Słownik terminologii „ślubnej” łac.-pol.

Oznaczenia:
(o) – litera dodawana do wyrazu
(-o) – litera wymieniana w wyrazie

Język łaciński Skrót Język polski
ac aliis plurimis – i wielu innych
adolescens – młodzieniec
adolescentia – dziewczyna, panna
adulescens – młodzieniec
aliorumque multorum aliorumq multorum – oraz wielu innych
annexus – połączenie, związek
[apud] Parentes manens, in facie Ecclesie Matrimonium celebrarunt – [u] rodziców zostający, wobec Kościoła małżeństwo zawarli
Banna – zapowiedziana
Banni – zapowiedzi
Bannis Banis z kreską – zapowiedziami
Bannorum Bannor – zapowiedzi
benedicere – błogosławić
benedictis – błogosławieństwo
benedixi – pobłogosławiłem
benedixit – pobłogosławił
caelebs c. – celibatariusz, nieżonaty, niezamężna
caelibes – bezżennymi
caelibis – nieżonaty
cojnujcti – pobrali się
Catholicos – katolików
Canonico Canco – kanonicznej, kanonicznych
collocatio – ożenek ale i wydanie za mąż
Communitum Communi – potwierdzono
cunctus – połączony, złączony razem
condicio – umowa małżeńska
confirmavi(t) – zatwierdziłem
coniugalis – małżeński
coni(-j)ugatis – żonaty, zamężna
coni(-j)uges – małżonkowie
coniugis – małżonka, żona, kochanka
conjugalis – małżeński
conjuge – małżonką
Conjugibus Conjugib – małżonków
conjugum – małżonków
conjungo conj. – małżonków
conjunxi – połączyłem (obecnie zaślubiłem)
conjux – mąż
consensus militaris et tutorum – zezwolenie od wojska i od opiekunów
Consentiente et prasente. Matre Neo Sponsa – za zgodą i w obecności. Matki panny młodej
Consentiente Patre et Tutore – za zgodą ojca i opiekuna
consors – żona
conthoralis – żona
continuis – kolejne
contractum contract – zawarte
Contraxerunt – zawarli
Contraxerunt matrimonium – zawarli związek małżeński
conubialis – małżeński
conubium – małżeństwo
copulata cop. – zaślubiona
copulati – pobrali się
copulatio – wziąć ślub, zaślubiny, złączenie
Copulatus – Zaślubiony
copulavit – zaślubił
Data Denuntia tianum. Pramissis tribus Denuntiatio nibus scilicet (daty zapowiedzi) – terminy zapowiedzi. Wykonawszy trzy zapowiedzi to znaczy
Data denuntiationum – daty zapowiedzi
de jure – należnymi
de morte – według zwyczaju
declaratio nullitatis – unieważnienie małżeństwa (niepoprawnie – rozwód)
declaratio nullitatis matrimonii – anulowanie małżeństwa
deflorata – pozbawiona dziewictwa
denubo, denuptum – wyjść za mąż, ożenić się
denuntiationes – zapowiedzi
denunt(-c)iationibus denuntiationib, denunt – zapowiedziami
detecto – nie wykrywszy
Dies promulgationum – dni ogłoszenia
dispensata – dyspensie
dispensatio dispens – dyspensa
divortium – rozwód
domicilans – mieszkający
domicilla – mieszkająca
Ecclesiae hujus Parochianos – parafian tegoż kościoła
ecclesiae eccl(a)e – kościoła
ecclesiae parochialis eccl(a)e prlis – kościoła parafialnego
ecclesiae parochialis eccl(a)e phtis – kościoła parafialnego
enubo – wyjść za mąż za kogoś z innego miasta
enuptio – wyjście za mąż,wyjść za mąż
enuptum – wyjść za mąż za kogoś z innego miasta
ephebus – młodzieniec
ex licentia Parochi moderni – za zgodą nowego/obecnego proboszcza
femina – kobieta
habitans hab. – zamieszkały(-a)
habitantibus habitantib – mieszkających
habito – mając
impedimento – przeszkody
innupta – niezamężna (panna , wdowa)
innuptus – nieżonaty (kawaler, wdowiec)
Inter missae parochialis solemnia – podczas uroczystosci mszy parafialnej
Inter se in facie – pomiędzy sobą w obliczu
interrogavi – przepytałem
intronizati – pobrali się
iuvena – dziewica
iuvenis – młodzieniec, kawaler
Judicialiter separatus – sądownie rozłączony
juveni(u)s – kawaler
juvenis sub tutela parentum juv. sub tut. par. – młodzian pod władzą rodziców
juvenem – kawalera
legitime contractum – prawnie zawarte
