Logo JZI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2021

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny
Adres siedziby: Twardy Róg 5, 16-300 Augustów
Kontakt: e-mail – jzi@jzi.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nieformalnego zespołu genealogów-wolontariuszy, indeksujących księgi metrykalne z archiwów kościelnych i państwowych. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 maja 2017 r. pod numerem KRS 0000680739

Władze Stowarzyszenia:
Prezes zarządu: Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu: Krzysztof Zięcina
Członek zarzadu: Urszula Wojewnik

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Marek Bartoszewicz
Członek: Aneta Cich
Członek: Sabina Filipkowska

NIP:                            8461664363
REGON:                     367419950
Konto bankowe:         Bank BGŻ

W dniu rejestracji w KRS, stowarzyszenie liczyło 8 członków, do dnia 31 grudnia 2021 roku, stan osobowy stowarzyszenia wynosił 33 członków.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.
 2. Inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym.
 3. Działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych.
 4. Współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi.
 5. Współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury.
 7. Budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej.
 8. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w prowadzeniu poszukiwań.
 9. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 10. Współudział Stowarzyszenia w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej.
 3. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego.
 4. Służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży.
 5. Wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne.
 6. Inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych.
 7. Upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków.
 8. Współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.
 9. Wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami.
 10. Podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w 2021 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. W marcu 2021 roku oddaliśmy do druku „Księgę Pamięci Żydów Sokólskich”.
 2. 26 marca 2021 roku Stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę publiczną na tłumaczenie i wydanie książki „Księga Pamięci Żydów Augustowskich”. Zbiórka trwała do 27 maja 2021 roku i zakończyła się sukcesem. Jednocześnie rozpoczęły się pracę nad tłumaczeniem książki z języka hebrajskiego i jidysz. Tłumaczenia podjęły się: Magdalena Sommer (hebrajski) i zespół studentów historii i kultury Żydów z Wydziału Historii UW pod kierownictwem Moniki Polit (jidysz). Pracę nad tłumaczeniem, opracowaniem tekstu i składem trwały do końca 2021 roku. Również w tym okresie rozpoczęliśmy pracę nad albumem „Augustów. Historia w zdjęciach zapisana”. Album ten był jedną  nagród przeznaczonych dla osob wspierających wydanie KPŻA.
 3. W lipcu oddaliśmy do druku kolejną książkę z serii „Ocalić od zapomnienia” pt. „Epopeja wojenna”, której autorem jest Stanisław Kuczyński.
 4. W sierpniu oddaliśmy do druku książkę autorstwa jednego z członków JZI, Jay’a Orbika „The Orbik Families From Tajno”.
 5. Przez kilka miesięcy trwały prace nad przygotowaniem do druku pierwszej powieści wydanej przez wydawnictwo JZI „Amerykański Kapelusz. Feliks” autorstwa Marii Narel Challot. Książka została oddana do druku w listopadzie 2021 roku.
 6. Również w listopadzie 2021 roku oddaliśmy do druku, opracowaną wcześniej przez nasz zespół redakcyjny książkę „Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie”. Książka pod redakcją ks. Jacka Czartoszewskiego została wzbogacona wieloma przypisami i ikonografią, tym samy dostała nową szatę graficzną.
 7. Pod koniec października, po dwuletniej przerwie, w kwaterze agroturystycznej w Małowistem odbyło się spotkanie integracyjne członków JZI.
 8. Pod koniec roku Stowarzyszenie rozpoczęło sprzedaż książek poprzez serwis aukcyjny Allegro.
 9. Przez cały rok 2021 Stowarzyszenie JZI kontynuowało prace na indeksacją ksiąg parafialnych i pozyskiwało nowe zdjęcia i skany ksiąg metrykalnych. Wyniki indeksacji są dostępne w wyszukiwarce „Geneo”.
 10. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku sprzedaliśmy łącznie 784 egz. książek w 274 zamówieniach na sumę 29 338,82 zł.

 

Zarząd Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

Prezes Ryszard Korąkiewicz
Członek zarządu Urszula Wojewnik
Członek zarządu Krzysztof Zięcina

Twardy Róg 15.09.2022

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.