Logo JZI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2022

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksujących księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:
Prezes zarządu: Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek zarzadu: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Marek Bartoszewicz
Członek: Aneta Cich
Członek: Sabina Filipkowska

NIP: 8461664363
REGON: 367419950
Konto bankowe: Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2021 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 33 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2022 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. W marcu 2022 roku oddaliśmy do druku „Księgę Pamięci Żydów Augustowskich” i album „Augustów. Historia w zdjęciach zapisana”. Album był jedną  nagród przeznaczonych dla osób wspierających wydanie KPŻA.
 2. W kwietniu 2022 roku oddaliśmy do druku wspomnienia Janusza Krzywińskiego „Pamiętnik z czasów tułaczki wojennej”. Była to kolejna książka z serii „Ocalić od zapomnienia”. Również w kwietniu do druku poszła wersja polska książki Jay’a Orbika „The Orbik Families From Tajno”, czyli „Rodziny Orbików z Tajna”
 3. W maju były dwa spotkania autorskie Marii Narel-Challot, autorką wydane przez nas 1 tonu powieści „Amerykański Kapelusz. Feliks”. Spotkania miały miejsce 9 maja w Suchowoli w Sali „Płomyk”, a 11 maja w Augustowie w Sali widowiskowej Augustowskich Placówek Kultury.
 4. W dniach 27-29 maja 2022 roku  w „Leśnym Dworku” w Kryłatce odbył się kolejny zjazd JZI. Starosta Powiatu augustowskiego odznaczył JZI medalem „ Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”.
 5. W sierpniu 2022 roku oddaliśmy do druku opracowanie parafii Lipsk, „Lipsk.  Urodzenia, śluby, zgony” Była to druga pozycja z serii „Nadbiebrzańskie parafie”.
 6. 18 września 2022 roku w Sali widowiskowej Augustowskich Placówek Kultury miał miejsce  na spotkanie z ks. Jackiem Wojciechem Czartoszewskim, poświęcone książce „Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie”. Spotkanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.
 7. W październiku oddaliśmy do druku 2 tom powieści Marii Narel-Challot „Eldorado nad Biebrzą. Zofia”
 8. Przez cały rok 2022 Stowarzyszenie JZI kontynuowało prace na indeksacją ksiąg parafialnych i pozyskiwało nowe zdjęcia i skany ksiąg metrykalnych. Wyniki indeksacji są dostępne w wyszukiwarce „Geneo”. W maju 2022 roku zakupiliśmy skaner do reprografii. Skaner posłużył nam do skanowania ksiąg metrykalnych parafii Krasnopol i Sejny.
 9. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku sprzedaliśmy poprzez sklep internetowy 990 książek w 414 zamówieniach na sumę 47 482 zł. Oprócz tego nasze książki sprzedawane były na Allegro, w Miejskim Domu Kultury w Augustowie i w Informacji Turystycznej w Suwałkach.

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu Urszula Wojewnik
Członek zarządu Krzysztof Zięcina

Twardy Róg 20.05.2023

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.