liber – stanu wolnego
libera – stanu wolnego
ligati – pobrali się
lutheranis? – luteran
manentem manen – zamieszkałą
marita – mężatka
maritata – zamężna
mariti – pobrali się
matrimonialis – małżeński
matrimonio – zaślubiłem
matrimonium – małżeństwo, ślub
matrimonium ciandestinum – ślub potajemny
matrimonium ciaudicans – małżeństwo nieskonsumowane
matrimonium clandestinum – ślub potajemny
matrimonium conscientiae – ślub potajemny
matrimonium consumatum – małżenstwo spełnione w obcowaniu płciowym
Matrimonium in facie Ecclesia celebrarunt – w obliczu Kościoła zawarli związek małżeński
matrimonium morganaticum – małżeństwo morganatyczne
matrimonium putativum – małżeństwo unieważnione
matrimonium virgineum – małżeństwo ze ślubem czystości
mulier – małżonka (w metrykach określano osobę zamężną, pannę z dzieckiem lub osobę samotną, którą z racji zaawansowanego wieku trudno było już zwać panną)
mutuo – wzajemną
Neosponsae Npae – oblubienicy
nubilis – zdatny do małżeństwa (w znaczeniu wieku prawnego około 25-27 lat)
nulloque nulloq – (i) żadnej
nulloque adinvente impedimento Canonico detecto nulloq adinvente impedimento Canco detecto – (i) żadnej przeszkody kanonicznej nie wykrywszy
nulloque detecto impedimento – (i) żadnej przeszkody nie wykrywszy
nulloque legitimo impedimento detecto nulloq legitimo impedimento detecto – (i) żadnej prawnej przeszkody nie wykrywszy
nupta – zamężna
nuptarum – wesele ale i małżeństwo
nupti – pobrali się
oriunda – pochodząca
oriundam oriun – pochodzącą
oriundos – pochodzących
parochianam – parafianką
parochianis – parafian
parochianem parochian – parafianinem
Parochianorum Parochianor – parafian
Parochianos Paro – parafianami
praemissis pmissis – poprzedziwszy
Praesentia Ptibus – (w) obecności
Praesentibus Ptibus – (w) obecności
Praesentibus Testibus – (w) obecności świadków
Prasentibus et consentientibus Matre Neo Sponsi et Patre Neo Sponse – w obecności i za zgodą matki pana młodego i ojca panny młodej
Premissis Denuntiationibus tribus continuis Donninicis scilicet – Wykonawszy uprzednio zapowiedzi w trzy kolejne niedziele to jest…
primaevus – młodociany, niepełnoletni
primo voto – po raz pierwszy (pierwszy raz żonaty, zamężna)
prius – wpierw
proclamationes – zapowiedzi
Proclamatio Bannorum – ogłoszenie zapowiedzi
Proclamatis Bannis – po ogłoszeniu zapowiedzi
promulgatisque promulgatisq – ogłosiwszy
promulgatorum promulgator – ogłoszenia
pronuba – druchna, drużka
puella – dziewczynka, dziewczyna, ukochana
relicta – wdowa
relictus – wdowiec
repudium – rozwiązanie (małżeństwa)
Rescriptum Rescript – odpisano
secundo voto – po raz drugi (drugi raz żonaty, zamężna)
solem(-n)niter – uroczyście
sortis praeposituralis subditum – poddany (poddanego) majatku plebanskiego
sponsa – narzeczona, żona, panna młoda (zapis o kobiecie w akcie ślubu)
sponsae – oblubienicy
sponsalia – zaręczyny lub zapowiedzi
sponsalibus – zaręczynami
sponsati – pobrali się
sponsus – narzeczony, mąż, pan młody (zapis o mężczyźnie w akcie ślubu)
sub potestate tutorum – pod władzą opiekunów
super impedimento I gradus affinitatis sup imped I gradus affinitatis – od przeszkody I stopnia powinowactwa
testes – świadkowie
testes fuere testes f. – świadkami byli
testibus – świadków
testimonium copulationis – zapis o ślubie,metryka (świadectwo) ślubu
testium – świadków
verba de praesenti – słowa przysięgi
vidua – wdowa (owdowiała)
viduus – wdowiec (owdowiały)
vir – mąż
virgo – panna, dziewica
virgo corrupta – panna uwiedzona
Virgo (intacta) – dziewica
Virgo sub potestate Parentum – panna pod władzą rodziców
Virgo villana – panna ze wsi
virginalis – dziewiczy, panieński
virgine – panną
voto – małżeństwo