjalnym w Łomży oraz z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
 • Parafia Janówka, ze zdjęć pozyskanych w Archiwum Parafialnym w Janówce i z zasobów Archiwum Państwowego w Suwałkach.
 • Parafia Jeleniewo i inne.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes: Ryszard Korąkiewicz
Członek Zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek Zarządu: Urszula Wojewnik

Twardy Róg, 25.05.2019

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.