Statut

STATUT

JAMIŃSKIEGO ZESPOŁU INDEKSACYJNEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Jamiński Zespół Indeksacyjny w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać również skróconej nazwy: JZI.

§2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t: Dz. U. Z 2014r.. poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza jej granicami. natomiast siedziba mieści się w Twardym Rogu.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem miejscowego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§4

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd zgodnie z obowiązującym i w tym zakresie przepisami.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 2. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, takich jak:
 • zwrot kosztów przejazdów i diet;
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności dla właściwego świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Zasady zwrotu diet i kosztów przejazdu, określi Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

 1. Celami działalności Stowarzyszenia są:
 • rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa,
 • inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym,
 • działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych,
 • współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi,
 • współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej,
 • wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań,
 • organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia,
 • współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej,
 • organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej,
 • doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego,
 • służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży,
 • wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,
 • inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych,
 • upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków,
 • współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą,
 • wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami,
 • podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§9

 1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która założy pisemną deklarację członkowską.
 2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:
 • pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,
 • małoletni w wieku 16 – 18 lat,
 • małoletni poniżej 16 lat posiadający pisemną zgodę ustawowych opiekunów.
 1. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy zarówno mający jak i niemający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia wchodzącej w życie w dniu wpłacenia pierwszej składki przez wstępującego.

§11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po założeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • do udziału w obradach Walnego Zebranie;
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia:
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;
 • zgłaszanie wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§14

 1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
 • branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
 • terminowe opłacanie składek członkowskich (oprócz członków honorowych),
 • ochrona i dbałość o własność Stowarzyszenia,
 • pomoc innym członkom Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§16

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§18

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu:
 • wykluczenie przez Zarząd:
  1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracy Stowarzyszenia,
  3. z powodu niepłacenia składek za trzech miesięcy po uprzednim upomnieniu,
  4. na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia;
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§19

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji przez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23 p. 1. Sposób głosowania ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

§21

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§22

 1. Największą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni:
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
  1. Walne Zebranie Członków zwołuje się z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Co trzy lata zwoływane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
 • z własnej inicjatywy;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej:
 • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnienia jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
  2. W przypadku określonym w ust. 4. p. 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§23

 1. Uchwały Walnego Zebranie Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 15 minut.
 2. Głosowanie uchwał odbywa się w trybie jawnym.

§24

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta. Prowadzącym lub protokolantem nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 3. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół. Protokół oraz uchwały podpisują prowadzący obrady i protokolant.

§25

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 • Uchwalanie budżetu.
 • Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i związków o podobnym profilu działania.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu przyjęcia i wykluczenia z grona członków.
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
 • Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczących działalności statutowej.

§26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2-3 osób: w tym prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§27

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia:
 • wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie planów- pracy i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia:
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§29

 1. Osobą uprawnioną do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wszelkich dokumentów, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadcczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest każdy członek zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

§30

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób. w tym przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków.

§31

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.

§32

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
 • członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu:
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu:
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia:
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§34

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełniających wyborów władz.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich;
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji i ofiarności publicznej;
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 • dochodów z działalności gospodarczej.
  1. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§36

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
 • Wydawanie książek – 58.11.Z
 • Wydawanie gazet – 58.13.Z
 • Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.62.Z
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z

§37

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§38

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.
 2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§39

 1. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań Majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób. z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ..osobami bliskimi”.
 • przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów; w których uczestniczą
 • członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowana większością głosów – (2/3). przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§41

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§42

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.